Yönetmelik

Ceza İnfaz Kurumları İle Tevkifevlerinde Görev Yapan Personelin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin Orjinal Haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz

Amaç:

Madde 1– Ceza infaz Kurumları ile Tevkifevlerinde görev yapan ve bu kurumlarda yetki ile çalışan personele 2416 sayılı 1981 Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesinin A/d fıkrası gereğince  verilecek ödülün esasları ile miktarı ve ödeme usulü bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Madde 2– Bu Ödül;

Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinde; Emsallerin üstün iş yapanlara, Üstün ve teknik bir bilgiye dayanan, şahsi gayret ve teşebbüsleri sayesinde üretimi, verimle geliri, eski yıla göre en az % 50 oranında artırılanlarla giderleri azaltanlara, Genel bir zararın, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak çalışanlara, Görevi sırasında ve yaptığı görevden dolayı herhangi bir organını kaybedenlere, Yangın, Sabotaj, Tahrip, Cinayet gibi olayları önceden haber verip önleyenlere, Firar edenleri yakalayan ve firara teşebbüsü önleyenlere, Tünel kazan veya duvar delen ya da sair herhangi bir suretle binada çıkış yeri hazırlayan görüp vaktinde haber verenlere, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinde dışarıdan getirilen eşyayı kontrol sırasında; dinamit, bomba veya buna benzer yıkıcı, patlayıcı ve öldürücü alet veya barut gibi parlayıcı madde, ateşli silah ve mermi, uyuşturucu madde ile delici ve kesici aletleri, büyük bir dikkat ve hassasiyet göstererek, olağanüstü yer ve şekillerde arama tekniğine uygun olarak yakalayanlarla, bu tür cisimleri kurum içinde bulup ortaya çıkaranlara,

Verilebilir.

Cumhuriyet Savcısının Tahkik Görevi;

Madde 3– 2 nci maddenin (d), (f). (g) bendlerinde yazılı hallerin ödüle hak kazanmak maksadıyla, bizzat görevli personel tarafından tertiplenip tertiplenmediği, Cumhuriyet Savcılığınca tahkik edilir. Bu hallerin görevli personel tarafından aynı amaçla meydana getirdiği anlaşıldığı takdirde kendilerine ödül verilmez.

Ödülün Miktarı:

Madde 4– İlgili personele 2 nci maddenin (a) ve (b)  bendlerinde belirlenen durumlarda bir aylığının,

(c) Bendinde yer alan durumlarda dört aylığının,

(d), (e), (f), (g) bendlerinde sayılan hallerde ise iki aylığının brüt tutarına kadar ödül verilir.

Ödeme Üsulü:

Madde 5– Personelin ödüllendirilmesi için 2 nci maddenin (c) bendinde belirtilen hususların Resmi Sağlık Kurulu raporu ile, diğer bendlerindeki hallerin ise yazılı belgelerle, o yer C.Savcılığınca tesbit edilmesi ve Bakanlığa teklifte bulunulması gerekir.

Madde 6– Bu ödül, Genel Bütçeden maaş alan personele Genel Bütçeden, Döner Sermayeden maaş alan personel için kendi bütçelerinden verilir.

Madde 7– Verilecek nakti ödülün miktarı, yukarıda belirtilen esaslara göre Adalet Bakanı tarafından takdir ve tayin olunur.

Yürürlük

Madde 8– Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bundan sonra çıkarılacak Bütçe Kanunlarında dayanağı bulunduğu sürece uygulanır.

Yürütme:

Madde 9– Bu Yönetmelik hükümleri Adalet Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu