Dernek Tüzüğü

Tüzüğün Orjinal Haline ulaşmak için Lütfen tıklayınız

 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ MEMURLARI DERNEĞİ

TÜZÜK

A-GENEL HÜKÜMLER

MADDE-1-DERNEĞİN ADI

Derneğin adı ‘CEZA VE TEVKİFEVLERİ MEMURLARI DERNEĞİ’ ve kısa adı CTEM-DER’dir.

 MADDE-2-DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Antalya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE-3-DERNEĞİN AMAÇLARI

1-Dernek üyelerinin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, siyasal, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, eğitim, sağlık ve güvenliklerini arttırmak, kamu hizmetlerinde verimliliği arttırarak kamu yararı sağlanmasına çalışmaktır.

MADDE-4-ÇALIŞMA KONUSU

Dernek amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.

1- CTE Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarına ve bağlı tüm işyerlerinde (her türdeki kapalı ve açık ceza infaz kurumları, kadın ve çocuk ceza infaz kurumları, çocuk eğitimevleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, personel eğitim merkezleri vd) 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa tabii (kadrolu ve sözleşmeli) olarak görev yapan tüm unvan ve sınıftaki personelleri ve bunların emeklilerini bir araya getirerek güç birliği oluşturur.

2-CTE Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar, kuruluşlar ve iş yerlerinde görev yapan tüm unvanlardaki personellerin anayasa, kanunlar ve diğer mevzuat hükümlerince güvence altına alınmış olan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuki ve temel haklarının kullanılması konusunda çalışmalar yapar.

3-Üyelerinin çalışma hayatında etkin bir biçimde yer almalarını ve dayanışmalarını sağlayarak emeklerini, hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, güvenlik, sağlık ve temel hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek ve yeni haklar elde edilmesine için çalışır.

4-Üyelerinin hak ve menfaatlerini her sistem, politika, esas, ilke, kural, yasa, gelenek, şekil ve koşul karşısında ödünsüzce savunur ve korunmasına yönelik çalışmalar yapar.

5-Üyeleri arasındaki iletişim, yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

6-Teşkilat çalışanlarının ve üyelerinin saygınlığının arttırılması, onurunun korunması, sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik yönden kalkınmalarının sağlanması ve üyelerinin yararı ve yararlanması amacıyla her konularda planlar, projeler, programlar yapar.

7-Sendika ve örgütlenme hakkı konusunda üyelerini bilinçlendirir, bu haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılarak demokratik bir devlette olması gerektiği şekliyle yaşama geçmesi amacıyla faaliyetlerde bulunur, ilgili kişiler, kurum ve kuruluşlar ile yasama ve yürütme organı üyeleriyle ve diğer siyasilerle görüşmeler yapar. Bu amaçla dava açmış olan, dava açan ya da yeni dava açacak olan üyelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradığı, uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararları ve masrafları karşılamak için maddi yardımlarda bulunur.

8-Tüm teşkilat çalışanlarının ve üyelerinin emeğinin karşılığını tam ve zamanında almaları için gerekli görüşmeleri, çalışmaları ve girişimleri yerine getirir.

9-Kamu işvereni ile üyelerimiz arasındaki mali ilişkilerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi, üretim ve paylaşmanın dengeli dağılımının sağlanması yönünde düşünce üretir, toplum ve yetkililerle paylaşır.

10-Dernek üyelerinin gelirinin artması, sağlıklı bir ücret politikası ile ekonomik ve buna bağlı olarak da sosyal seviyelerinin yükseltilmesi, iş verimliliği ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve kamu yararının oluşmasına yönelik çalışmalar yürütür.

11-Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personellerinin ve fiili hizmet zammından yararlanamayan diğer teşkilat çalışanları ve üyelerinin Fiili Hizmet Zammından (yıpranma) yararlandırılması için gerekli faaliyetleri, çalışmaları ve görüşmeleri yapar.

12- Mesleğimizin ve teşkilat çalışanlarımızın tanınırlığını sağlamak ve saygınlığını arttırmak amacıyla CTE Teşkilatı Çalışanları Günü ve Haftası ilan eder ve kutlamalar yapar.

13-Tüm teşkilat çalışanları ve üyelerinin yararı ve kendilerini geliştirmeleri, iş ve hizmet doyumuna ulaşarak meslek ve görevlerini istenilen şekilde icra etmelerine yönelik olarak her türlü eğitimler verir, seminerler, paneller, açık oturumlar ve konferanslar düzenler.

14-Üyelerinin hizmetlerinden doğan her türlü haklarını savunur, emeğinin karşılığını almak, tazminatlarının tahsilini sağlamak için çalışır, sosyal güvenliğe kavuşmaları için çaba gösterir.

15-Mevzuat ve hukuki konular başta olmak üzere üyelerine ve üyelerinin görevlerine ilişkin ve diğer konularda eğitim ve destek vermek amacıyla Danışmanlık Hizmet Grupları oluşturur.

16-Teşkilattaki üyeleri ve diğer tüm personellerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gelişen teknolojik olanaklardan yararlanabilmeleri maksadıyla gerekli faaliyetlerde bulunur.

17-Üyelerinin ve ceza infaz kurumları çalışanlarının toplum önündeki imajının düzeltilmesi, önyargıların ortadan kalkması ve toplumun çalışanlarımıza bakış açısının olumlu yönde düzelmesini sağlamak amacıyla gerekli olabilecek her türlü görsel, işitsel, interaktif, yazılı ve sosyal iletişim araçlarını kullanır, yayınlanmak üzere kamu spotları hazırlar, hazırlatır, ödül merasimleri tertipler, kişi, kurum, kuruluş, yöneticiler ve üyelerine ödüller verir.

18-Üyelerinin ihtiyaç duyabilecekleri araştırma, geliştirme, tanıtma, eğitim, danışma merkez ve büroları açar.

19-Kamu hizmeti veren üyelerinin mesleki bilgi, görgü ve becerilerini yaygınlaştırmaya çalışır.

20-Üyelerinin uğrayacakları afetler ile her türlü sosyal ve iktisadi güçlükler karşısında maddi, manevi yardımlarda bulunur, gerekli görüşme ve çalışmaları yapar, yardım sandığı kurar.

21-Tüm teşkilat çalışanları potansiyelini bir araya getirerek harekete geçirir.

22-Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti verir, gruplar kurar, anlaşmalar yapar.

23-Üyelerinin iş güvencesine sahip çıkar, eşit işe eşit ücret ilkesi gereği sözleşmeli personellerin (4-b) Kadroya alınması için gerekli faaliyetlerde bulunur, bu amaçla yasama ve yürütme organları üyeleri ve diğer yetkililerle görüşür, raporlar hazırlar, ilgili kişi ve kurumlara sunar.

24-Hizmetin öz girdisi olan emek üzerindeki politik baskılara, hak ve özgürlükleri kısıtlayıp ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme ve uygulamalara karşı çıkar.

25-Üyelerinin görev alanlarında yürütülen hizmetlerin ve yerine getirilen işlerin kalitesini arttırmaya yönelik teknik güvenlik aletlerinin ve modern kontrol cihazlarının kullanılmasını yaygınlaştırmaya uğraşır.

26-Dernek üyelerini yurt içi ve yurt dışında temsil eder.

27- Üyelerinin iş sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

28-Terör yoğun bölgelerdeki ceza infaz kurumlarında görev yapan üyelerinin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, güvenlik risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için araştırmalar yapar, planlar ve projeler üretir, rapor hazırlar ya da hazırlatır, istatistikler yapar ya da yaptırır sonucunu yetkililerle paylaşarak gerekli önlem ve düzenlemelerin alınmasını ve yapılmasını sağlamaya çalışır.

29-Kamusal ve mesleki güvenliğimiz ile bağlantılı olan ulusal sorunlarla ilgili çalışmalar ve açıklamalar yapar, önerilerde bulunur, projeler üretir, çözüm yolları araştırır, ulusal güvenliğimize ve ulus devlet yapımıza yönelen her türlü tehdit ve saldırılara karşı gerektiğinde mücadele eder ve bu yönde toplumu bilinçlendirmek amaçlı çalışmalar yapar.

30-Üyelerinin görevleriyle ilgili bilimsel, teknik ve teknolojik modernizasyon çalışmaları yaptırılmasına ve kullanılmasına, çağdaş güvenlik teknolojilerini ve uygulama tekniklerinin kazandırılıp geliştirilmesini sağlamaya çalışır.

31- Ceza ve İnfaz Hizmetleri alanında dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri ve kullanılan diğer teknolojik iyileştirmeleri izlemek, takip etmek ve kendi işyerlerimizde kullanımını yaygınlaştırmak gayesiyle yetkili kişi ve kurum idarecilerine öneriler götürür ve raporlar sunar.

32-Ulusal Ceza İnfaz ve Koruma Sistemimiz alanında eğitim veren lise, yüksekokul ve üniversite gibi kurumlarda eğitim tamamlayanlar ile tüm teşkilat çalışanlarının ve üyelerimizin infaz ve koruma mesleğini severek yapmaları ve bu alanda çalışmalarına devam etmelerini sağlamak gayesiyle gereken faaliyetlerde bulunur.

33-İnsan, hayvan ve çevre sağlığına değer verir, çevre ve değerlerinin korunması, temizlenmesi ve güzelleşmesi için uğraşır, kirlenmemesi için her türlü çalışmayı yapar. Nükleer, kimyasal ve biyolojik maddelerin insan, hayvan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, ortadan kaldırmak için gerekli uyarı, eylem ve çalışmaları yapar.

34-Arama, tarama, kurtarma, savunma, ilkyardım, spor, eğitim, çevre, kültür, sanat ve doğal afetler alanında (sel, deprem, yangın vb.) gruplar kurar, çalışmalar yapar, organizasyonlar hazırlar, eğitim alır, eğitim verir, destek olur.

MADDE-5-ÇALIŞMA BİÇİMİ

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlik ve çalışmaları yapar.

1-Üyelerinin ve teşkilatta görev yapan tüm unvan ve sınıftaki personellerin sendika kurma ve üye olma haklarına kavuşmaları amacıyla tüm yasal girişimlerde bulunur, destek verir ve teşvik eder. Bu amaçla dava açılmasına, açılmış davalara ve sendika kurulmasına önderlik ve danışmanlık yapar, maddi ve manevi yardım ve destekte bulunur.

2-Tüm teşkilat çalışanlarının fazla çalışma karşılığı izinlerin tam ve zamanında kullanılması ve gerektiğinde bu çalışmalar karşılığında ücret ödenmesi için çalışmalar yürütür.

3-Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki üyelerinin Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ve İş Yurtları Gelirlerinden tüm Ceza İnfaz Kurumu Personellerinin pay alması için gerekli çalışmalarda bulunur ve bu amaçla raporlar hazırlar veya hazırlatır ve bunları yetkililerin, ilgili kişi ve kurumların görüş ve bilgisine sunar.

4-Kamuoyu oluşturmak için basın açıklamaları yapar, tv,  radyo ve internet haber ve programlarına katılır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyaset kurumları, yasama ve yürütme organlarının başkan ve üyeleri ile görüşmeler yapar, toplantı ve sunumlar yapar, görsel, işitsel, yazılı basın ve elektronik ortamlarda bilgi paylaşımında ve düşünce açıklamasında bulunur.

5-Süreli ve süresiz gazete, dergi, mecmua, bülten ve diğer yayınları basar, çoğaltır ve dağıtımını yapar, tv, radyo, sosyal paylaşım ve internet siteleri kurar.

6-Üyelerinin ve tüm teşkilat çalışanlarının uğrayacağı adli ve idari soruşturma ve davalara müdahil olur, hukuki destekte bulunur, gerektiğinde savunuları amacıyla maddi destekte bulunur.

7-Üyelerinin uğrayacağı doğal afetler ve diğer uğrayacakları maddi, manevi, güvenlik ve sağlıklarıyla ilgili kayıplarda yardımda bulunur.

8-Yardım ve bağış kampanyaları açar, hukuk dışı yollara sapan, konusu suç teşkil eden davranış ve tutum sergileyen veya karar alan gerek teşkilat personelleri ve gerekse de idarecilerle ilgili lehte veya aleyhte yetkili makam ve kurumlara müracaat eder, bilgi verir, gerekli girişimlerde bulunur.

9-Teşkilat çalışanları ile yöneticilerin adaletten ve anayasada yazılı eşit davranma zorunluluğundan uzaklaşmaları halinde gerekli uyarıları yapar, yetkili makamlara şikayet ve ihbarda bulunur, teşkilat çalışanları ve idarecilerin birbirlerine karşı Mobbing (baskı, taciz, yıldırma, bezdiri) uygulamasına karşı çıkar, üyelerini korur, savunur ve gerekli müracaat ve girişimlerde bulunur.

10-Yurt içi ve yurt dışında (koşullarını yerine getirerek) kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkiler kurar, birlikte çalışmalar yürütür.

11-Dernek üyelerinin başkaca üyesi olduğu kuruluş, dernek, vakıf, sendika, birlik ve kooperatifler ile iletişim kurar, iş ve güç birliği ile ortak etkinlikler yapar.

12-Süreli ve süresiz yayınlar yapar, (gazete, dergi, kitap, bildiri, bülten vb.) kitaplıklar kurar, üyelerinin yapıtlarını basar, dağıtımını gerçekleştirir, çalışmalarına destek olur, ürünlerini sergiler, tanıtım ve pazarlanmasına öncülük eder, kartpostal, afiş, çıkartma bastırır, dia ve film hazırlatır, görsel ve işitsel yayın çalışmaları yapar.

13-Yurdun çeşitli yerlerinde fuarlar, festivaller, panayırlar düzenler, sergiler, kampanyalar açar, yürütür, düzenlenmiş ve açılmış olanlara katılır.

14-Yurtiçi ve yurtdışında paneller, sempozyumlar, söyleşiler, geziler, açık oturumlar, konferanslar, kurs ve seminerlerle, her türlü toplantı ve gösterilerle tiyatro, gezi, gece, özel gün, eğlence ve diğer etkinlikleri düzenler, katılır, hediyelik eşyalar yapar, yaptırır, dağıtır.

15-Sosyal tesisler, müze ve vakıflar kurar, üye olur, lokal açar ve bunları işletir, işletmeye verir, kiralar,satar  ve devreder.

16-Araştırmalar, anketler yapar, yaptırır, sonuçlarını yayınlar, arşiv oluşturur, toplanacak bilgi ve belgelerin tümünü üyelerin, yurttaşların, ilgili kurum ve kuruluşların yaralanmasına sunar.

17-Planlar, projeler yapar ya da yaptırır, yarışmalar açar, ödüller koyar, sonucunu uygular.

18-Gelir sağlamak için gerekli olan işleri yapar, bağış toplar, taşınır ve taşınmaz mallar edinir, kiraya verir, kiralar, satar, iktisadi işletmeler kurar, ortak olur, kiraya verir, devreder.

19-Görüşlerini yetkili mercilere bildirir, kamuoyuna duyurur, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur, bu yönde etkin çalışmalar yürütür.

20-Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili kanunlar doğrultusunda Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

21-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerde kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

22-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

23-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

MADDE-6-DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek sosyal, kültürel, ekonomik, kamu mevzuatı, hukuk, adalet, çalışma hayatı, yardımlaşma, eğitim, sağlık, spor, güvenlik ile temel hak ve özgürlükler alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

B- ÜYE VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE-7-DERNEK ÜYE TÜRLERİ

Derneğin iki değişik üyeliği vardır. Bunlar,

1-Asıl Üye: CTE Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarında ve bağlı işyerlerinde (her türdeki kapalı ve açık ceza infaz kurumları, kadın ve çocuk ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, personel eğitim merkezleri vd) 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa tabii olarak halen kamu görevi yürüten tüm unvanlardaki (kadrolu ve sözleşmeli) personeller ve ayrıca buradaki görevlerinden emekliye ayrılmış olanlar derneğe üye olabilir. Asıl üyeler derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onursal Başkan, derneğin kurucu genel başkanıdır. Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dernekte genel başkanlık yapmış olanlara da süresiz olarak bu unvan verilebilir.

2-Fahri Üye: Adalet Bakanlığı Makamı ve Üst Yöneticileri, CTE Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarına bağlı tüm kurum, kuruluş, işyerleri ve birimlerinin başkan, müdür, müdür yardımcısı, müfettiş ve idare memuru unvanına sahip olanlar Fahri Üye olarak kabul edilirler. Ayrıca tüm Kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, güvenlik uzmanları, basın, yayın ve iletişim çalışanları, eğitim, bilim, kültür, sanat ve araştırma adamları ile dernek çalışmalarını benimseyip derneğe sevgi, saygı ve yakın ilgi gösterenler, dernek çalışmalarına maddi ve manevi katkı sağlayanlar Yönetim kurulu kararıyla üye kabul edilebilir.

MADDE-8-ÜYELİK VE ÜYELİĞE GİRİŞ

1-Dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan ve dernek tüzüğüne uymayı kabul ederek benimseyen, Dernek Üyelik Giriş Formu doldurup imzalayarak yetkili organ olan Yönetim Kurulu Başkanlığına veren herkes, yönetim kurulunun 30 gün içinde vereceği karar ile üyeliğe kabul edilebilir. Üyeliğe kabul edilen ve edilmeyenlere gerekli bilgi verilir. Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlere gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Üyelik Giriş Formu ve üyelik için gereken diğer zorunluluklar yönetim kurulunca hazırlanacak Dernek Üyelik Formunda belirtilir.

2-Üyeliği kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir. Dernek Üyelerine Yönetim Kurulu kararıyla Üye Kimlik Kartı verilebilir.

3-Üyeliğe ilk girişte bir defaya mahsus 14 TL. Üye Giriş Ödentisi alınır. Üye Aidat miktarında ve ödeme şeklinde değişiklik yapmaya dernek genel kurulu yetkilidir. Genel kurul gerektiğinde bu yetkisini yönetim kuruluna devredebilir. Üyeliği kabul edilenler bir yıllık üye aidat toplamı olan 36 TL.nı ve Üye Giriş ödentisi olan 14 TL.nı 60 gün içerisinde ödemekle yükümlüdürler.

4-Yönetim kurulu, üyelik başvurusunda bulunan kişiden mesleği ve görevi ile ilgili olarak beyan, belge, yazı, makbuz, vb. şeyleri isteyebilir. Bu istenenler ilgili oda, sendika, dernek, muhtarlık, belediye, işveren, işyeri,  eğitim ve öğretim merkezleri ve kamu kurum ile kuruluşlardan da olabilir. Üyelik için istenen evrakların getirilmesi zorunludur.

5-İlgili mevzuat ve kanunlara aykırı olmaması şartıyla gelişen teknoloji ile elektronik iletişim araçları kullanılarak elektronik ve dijital sistem ve cihazlar üzerinden dernek üyelik sistemi kurulabilir. Bu yollardan üyelik başvurusunda bulunanlar üyeliğe giriş için gerekli olan ödentileri ve üyelik şartlarını, bu sistem üzerinde yayınlanmış olan üyelik başvurusu ve özel şartlarını kabul edip, yerine getirdikten sonra yönetim kurulunca, üyeliğe kabulü için değerlendirmeye alınırlar.

MADDE-9-ÜYENİN GÖREV VE HAKLARI

1-Bütün üyeler dernek amaçları ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalara katılmak, yaşamını, çalışma ve davranışlarını amaçlara uygun hale getirmek, yıllık aidat vermek, üyesi bulunduğu başkaca dernek, vakıf, sendika, birlik ve oda gibi kurum ve kuruluşlar ile dernek amaçları doğrultusunda iletişim, iş ve güç birliği platformları yaratmak, amaç, çalışma konusu ve biçimleri yönünde yürütülen çalışmalara özenle yardımcı olmak zorundadır. Fahri üyelerin giriş ödentisi ve aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

2-Derneğin düzenlediği her türlü toplantı, söyleşi, konferans, seyahat, sergi, konser, dinleti, kurs, eğitim, animasyon, imza günü, saydam gösteriler ve dernek yayınları gibi etkinliklerden üyeler eş ve çocukları ile birlikte yararlanırlar.

MADDE-10-ÜYELİKTEN ÇIKMA

Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde kendiliğinden düşer.

1-Her üye, yetkili organa ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği anda üyelikten çıkar.

2-Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Alacaklar yasal yollarla borçlulardan tahsil edilir.

3-Üyenin ölümü halinde üye, kendiliğinden çıkmış sayılır.

MADDE-11-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyesi bir kişi, aşağıdaki hallerde üyelikten çıkarılır.

1-Üye, Bir Yıllık Aidat Ödentisinin tamamını üyeliğe kabulünden sonraki 60 gün içinde ödemez ise, aidatlarını ödemesi için yönetim kurulunca bildirimde bulunulur. Bu bildirimin üzerinden 30 gün geçmiş olmasına rağmen, üye giriş ödentisi ve bir yıllık aidat toplamını halen ödememişse Yönetim Kurulu ilgili üyenin üyelikten çıkarılması kararı verebilir. Yönetim kurulu üyelikten çıkarma kararını ilgiliye bildirir.

2-Dernek amaçları, organ kararları ve tüzük hükümlerine aykırı faaliyet ve çalışma yapanlar, dernek bütünlüğüne zarar verici davranışlarda bulunanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyenin yaptığı bu fiil ve davranışlarını bilmeden ve istemeden yaptığına dair kanaat oluşur ise üye, Uyarı ya da Kınama ile cezalandırabilir. Uyarı ya da kınama alan üyenin aynı fiili tekrarlaması halinde çıkarma kararı verilebilir.

3-Adli yargı mercilerince ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı (6) aydan fazla hapis cezası verilmesi ya da yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymeleri halinde üyeliği düşer.

4-Derneğin bir yıllık süresi içinde gerçekleştirdiği çağrılı toplantı ve çalışmalara üst üste üç (3) kez ya da yılda altı (6) kez mazeretsiz olarak katılmayan üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar.

6-Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının üzerinden bir yıl geçmedikçe tekrar üye kabul edilemezler.

7-Yönetim Kurulunca Üyelikten çıkarılan üyelerin, ilk yapılacak genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir.

8-Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterine işlenir ve dernek mal varlığı üzerinde bir hak iddia edemezler. Dernek tarafından kurulan vakıf, birlik, kooperatif ve yardım sandığı gibi üyelik ödentisi ile ilişkili olmayan işlemlerdeki hakları, bu kurulların özel yönetmelik ve statülerinde saptanan ilkelere göre saklıdır.

9-Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

10-Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

C-DERNEK ORGANLARI

MADDE-12-DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI

1-Derneğin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

MADDE -13-GENEL KURUL VE TOPLANMA ZAMANI

1-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

2-Genel kurul bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (5/1) yazılı isteği üzerine (30) otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3-Dernek Olağan Genel Kurulu 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, gündem, yer ve saatte toplanır.

4-Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE-14-ÇAĞRI USULÜ

1-Dernek Genel Kurulunu Yönetim Kurulu toplantıya çağırır. Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenlenir. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, dernek web sitesinde yayınlanmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, gündem, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

2-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

3-Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-15-TOPLANTI USULÜ

1-Dernek Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

2-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy hakkı yoktur.

3-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

4-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki de yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

5-Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

6-Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

7-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

8-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. 9-Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE-16-GENEL KURULUN OY KULLLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

1-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

2-Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

3-Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

4-Fesih için dernekler yasasının ilgili hükümleri ve geçerli maddelerine uyulur. Diğer bütün kararlarda salt çoğunluk aranır.

5-Dernek organlarının seçiminde gizli oylama ve açık sayım, diğer seçimlerde açık oylama ve açık sayım ile karar alınır ve uygulanır.

MADDE-17-TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

1-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE-18-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır

1-Dernekler kanununda yazılı genel hükümler ile tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

2-Derneğin feshine ve tasfiyesine karar vermek.

3-Yasalar ya da tüzükte diğer organlara bırakılmayan tüm konularda, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek veya bu yetkilerini yönetim kuruluna vermek.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

5-Derneğin federasyon, dernek, vakıf, birlik, sendika, platform, komisyon, çalışma grupları ve güç birliği vb. kurmasına, kurulmuş olanına katılmasına veya ayrılmasına karar vermek veya yönetim kuruluna yetki vermek.

6-Derneğe gerekli gayrimenkul malların satın alınmasına, satılmasına, kiralanması veya kiraya verilmesine, bağışlanması veya bağış alınmasına ve devredilmesi hususunda, yönetim kuruluna yetki vermek.

7-Amaçların gerçekleşmesi için yeni çalışma konuları ve çalışma biçimleri tespit ederek, yönetim kuruluna yetki vermek.

8-Üye Giriş Ödentisi ile Aidat Miktarını ve ödeme biçimini belirlemek, veya yönetim kuruluna yetki vermek.

9-Dernek organlarından olan yönetim kurulunu ve denetim kurulunu seçmek.

10-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi kararını vermek.

11-Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve aklanmasını sağlamak.

12-Gerekli yasal izinleri alarak derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda, yönetim kuruluna yetki vermek.

13-Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazlarını görüşmek, incelemek ve karara bağlamak.

14-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ve diğer tüm konular ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak, yetki vermek.

15-İlgili hükümler doğrultusunda dernek yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve karşılıklar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

16-Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

17-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, verilebilecek görev ve yetkileri gerektiğinde yönetim kuruluna devretmek.

19-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organlarına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADE-19-YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

1-Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Genel kurulca, dernek üyeleri arasından 7 asıl ve 7 yedek üye olarak seçilirler. Asıl üye sayısında bir azalma olması halinde yerlerine sırasıyla yedek üyelerden çağrılır. Yönetim kurulu, dernek ile ilgili olarak oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına yardımcı olması amacıyla dernek üyelerine her zaman görev verebilir. Yönetim kurulu tarafından derneğin amaçları doğrultusunda çalışma yapması için görevlendirilen üye verilen görevi yapmak zorundadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında, kendi aralarından 1 genel başkan, 1 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 genel sayman seçer.

2-Görev bölümü yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılması ile yapılır ve her zaman kendi aralarında görev değişiminde bulunabilir.

Yönetim kurulu, çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır. Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantıya başkanlık edenin oy verdiği taraf, çoğunluğu sağlamış olur.

3-Yönetim kurulu asıl üyelerinden biri ya da tümü istifa veya herhangi bir neden ile görevlerinden ayrılırlarsa, yedek üyeler oy sırasına göre, oyların eşit olması durumunda ise listedeki sıralamaya göre asıl üyeliğe gelirler. Yılda üst üste beş (5), veya en çok  (10) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliğinden düşer. Bu konuda tespit kararını diğer katılan üyeler verir.

4-Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile tam sayının yarısından aşağıya düşer ise Genel Kurul, görevdeki yönetim kurulu üyeleri tarafından 1 ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır.

5-Yönetim kurulu toplantıları ayda 1 kez, üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman veya önceden karar almak sureti ile belirlenen gün ve saatte toplanabilirler. Yönetim kurulu toplantıları, mevzuata uygun olmak kaydı ile daha kısa veya daha uzun aralıklarda, bir önceki toplantılarında karar almak şartı ile toplantılarını yurdun herhangi bir bölgesinde, ilinde, ilçesinde veya istediği bir yerde yapabilir.

6-Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Bulunmadığı zamanlarda genel başkan yardımcılarından birisi tarafından gündem hazırlanır. Her ikisinin de bulunmadığı durumlarda diğer bir üye bu görevi yerine getirir. Defterlerin yazılması ve korunmasından genel sekreter sorumludur.

7-Yönetim kurulunda iki üyenin isteği ve çoğunluğun onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

MADDE-20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-İlgili mevzuatların, tüzük hükümlerinin ve genel kurulun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek ve alınan kararları uygulamak ve takibini yapmak.

2-Genel kurulca onaylanan kadro çizelgelerine göre derneğe personel almak.

3-Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanmasını, korunmasını ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru yapılmasını düzenlemek ve uygulamak.

4-Her türlü masraf ve satın alma işlemlerini, yetkilerine ve kendilerine verilen yetkilere göre yerine getirmek.

5-Bütçeyi, çalışma raporlarını, yönetmelik ve statüleri ile ilgili her çeşit önerileri hazırlayıp genel kurula sunmak.

6-Gerektiğinde oluşturulacak komisyonların, çalışma gruplarının, bölge, il ve işyeri temsilciliklerinin ve diğer birimlerin iç ve dış işleyişlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla yönetmelikler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

7-Derneğin kurduğu her türlü işletme ve tesislerin amaçlarına uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

8-Derneğin amaç ve çalışmaları ile ilgili araştırma, geliştirme, inceleme gibi komisyonlar ve gruplar kurmak. Buralarda görevlendirdiği kişilere yapılan işler karşılığında gerektiğinde ücret ödemek.

9-Tüzüğe aykırı çalışma ve davranışlarda bulunan üyelerle ilgili uyarı, kınama veya üyelikten çıkarma, çalışan personellerin yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığını takip etmek ve gerektiğinde görevden uzaklaştırılmasını sağlamak, yerlerine yenilerinin atanmasını kararlaştırmak.

10-Üyelerinin örgütlenme hakkı faaliyetleri sebebiyle veya sendika kurmak ya da üye olmak gerekçesiyle uğrayacağı her türlü adli ve idari soruşturmalar ve diğer sebeplere dayalı doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayabileceği maddi ve manevi ihtiyaçları konusunda gerekli destek ve yardımda bulunmak.

11- Dernek yayın organlarının çıkartılmasını ve diğer mesleklerle ilgili bilimsel yayın organlarının bastırılmasını kararlaştırmak.

12-Derneği temsil etmek veya bu konuda üyelerden bir veya bir kaçına yetki vermek.

13-Derneğe gelir kaynakları araştırmak.

14-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

15-Derneğin çalışmaları ve diğer konular ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

16-Genel kurulun kendisine verdiği yetkiler içerisinde taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, çek, senet vb. kıymet cirolamak, bunları almak veya vermek.

17-Gerekli görülen bölgelerde, illerde, ilçelerde ve beldelerde temsilcilik açmak, atanan veya görevlendirilen temsilcilere gereken unvanları koymak yetkiler vermek, temsilciliklerin çalışma ve faaliyet sınırlarını tespit etmek ve bu konuda gerektiğinde iç yönetmelik yayınlayıp uygulamak.

18-Genel kurulda alınan kararları uygulamak ve verilen yetkileri kullanmak.

19-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

20-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, bütçeler arasında aktarmalar yapmak.

21-Üye sayısının çoğaltılmasına çalışmak, derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

22-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

Genel kurul gündemini hazırlamak, dernek üye sayısının beş bini geçmesi durumunda toplandığında genel kurula, tüzük değişikliği yapılarak şube açılması teklifinde bulunmak.

23-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

24-Derneğin kuruluş ilke ve amaçlarına aykırı davranış ve çalışmalarda bulunanları üyelikten çıkarmak ve toplandığında genel kurulun onayına sunmak. Dernek yönetim kurulu görevden alma gerekçelerini bir yazı ile veya dernek yayın organı ile ilgili tarafa bildirir.

25-Dernek Geçici Yönetim Kurulu genel hükümler, dernekler kanunu, Türk medeni kanunu, tüzük ve diğer mevzuat hükümlerinin dernek yönetim kurullarına verdiği tüm yetkilere sahiptir ve Olağan Genel kurulda yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar bu yetkileri kullanarak gereken kararları alır, çalışma ve faaliyette bulunurlar.

MADDE-21-GENEL BAŞKAN, GÖREV VE YETKİLERİ

1-Derneğin genel kurulu ve denetleme kurulu dışında kalan bütün organ, büro, merkez, grup, komisyon ve kurulların başkanı ve birinci derecede üstüdür. Kanunların, genel kurulun, yönetim kurulunun ve dernek tüzüğünün verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Genel başkan, başkanı olduğu kurul, birim ve büroların tüzük, çalışma proğramı, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ve yönetmelikler gereğince, işlerliğinden 1.derecede sorumlu olup çalışmaları koordine eder . Genel başkanlığın boşalması halinde, yönetim kurulu ilk toplantıda yedeği de toplantıya çağırarak yeni görev bölümü yapar. Yenisi seçilinceye kadar, yapılacak iş ve işlemleri Genel Sekreter yürütür.

MADDE-22 -GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, GÖREV VE YETKİLERİ

1-Genel Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği hallerde, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel başkana 1. derecede yardımcı ve sorumludurlar. Genel başkanın olmadığı hallerde, genel başkanın yetki ve görevlerini yükümlenir ve yürütürler.

MADDE-23-GENEL SEKRETER, GÖREV VE YETKİLERİ

1-Genel sekreter, genel merkezde bulunan birimler arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlar. Genel merkezde bulunan bütün birimlerin çalışmalarından sorumludur. Dernek genel kurulu, yönetim kurulu ve diğer organlardan, komisyon, kurul, çalışma gruplarından ulaşan rapor ve tavsiyeleri yönetim kurulu toplantısına sunar. Alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapar. Derneğin her türlü yazışmalarının düzenli yürütülmesi ve karar defterinin yazılmasından, yazdırılmasından sorumludur. Dernek tüzüğü doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesine çalışır, görüşmeler yapar.

MADDE-24-GENEL SAYMAN, GÖREV VE YETKİLERİ

1-Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Genel Sayman seçilir. Genel Sayman, derneğin para işlerinde 1. derecede sorumlu olup, görev ve yetkileri vardır. Bunlar;

2-Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak.

3-Vadesi gelmiş alacakların tahsili ve borçların ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.

4-Zorunlu defterlerin düzenli bir şekilde, günü gününe tutulmasını sağlamak.

5-Dernek adına yapılacak bütün giderlerin dernekler kanununa ve tüzüğüne, genel kurul, yönetim ve denetim kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu sağlamak için gerekli işlemleri yapmak.

6-Kesin hesap ve bütçe proğram ve projelerini hazırlamak.

6-Yönetim kurulunun vereceği görevleri yapmak.

8-Derneğin bütün mallarından 1. derece sorumlu olup, demirbaşlar ve eşyaların düzenli kullanılmasını, tutulmasını bakımını, kayıtlarını takip etmek ve yapmak.

MADDE-25- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

1-Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yapılan ilk toplantılarında 1 denetim kurulu başkanı, 1 denetim kurulu başkan yardımcısı ve bir üye seçilir.

2-Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde önce genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına, oylarının eşitliği halinde ise listedeki isim sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE-26-DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1-Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol eder, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir (1) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; zorunlu durumlarda gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

  1. D) MALİ HÜKÜMLER

MADDE-27-DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıdadır.

1- Miktarı ve ödeme şeklini genel kurulun belirleyeceği veya yönetim kuruluna verdiği yetki ve görev gereği belirlenecek olan üyelik giriş ödentisi ve yıllık aidatlar.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar ve yardımlar.

3- Üyelere ilişkin misafirhane, sosyal ve dinlenme tesis ve yerleri, müze, lokal, dergi, kitap, broşür ve dernekçe yapılan ortaklık ve çeşitli teşebbüs gelirleri.

4- Resmi makamlardan izin alınarak yapılan çay ve yemekli toplantılar, gezi ve eğlence, eğitim, sertifika proğramları, spor yarışmaları, seminer ve  konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Konser, temsil, tiyatro, gece, eşya piyangoları, açılacak sergiler, fuarlar ve festival gelirleri.

6-Rozet ve çelenk bağışları vb. ödenti ve gelirler.

7-Dernekçe kurulacak çeşitli kooperatifler ve eğitim merkezlerinden elde edilecek gelirler,

8-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

9-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

10-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

11- Diğer gelirler.

12-Derneğin paraları ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para Genel Başkan, veya Genel Sekreter ile Genel Sayman ya da yönetim kurulundan diğer bir üyenin ortak imzası ile birlikte çekilir. Ancak Genel Başkanın yazılı oluru ile bu işlem tek başına bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

13-Yönetim kurulunun saptayacağı bir miktar para, ivedi durumlarda ve zorunlu hallerde kullanılmak üzere saymanın sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulabilir.

14-Her türlü harcamalar için yerine göre fatura, makbuz, beyan vb. belge alınması ya da taahhütname, senet, vs. verilmesi esastır.

15-Dernekteki bütün gelirler, derneğin damga ve mührü ile yetkili veya yetkililerin imzaları altında verdikleri yazılı emirlere dayanılarak belgeleri karşılığında yapılır.

16-Derneğin bütün giderleri, kabul edilen bütçeler içinde, yetkililerin imzaları altında verdikleri yazılı emirlere dayanılarak belgeleri karşılığında yapılır.

MADDE-28-DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ

Defter tutma esasları aşağıda açıklandığı gibidir.

1-Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

2-Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

3-Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

4-Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

5-Kayıt Usulü :Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 MADDE-29-TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  1. a) İşletme hesabında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE-30-DEFTERLERİN TASDİKİ

1-Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE-31-GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

1-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

  1. E) DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE-32-GELİR VE GİDER BELGELERİ

1-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. 2-Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

3-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

4-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE-33-ALINDI BELGELERİ

1-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

2-Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE-34-YETKİ BELGESİ

1-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

2-Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

3-Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE-35-GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLANMA SÜRESİ

1-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

F ) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE-36-MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıdadır.

1-Dernek ile ilgili yapılması zorunlu olan tüm iş, işlem ve bildirimler süresi içinde ve öncelikle Derbis üzerinden yapılması tercih edilir.

MADDE-37-BEYANNAME VERİLMESİ

1-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE-38-GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

1-Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

2-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

3-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE-39-TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

1-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-40-YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

1-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

2-Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

3-Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE-41-KAMU KURUM-KURULUŞU İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJELERİN BİLDİRİMİ

1-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE-42-DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

1-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

2-Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-43-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

1-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü Ortadan kaldırmaz.

2-Denetim kurulu tarafından en geç altı (6) ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE-44-DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

1-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE-45-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

1-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

2-Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3-Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/2’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-46-DERNEĞİN FESHİ

1-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

2-Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3-Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3/2’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-47-MALLARININ TASFİYE İŞLEMLERİ

1-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği” ibaresi kullanılır.

2-Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

3-Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

4-Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

5-Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

6-Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE-48-TEMSİLCİLİKLER

1-Tüzük hükümleri, genel kurul kararları ve yönetim kuruluna verilen yetkiler içinde yeteri kadar Temsilcilik kurulur. Her temsilcilikte kadro çizelgesine uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile yeteri kadar personel çalıştırılır. Temsilciliklerin kurulmasının, göreceği hizmetlerin nasıl yapılacağı, bürolarda çalıştırılan personelin nitelik, görev ve yetkileri, sorumlulukları yönetim kurulunca her temsilcilik için ayrı ayrı hazırlanacak bir Yönetmelik ile saptanır.

MADDE-49-ORTAK HÜKÜMLER

1-Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve güven oylamaları gizli oy ile yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan durumlarda ve dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda ise başkanlık edenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

2-Yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel kurulda, kendileri veya kendi kurulları ile ilgili aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

MADDE-50-HÜKÜM EKSİKLİĞİ

1-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatların dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  1. G) GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde-1- Üyelik Giriş Formu dernek geçici yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Geçici Madde-2- Dernek Geçici Yönetim Kurulu, birinci Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar, Üye Giriş Ödentisi ile Üye Aidatının miktarının belirlenmesinde ve ne şekli ödeneceği konusunda yetkilidir.

Geçici Madde-3- Derneğin Kurucu Üyeleri ile ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 50 ana madde ve 3 geçici maddeden oluşmaktadır.

DERNEĞİN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

1-Mustafa BALIK                   Genel Başkan

2-Sadık ÇEVLİK                     Genel Başkan Yard.

3-Mustafa ŞAHİN                   Genel Sekreter

4-Fatih GÜZELEL                   Genel Sayman

5-Mustafa ŞEN                        Yönetim Kurulu Ü.

6-Mustafa ORDU                    Yönetim Kurulu Ü.

7-Erkan KEMERDEN              Yönetim Kurulu Ü.

Başa dön tuşu