Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

İlgili Kanunun Orjinal Metnine Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)
Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”
Cilt:2 Sayfa: 805
━━━
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelikler için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

KISIM – I
Genel Hükümler
BÖLÜM: 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
Kapsam:
Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel
İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda,
kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde
çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
––––––––––––––––––
(1) a – 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile Kanunlarda
geçen “Devlet Personel Dairesi” ibaresi “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.
b – 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre; 657 sayılı
Kanun ile ek ve değişikliklerinde, 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan
atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış
sayılır.
(2) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması
durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile
hüküm altına alınmıştır.
(3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu
ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık
bulunması durumunda mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
4180
(Değişik: 19/2/1980 – 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile
raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde
bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları,
Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi
Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri,
Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve
Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar
memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında
çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile
Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.(1)
Amaç:
Madde 2 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını
ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.
(Mülga birinci cümle: 13/2/2011 – 6111/117 md.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler
Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.(2)
Temel ilkeler:
Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
Sınıflandırma:
A) (Değişik: 31/7/1970 – 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu
görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre
sınıflara ayırmaktır.
Kariyer:
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.
Liyakat:
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi,
görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla
uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.
İstihdam şekilleri:
Madde 4 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle
gördürülür.
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel
idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu
Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama,
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
––––––––––––––––––
(1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “uzman çavuş ve
uzman jandarmalar” ibaresi “uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler” şeklinde
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4181
B) Sözleşmeli personel:(1)
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere
özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına
karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(6)
(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 – 5620/4 md.)
Ancak, yabancı uyrukluların; (…)(8) Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan
öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;
hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet
Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının;
(…)(8) dış kuruluşlarda ve yurtdışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin
de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.(3)(4)(8)
(Ek paragraf: 19/1/2023 – 7433/2 md.) Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel
kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca
belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli
personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç
yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte
bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon
unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca
belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere
atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda
memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri,
öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece
ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına
göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları
mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına
atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç,
iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet
süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları,
başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili
kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,
adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel
Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
(Ek paragraf: 4/4/2007 – 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile
istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı,
kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, (…)(9) sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali,
istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek
personel için ayrıca olmak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 19/1/2023 – 7433/2 md.)
Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi
süreleri, zorunlu hâllerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenebilir.
(Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.(5)(7)(9)
––––––––––––––––––
(1) Bu paragrafta yer alan “kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri
alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu
hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II – Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra
uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)” ibaresi, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47
nci maddesiyle “Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile
çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(2) Bu arada yer alan “…… bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tesbit edilen mahrumiyet yerlerinde” şeklindeki
ibare 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 19-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; “tercümanların;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu paragrafda yer alan “, Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek esas ve şartlarla” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığı” ibaresi “bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu paragrafta yer alan “ve bu hususlara ilişkin
esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.” ibaresi “, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih
halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel
Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” şeklinde
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(6) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “kurumun teklifi ve Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda” ibaresi “, ihdas edilen
pozisyonlarda” şeklinde değiştirilmiştir.
(7) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan
“pozisyon unvan ve nitelikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşme hükümlerine uyulmaması
hallerindeki müeyyideler,” ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(8) 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu paragrafta yer alan “tarihi belge ve eski harflerle
yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;” ve “bu Kanuna tâbi kamu
idarelerinde ve” ibareleri madde metninden çıkarılmış, paragrafta yer alan “dava adedinin azlığı nedeni ile
kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı
hallerde tabip veya uzman tabiplerin;” ibaresi “hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;”
şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “dış kuruluşlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı
teşkilatlarında” ibaresi eklenmiştir.
(9) 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu paragrafta yer alan “, fesih tarihinden” ibaresi
“fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden” şeklinde değiştirilmiş, paragrafta
yer alan “sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
paragrafa “Cumhurbaşkanınca” ibaresinden önce gelmek üzere “yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek
personel için ayrıca olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
4182
(Ek paragraf: 20/11/2017 -KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Bir
yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde (…)(1)
sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.(1)
(Ek paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.)
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı,
öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar
Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)
(Ek paragraf: 19/1/2023 – 7433/2 md.) Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması
ile disipline aykırı fiil ve hâllerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken
disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair
diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe
ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun
kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.
(Ek fıkra: 5/7/1991 – KHK-433/1 md.; Mülga: 27/12/1991 – KHK-475/11 md.)
C) (Mülga: 20/11/2017 – KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.)
D) İşçiler:
(Değişik birinci cümle: 4/4/2007 – 5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler
dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş
sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman
yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az
olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanmaz.
Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı:
Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel
çalıştıramazlar.
BÖLÜM: 2
Ödevler ve Sorumluluklar
Sadakat:
Madde 6 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/1 md.)
Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı
kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak
zorundadırlar.Devlet memurları bu hususu “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay
içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler
ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi” ni imzalayarak göreve başlarlar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan
Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde
olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani,
manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan
haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime
namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
Tarafsızlık ve devlete bağlılık:
Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/2 md.)
Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve
ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle 4 üncü maddenin (B)
fıkrasının beşinci ve altıncı paragraflarında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, beşinci
paragrafında yer alan “ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4182-1
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette
bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,
Davranış ve işbirliği:
Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.
Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.
Yurt dışında davranış:
Madde 9 – Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve
araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini
zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: (1)
Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/3 md.)
Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer
mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,
maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli
sorumludurlar.(1)
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini
kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.
(1)
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı
emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz,
hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.(1)
Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:
Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/4 md.)
Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler
tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.(2)
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “ve diğer mevzuatla” şeklinde ve ikinci
fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiş;
üçüncü fıkrasına “kanunlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine”
ibaresi eklenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “,
tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.
4183
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur.
Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.(1)
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse
sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen
istisnalar saklıdır.
Kişisel sorumluluk ve zarar:
Madde 12 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/5 md.)
Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim
edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri
almak zorundadırlar.
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana
geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını
geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre
ilgili memurca ödenir.
Kişilerin uğradıkları zararlar:
Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/6 md.)
(Değişik birinci fıkra: 6/6/1990 – 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle
ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil,
ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya
muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete
geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine
tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı
saklıdır.
(Ek: 26/3/2002 – 4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı
muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda
Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki
fıkra hükmü uygulanır.
12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi,
amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Cumhurbaşkanınca
düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.(2)
Mal bildirimi:
Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına
ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler
uyarınca, mal bildirimi verirler.
Basına bilgi veya demeç verme:
Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/7 md.)
Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın
yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.
Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin
yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.(3)
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “tüzük”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiştir.
4184
Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi:
Madde 16 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/8 md.)
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller
dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.
Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri
görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da
şamildir.
BÖLÜM: 3
Genel Haklar
Uygulamayı isteme hakkı:
Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tesbit olunup
yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına
sahiptirler.(1)
Güvenlik:
Madde 18 – Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son
verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.
Emeklilik:
Madde 19 – Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik
hakları vardır.
Çekilme:
Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan
çekilebilirler.
Müracaat, şikayet ve dava açma:
Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/9 md.)
Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri
veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve
dava açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile
şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.
Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve
şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.(2)
Sendika kurma:
Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.; Yeniden düzenleme: 12/6/1997
4275/1 md.)
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar
ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.
İzin
Madde 23 – Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına
sahiptirler.
Kovuşturma ve yargılama:
Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri
suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel
hükümlere tabidir.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “diğer mevzuata” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4185
İsnat ve iftiralara karşı koruma:
Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için,
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem
sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta
bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.
BÖLÜM: 4
Yasaklar
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:
Madde 26 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/10 md.)
(Mülga birinci fıkra: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte
çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin
yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
Grev yasağı:
Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda
propaganda yapmaları yasaktır.
Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya
teşvik edemezler.
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)
Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette
bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların
iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal
cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1)
Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek
icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9
md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim,
denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2)
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu
durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,
Hediye alma, menfaat sağlama yasağı:
Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri
sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para
istemeleri ve almaları yasaktır.
(Ek fıkra: 25/5/2004 – 5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını
belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin
listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.
Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı:
Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu
kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir
menfaat sağlaması yasaktır.
Gizli bilgileri açıklama yasağı:
Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/11 md.)
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar,
yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
––––––––––––––––––
(1) Sözkonusu İptal Kararı 1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.
4186
KISIM – II
Sınıflandırma
Sınıf:
Madde 32 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/7 md.)
Kadroların tespiti:
Madde 33 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
(Değişik ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/182 md.) Kadrolar, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesinde gösterildiği şekilde düzenlenir.
(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/182 md.)
(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/182 md.)
Kadroların hazırlanması:
Madde 34 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/182 md.)
Kadro cetvelleri:
Madde 35 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/182 md.)
Tesis edilen sınıflar:
Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
I – GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören
ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını
teşkil eder.
4186-1
II – TEKNİK HİZMETLER SINIFI:(1)
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa
eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog,
hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket
araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen
okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar,
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir
plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi
yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve
emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik
Hizmetler sınıfını teşkil eder.(1)(2)
III – SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek
öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler
mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe
ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen
teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş
memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.
(Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine
getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek
kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla
gördürülebilir.
IV – EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:
Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle
görevlendirilen öğretmenleri (…)(4) kapsar.(3)(4)
V – AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:
Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya
kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.
VI – DİN HİZMETLERİ SINIFI:
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve
dini görev yapan memurları kapsar.
––––––––––––––––––
(1) Bu bentte yer alan ve daha sonra bent kapsamına alınan unvanlarla ilgili olarak Bakanlar Kurulunun
10/10/1983 tarihli ve 83/7198 sayılı Kararı ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 sayılı Kararına bakınız.
(2) 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile programcı ve çözümleyici unvanlarının bu bent kapsamına alınması
kararlaştırılmıştır.
(3) Bu bende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “ilköğretim müfettişlerini ve
yardımcılarını” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümde yer alan “ilköğretim
müfettişlerini ve yardımcılarını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4187
VII – EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(1)(3)
Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser,
başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet
müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.(2)
VIII – JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/22 md.)(3)(4)(6)
Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman
jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar.
IX – SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/25 md.)(4)
Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.
X – YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: (3)(4)
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak,
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve
ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak
veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri
yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı
mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere
ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D)
bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.(2)
(Ek: 28/3/1988 – KHK-318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi
gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve
işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi
mümkündür.
(Ek fıkra:18/5/1994 – KHK-527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 – 4081/3 md.)
XI – MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4)
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez
ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
XII – MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4)
Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan
özel kanunlarında gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.(5)
––––––––––––––––––
(1) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı K.H.K.’nin 35 inci maddesine bakınız.
(2) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (VII) numaralı bende “özel kanunlarına
göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “çarşı ve mahalle bekçisi” ibaresi eklenmiş ve (VIII) numaralı
bentte yer alan “kurumlarda, çarşı ve mahallelerde” ibaresi “kurumlarda” şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(3) 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin “VII – EMNİYET HİZMETLERİ
SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere““VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı
bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016
tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle kanunlaşmıştır.
(4) 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu maddenin “VIII- JANDARMA
HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere“IX – SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFI” başlıklı bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, daha sonra bu
hüküm 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle kanunlaşmıştır.
(5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan
“Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ve uzman jandarmaları”
ibaresi “, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini” şeklinde değiştirilmiştir.
4188
ORTAK HÜKÜMLER
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri
aşağıda gösterilmiştir.
Öğrenim durumu Giriş Yükselinebilecek
Derece Kademe Derece Kademe
İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son
Liseyi bitirenler 13 3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik
öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5
yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki
öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son
1 – Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi
uygulanır.
2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar
sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu,
Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim
Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları(2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
3 – Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek
mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
––––––––––––––––––
(1) Bakınız: 19/8/1977 tarihli ve 7/13635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 19/8/1977 – 16032)
(2) Bakınız: 30/10/1986 tarihli ve 86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 17/11/1986 – 19284)
4189
4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog,
jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel
iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek
teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile
benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden
mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim
Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev
Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya,
protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,(1)(2)
5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı
ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel
giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete
alınırlar.(3)
6 – a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli
okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve eğitim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim
okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel
kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci
kademesinden hizmete alınırlar.(4)
b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde,
başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına,
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
7 – a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan
kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış
olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe
ilerlemesi uygulanır.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan
hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece
yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince
verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)
––––––––––––––––––
(1) Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan meslek mensupları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun
10/10/1983 tarih ve 83/7198; 8/4/1987 tarih ve 87/11686; 13/8/1987 tarih ve 87/12018, 6/10/1994 tarih
ve 94/6176 sayılı Kararlarına bakınız.
(2) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Karararının Eki Kararın 1 inci maddesiyle;
Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji,
Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim
dallarından mezun olanlar bu bent kapsamına alınmış aynı Kararın 2 nci maddesiyle 87/12018 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Biyolog ünvanına sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12/11/1984 gün ve 85/10045 sayılı
Kararı ile bu madde kapsamına alınmışlardır:(R. G.: 22/11/1985 – 18936)
(4) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim
Müfettişliği” ibaresi “eğitim müfettişliği” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4190
8 – a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:
İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki
derece,
Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir
derece bir kademe,
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve
kademesine bir derece.
b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük
muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş
derece ve kademelerine bir derece,
c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve
kademelerine bir derece,
İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.
9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi
almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası
alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora
yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim
dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
10 – Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece,
diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.
11 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK – 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile
bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcıları, (…)(21), Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Adalet Uzman Yardımcıları, Seçim Uzman
Yardımcıları,(58) Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman
Yardımcıları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcıları,(59) Yükseköğretim Kurulu
Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,(43) Vakıf Uzman Yardımcıları,(22)
Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları,(31) (…)(34); Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman
Yardımcıları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;(25) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine
Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları konsolosluk ve ihtisas memurları(30);
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları,(35) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları(55) Sigorta Denetleme
Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, İçişleri
Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları,(11) (Değişik: 27/6/1989-KHK-375/4 md.) (…)(40), (…)(40), (…)(34)
,
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcıları,(56) (…)(34), (…)(1), (…)(34), (…)(35), (…)(40), (…)(34), (…)(34), (…)(34), (…)(20)
,
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman
Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Yazma Eser
Uzman Yardımcıları,(32) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uzman Yardımcıları,(41) Denizcilik Uzman Yardımcıları, (…)(34), (…)(20), TİKA Uzman Yardımcıları(39)
,
(…)(40), (…)(40), Maliye Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Defterdarlık Uzman
Yardımcıları(40)
,
4190-1
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, (…)(34)
,
Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman
Yardımcıları, Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,(29) Avrupa
Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,(27) Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,(33) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,
Maarif Müfettiş Yardımcıları(38)(54) ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, İstihdam Uzman
Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları,(44) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,(34)
Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları,(34) Meteoroloji Uzman
Yardımcıları,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları,(34) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları,(34)
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları,(34) Aile ve Sosyal
Politikalar Uzman Yardımcıları,(34) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları,(50) Savunma Sanayii Uzman
Yardımcıları,(36) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları,(37) Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,(45)
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,(49) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,(34) Ürün Denetmen
Yardımcıları,(34) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,(52) Millî Eğitim Uzman Yardımcıları (…)(54)
,
(38)
Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,(53) Sağlık Uzman Yardımcıları ve Sağlık Denetçi Yardımcıları,(46)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıları(51)
,
Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları(57) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,(48) Gümrük ve
Ticaret Denetmen Yardımcıları,(47) Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal
ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine
göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (…)(21), Başbakanlık
Uzmanlığına, Adalet Uzmanlığına, Seçim Uzmanlığına,(58) Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Millî
Savunma Uzmanlığına, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığına,(59) Yükseköğretim Kurulu
Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına,(43) Vakıf Uzmanlığına,(22) Tapu ve Kadastro
Uzmanlığına,(31) (…)(34) , Devlet Personel Uzmanlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına,(25)
Bankalar Yeminli Murakıplığına, Vergi Müfettişliğine,(35) Bakanlık Maarif Müfettişliğine(55) Sigorta
Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine,(11) (…)(40)
,
(…)(40), (…)(34), Sınai Mülkiyet Uzmanlığına,
(56) (…)(34)
, (…)(34), (…)(35), (…)(40), (…)(34)
, (…)(34), (…)(34)
,
(…)(20), Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm
Uzmanlığına, Yazma Eser Uzmanlığına,(32) Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uzmanlığına,(41) Denizcilik Uzmanlığına, (…)(34), (…)(20), TİKA Uzmanlığına(39), (…)(40),(35)
Devlet Gelir Uzmanlığına, (…)(40), Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Mali Hizmetler Uzmanlığına,
Defterdarlık Uzmanlığına (40), Vergi İstihbarat Uzmanlığına, (…)(34), bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B.
Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzmanlığına,(29) Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığına,(27) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,(33) Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanlığına, Maarif Müfettişliğine(38)(54), İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam Uzmanlığına, İl
İstihdam Uzmanlığına,(44) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(34) Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına,
Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,(34) Meteoroloji Uzmanlığına,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,(34)
Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına,(34) Gençlik ve Spor Uzmanlığına,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzmanlığına,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,(34) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığına,(50) Savunma
Sanayii Uzmanlığına,(36) Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,(37) Yüksek Kurum Uzmanlığına,(45) Kamu
Denetçiliği Uzmanlığına,(49) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine,(34) Ürün Denetmenliğine,(34) Sosyal
Güvenlik Denetmenliğine,(52) Millî Eğitim Uzmanlığına (…)(54)
,
(38) Gençlik ve Spor Denetçiliğine,(53) Sağlık
Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine,(46) Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına, Göç Uzmanlığına, İl Göç
Uzmanlığına(51), Helal Akreditasyon Uzmanlığına(57) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,(48) Gümrük
ve Ticaret Denetmenliğine(47) (…)(1) Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas
memurluğunda(30) ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında
ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi
uygulanır.(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)
(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58) (59)
Dikkat! Dipnotlar için 4190-2 numaralı sayfa ve devamına bakınız.
4190-2
––––––––––––––––––
(1) Bu arada yer alan 2/6/1994 tarih 535 ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan, Anayasa Mahkemesinin
8/7/1994 tarih ve E.1994/58,K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmış,
27/6/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; “A.T.” ibareleri “A.B.” olarak
değiştirilmiştir.
(2) Bu fıkraya; 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK ile, “…Merkez Kuruluş Stajyer Kontolörleri…” iken,
değiştirilerek eklenen “Bakanlıklar Merkez Kuruluşu Stajyer Kontrolörleri” ibaresi, 27/6/1989 tarih ve
375 sayılı KHK’ler 17/6/1992 tarih ve 3814 sayılı Kanun, 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı, 10/8/1993 tarih
ve 494 sayılı, 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı
25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK’ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı
3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanun ile eklenen ibareler (unvanlar) metne işlenmiştir. 544 sayılı KHK
ile eklenen “Marka Uzman Yardımcıları”, “Patent Uzman Yardımcıları”, “Marka Uzmanlığına” ve
“Patent Uzmanlığına” ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.
(3) Bu fıkraya; 516, 613, 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler’le eklenen Milli
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri Sosyal
Sigorta Uzman Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları,
İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları,
yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Sosyal
Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanlığına, Sosyal Sigorta Uzmanlığına, Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları, Bağ-Kur
Denetmenliğine ibareleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal
edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. Ayrıca 4636 sayılı Kanun ile “Milli Savunma Bakanlığı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları” ibaresi metne
işlenmiştir.
(4) Bu fıkraya, “Teknik Yardım Uzman Yardımcıları” ve “Teknik Yardım Uzmanlığı” ibareleri, 2/5/2001
tarihli ve 4668 sayılı Kanunla getirilmiştir.
(5) Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla,
“Müsteşarlık” ibaresi eklenmiştir.
(6) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu bende, “Kültür ve Turizm Uzman
Yardımcıları” ve “Kültür ve Turizm Uzmanlığına” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(7) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, “Çevre Uzman Yardımcıları” ibaresi,
“Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları”; “Çevre Uzmanlığına” ibaresi, “Çevre ve Orman Uzmanlığına”
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(8) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, “İstihdam ve Meslek Uzman
Yardımcıları”, “İstihdam ve Meslek Uzmanlığına” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(9) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 maddesiyle, “Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Yurt
Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları” ve ” Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma
Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(10) 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, “Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve
“Bağkur Denetmenliğine” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesiyle, “Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve “Bağkur Denetmenliğine” ibareleri
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4190-3
(11) 17/6/1992 tarihli ve 3814 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkraya “… , Bakanlıklar merkez
kuruluşu stajyer kontrolörleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek
Denetçi Yardımcıları”; “ve Kontrolörlüğe” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dernek Denetçiliğine”,
ibareleri eklenmiş, daha sonra 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,“Emniyet
Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcıları”; “Dernek Denetçiliğine” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine” olarak
değiştirilmiştir.
(12) Bu fıkraya, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle “Sosyal Sigorta Uzman
Yardımcıları”, “Sosyal Sigorta Uzmanlığına” ve “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş
Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibareleri eklenmiştir.
(13) Bu fıkraya, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü Uzman
Yardımcıları” ve “Kadının Statüsü Uzmanlığına” ibareleri eklenmiştir.
(14) Bu fıkraya, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma
Uzman Yardımcıları” ve “Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına” ibareleri eklenmiştir.
(15) Bu fıkraya, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım Uzman
Yardımcıları” ve “Sosyal Yardım Uzmanlığına ” ibareleri eklenmiştir.
(16) Bu fıkraya, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Belediye Müfettiş
Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.
(17) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle “Özürlüler Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen
Yardımcıları,” ibaresi, “Özürlüler Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vergi, Muhasebe ve
Millî Emlak Denetmenliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(18) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Dış Ticaret Uzman
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,”
ibaresi; “Dış Ticaret Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(19) Bu fıkraya, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, “Gelir Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Malî Hizmetler Uzman Yardımcıları,” ibaresi, “Gelir
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Malî Hizmetler Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve
metne işlenmiştir.
(20) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu fıkrada bulunan “Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentteki “Bağ-Kur Denetmen
Yardımcıları”,”Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları”,”Bağ-Kur Denetmenliğine” ve “Sosyal Sigorta
Uzmanlığına” ibareleri metinden çıkarılmıştır.
(21) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 38 nci maddesiyle, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları”
ibaresi ve “Kaymakamlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığına”
ibaresi eklenmiş, daha sonra 5548 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.:
2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden bu ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.
(22) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, “Başbakanlık Uzman Yardımcıları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzman Yardımcıları ” ibaresi ve ” Başbakanlık Uzmanlığına ”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzmanlığına” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(23) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu bende “Kültür ve Turizm Uzman
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,”,
“Kültür ve Turizm Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme
Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4190-4
(24) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Tüketici ve Rekabet
Uzman Yardımcıları” ibaresi “Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları”, “Tüketici ve Rekabet
Uzmanlığına” ibaresi “Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(25) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, “Devlet Personel Başkanlığı Devlet
Personel Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman
Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(26) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,”, “Dış Ticaret
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş
ve metne işlenmiştir.
(27) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle bu bende, “Avrupa Birliği İşleri Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman
Yardımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(28) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim Müfettiş
Yardımcıları” ibaresi “Eğitim Müfettiş Yardımcıları”, “İlköğretim Müfettişliğine” ibaresi “Eğitim
Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(29) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Dış Ticaret Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek
Kurulu Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bentteki “Dış Ticaret Uzmanlığına,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve
metne işlenmiştir.
(30) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Dışişleri Bakanlığı
meslek memurları” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları”
olarak, “Dışişleri meslek memurluğunda” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile
konsolosluk ve ihtisas memurluğunda” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(31) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, bu bentte yer alan “Vakıf Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları,” ibaresi;
“Vakıf Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(32) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Kültür ve Turizm
Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzman Yardımcıları,” ve “Kültür
ve Turizm Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzmanlığına,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(33) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4190-5
(34) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı
Uzman Yardımcıları,”, “Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları,”, “Çevre ve Orman Uzman
Yardımcıları, Özürlüler Uzman Yardımcıları,”, “Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
Araştırma Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları”, “Gümrük Uzman
Yardımcıları,”, “Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,”,
“Devlet Planlama Uzmanlığına,”, “Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,”, “Çevre ve Orman Uzmanlığına,
Özürlüler Uzmanlığına,”, “Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına,
Kadının Statüsü Uzmanlığına,”, “Gümrük Uzmanlığına,”, “Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenliğine,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve sözkonusu bende “İstihdam ve
Meslek Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman
Yardımcıları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Uzman
Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda,
Tarım ve HayvancılıkUzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Aile ve
Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları” ibaresi ve “İstihdam veMeslek
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre,
Orman ve Şehircilik Uzmanlığına, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına,
Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine” ibaresi eklenmiş, daha
sonra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman
Yardımcıları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman
Yardımcıları” şeklinde, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibaresi “Çevre ve Şehircilik
Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(35) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nın 6 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı Hesap
Uzman Yardımcıları” ile “Hesap Uzmanlığına” ibareleri sırasıyla “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş
Yardımcıları” ve “Vergi Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende “Devlet Muhasebe Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları,”
ibaresi, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları
Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Vergi,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(36) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nın 42 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Aile ve Sosyal
Politikalar Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Uzman
Yardımcıları,” ve “Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Savunma Sanayii Uzmanlığına,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(37) 22/8/2011 tarihli ve 651 sayılı KHK’nın 12 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Savunma Sanayii
Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları,”
ibaresi ve “Savunma Sanayii Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Basın ve Enformasyon
Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(38) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle, bu alt bende “Ürün Denetmen
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim
Denetçi Yardımcıları,” ve “Ürün Denetmenliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim
Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresi eklenmiş, “Eğitim Müfettiş Yardımcıları” ibaresi
“İl Eğitim Denetmen Yardımcıları”, “Eğitim Müfettişliğine” ibaresi “İl Eğitim Denetmenliğine”
şeklinde değiştirilmiştir.
(39) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nın 20 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Teknik Yardım
Uzman Yardımcıları” ibaresi “TİKA Uzman Yardımcıları” ve “Teknik Yardım Uzmanlığına” ibaresi
“TİKA Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
4190-6
(40) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Devlet Bütçe Uzman
Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmen
Yardımcıları”, “Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları,
Devlet Malları Uzman Yardımcıları,”, “Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma
Uzmanlığına,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliğine”, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet
Gelir Politikaları Uzmanlığına,” ve “Devlet Malları Uzmanlığına,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış
ve aynı bentte yer alan “Milli Emlak Uzman Yardımcıları,” ibaresi “Defterdarlık Uzman
Yardımcıları,” ve “Milli Emlak Uzmanlığına,” ibaresi “Defterdarlık Uzmanlığına,” şeklinde
değiştirilmiştir.
(41) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Ulaştırma ve
Haberleşme Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uzman Yardımcıları,” ve “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(42) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 37 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Orman ve Su İşleri
Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzman Yardımcıları,” ibaresi;
“Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzmanlığına,”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(43) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu bende “Başbakanlık Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzman
Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu
Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Başbakanlık
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri
Uzmanlığına, Millî Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.
(44) 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle bu bentte yer alan “İstihdam ve Meslek
Uzman Yardımcıları” ibaresi “İstihdam Uzman Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları”,
“İstihdam ve Meslek Uzmanlığına” ibaresi “İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına”, şeklinde
değiştirilmiştir.
(45) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle bu bende “Basın ve Enformasyon Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,” ibaresi; “Basın
ve Enformasyon Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzmanlığına,” ibaresi
eklenmiştir.
(46) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bende Millî Eğitim Uzman Yardımcıları
ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Uzman Yardımcıları ve
Sağlık Denetçi Yardımcıları”; “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.
(47) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 nci maddesiyle bu bende “Millî Eğitim Uzman
Yardımcıları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve
Ticaret Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim
Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine” ibaresi
eklenmiştir.
(48) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle, bu bende Millî Eğitim Uzman
Yardımcıları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii
Kaynaklar Uzman Yardımcıları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı
bende “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,” ibaresi
eklenmiştir.
4190-7
(49) 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, “Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Yüksek Kurum
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.
(50) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, “Aile ve Sosyal Politikalar Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları Uzman Yardımcıları,” ve “Aile ve
Sosyal Politikalar Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları
Uzmanlığına,”,ibaresi eklenmiş olup, daha sonra 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 28 inci
maddesiyle “İnsan Hakları Uzman Yardımcıları” ibaresi “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman
Yardımcıları” şeklinde ve “İnsan Hakları Uzmanlığına” ibaresi “İnsan Hakları ve Eşitlik
Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
(51) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman
Yardımcıları” ibaresi, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir.
(52) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bende “Ürün Denetmen Yardımcıları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve “Ürün
Denetmenliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” ibaresi
eklenmiştir.
(53) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu bende “Milli Eğitim Uzman Yardımcıları
ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi
Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve Milli Eğitim Denetçiliğine,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.
(54) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “İl Eğitim Denetmen
Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi
“Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi
Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
(55) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı
Vergi Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları”
ibaresi, “Vergi Müfettişliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettişliğine”
ibaresi eklenmiştir.
(56) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Marka Uzman
Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcıları” ve “Marka
Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
(57) 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “İl Göç Uzman
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları” ibaresi; “İl
Göç Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanlığına” ibaresi
eklenmiştir.
(58) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Adalet Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Adalet
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.
(59) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu bende “Millî Savunma Uzman
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman
Yardımcıları,” ibaresi ve “Millî Savunma Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.
4191
12 – a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya
lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1
veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık
öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.
b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim
Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim
kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.
c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her
başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe
ilerlemesi uygulanır.
d) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/4/2003 tarihli ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılı
kararı ile.; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten
ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst
öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete
giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin
giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir
kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye
yükseltilirler.
B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve
kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.
1 – Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenim eksikliğini
giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak
yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1
inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
2 – (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son
kademesine kadar yükselebilirler.
3 – (Değişik: 23/12/1988 – KHK-351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
mensuplarından:(1)
a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile
başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,
b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,
c) (Ek: 22/5/2012 – 6318/43 md.) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci
derecenin son kademesine,
d) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci
derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.(1)
C) 1 – Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya
yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin
teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen
kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş
sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi
verilmek suretiyle değerlendirilir.
––––––––––––––––––
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile bu altbende (c) sırası eklenmiş ve mevcut
(c) sırası (d) sırası olarak teselsül ettirilmiştir.
4192
2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa
girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel
kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa
girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci
maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit
edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin
tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı
için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle
değerlendirilir.
3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan
ayrılarak (…)(1) avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin
her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde
değerlendirilir.(1)
4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik
yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen
gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her
yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı
emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir
kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen
süre 12 yılı geçemez.
Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş
olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.
6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam
edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her
yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle
değerlendirilir.
7 – 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış
Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen
hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir
derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
8- (Ek: 29/1/2016 – 6663/5 md.) 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan
aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi
verilmek suretiyle değerlendirilir.
D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi
tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş
derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece
yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin
(A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.
––––––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 tarihli ve E.: 2013/101, K.: 2014/63 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan
“serbest” ibaresi iptal edilmiştir.
4193
E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki
fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine
tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen
sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme
süresinde geçmiş sayılır.
F) (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 – 4049/8 md.) Bu kanunla tespit edilen çeşitli
hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, ünvan,
derece ile intibak ve diğer haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.(1)(2)
Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde
çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri
ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Cumhurbaşkanına aittir.(3)
Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b)
fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.
G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer
öğrenim veya hizmetler Cumhurbaşkanınca tespit olunur.(4)
Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:(5)
Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 – KHK-243/2 md.)
Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları
itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan
ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları
kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
Kademe:
Madde 38 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği:
Madde 39 – Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas
edilemez.
––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu fıkrasında yer alan “, ek gösterge, makam
tazminatı ve benzeri mali haklar ile intibak ve diğer özlük haklarının” ibaresi “ile intibak ve diğer
haklarının” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer “Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatlarında” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari
Teşkilatında” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakana”
ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı
Kanunun 24 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan “;
ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının
muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “son altı yıllık sicil
notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz
yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4194
Memuriyete girişte yaş:
Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/11 md.)
Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk
Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet
memurluklarına atanabilirler.
Sınıflandırmada öğrenim unsuru:
Madde 41 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli
bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere
atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak
yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul
veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak
veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.(1)
Yetişme ve deneme süresi:
Madde 42 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/13 md.)
Göstergeler:
Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 – 2595/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri
aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:
A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının
hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde
gösterilmiştir.
I Numaralı Cetvel
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(2)
Kademeler
Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1320 1380 1440 1500 – – – – –
2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 590 600 610 620 630 645 660 675 690
11 560 570 580 590 600 610 620 630 645
12 545 550 555 560 570 580 590 600 610
13 530 535 540 545 550 555 560 570 580
14 515 520 525 530 535 540 545 550 555
15 500 505 510 515 520 525 530 535 540
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “bu
kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir.
(2) Bu tablodaki gösterge rakamları 10/4/1989 tarihli ve 366 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir.
4195-4197
B) (Değişik: 9/4/1990 – KHK-418/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992
tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları;
hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II
sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı
cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı
yetkilidir.(1)
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere
esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli
kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları
kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde
belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden
düşük olamaz.
(Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan
ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1’inci dereceden uzman
ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en
yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.
Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen
emsallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları
uygulanır.(2)
Çalışma yaş hadleri:
Madde 44 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/15 md.)
Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı:
Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin
görevinde çalıştırılamaz.
(Değişik: 12/2/1982 – 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece
yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen
öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık
gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak
kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması
mümkündür.
Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya
devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel
esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4198
KISIM – III
Devlet Memurluğuna Alınma
BÖLÜM:1
Usul
Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi:
Madde 46 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/12 md.)
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini
belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
Duyurma:
Madde 47 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/13 md.)
Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini,
kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak
personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav
yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15
gün önce Resmi Gazete, internet haber sitesi, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek
gazeteler ve Basın İlân Kurumu İlan Portalından asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile
duyurur.(2)
Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde
açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.
BÖLÜM : 2
Şartlar
Genel ve özel şartlar:
Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
––––––––––––––––––
(1) Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
(2) 13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle; bu fıkraya “Resmi Gazete,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber sitesi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan
“gazetelerden” ibaresi “gazeteler ve Basın İlân Kurumu İlan Portalından” şeklinde
değiştirilmiştir.
4199
5. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak. (1)
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) (İptal:
Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile)
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim
kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
Sınavlara katılma:
Madde 49 – (Yeniden düzenleme: 12/5/1982 – 2670/15 md.)
(Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine
Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını
yaparlar.
Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz
bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine
bir yazı ile bildirilir.
Sınav şartı:
Madde 50 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/6 md.)
Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet
memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet
ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel
yönetmelikle düzenlenir.
(Mülga üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/99 md.)
(Ek: 30/5/1997 – KHK-572/14 md.; Mülga dördüncü fıkra: 13/2/2011 – 6111/99 md.)
——————————
(1) Bu alt bentte yer alan “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, …”
bölümü, Anayasa Mahkemesinin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal
edilmiştir.
(2) Bu bentte yer alan “vücut veya” ile “veya vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335
sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
4200
Sınav sonuçları:
Madde 51 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/7 md.)
Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda
belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere
bildirilir.
İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.
Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli:
Madde 52 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/18 md.)
Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına
göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.
Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış
ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına
göre karşılanabilir.
Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü:(1)(2)
Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/99 md.)
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında
engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı
teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.(2)
Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan
ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları
itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak
yapılır veya yaptırılır.(2)
Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile
engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.
Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere
ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek
zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli
kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.(2)
Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına,
eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere,
engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin
edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel
verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının
görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.(2)
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı ” Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı
Kanunun 99 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Özürlü”
ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan
“Özürlüler”, “özürlü” ve “özür” ibareleri sırasıyla “Engelliler”, “engelli” ve “engel”, üçüncü
fıkrasında yer alan “Özürlü”, “özürlülerin”, “özürlülere” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”,
“engellilerin”, “engellilere” ve “engelli”, dördüncü fıkrasında yer alan “Özürlülerin”, “özür”,
“özürlülerin” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engel”, “engellilerin” ve “engelli”
şeklinde değiştirilmiştir.
4200-1
BÖLÜM: 3
Adaylık
Adaylığa kabul edilme:
Madde 54 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/19 md.)
Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki
sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak
atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz
ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
Adayların yetiştirilmesi:
Madde 55 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/20 md.)
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel
eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru
olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda
yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.(1)
Adaylık devresi içinde göreve son verme:(2)
Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/21 md.)
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız
olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları,
göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin
onayı ile ilişkileri kesilir.
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Adaylık süresi sonunda başarısızlık:
Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/22 md.)
(Değişik birinci fıkra: 10/9/2014 – 6552/67 md.) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme
veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve
atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddede yer alan “sicil” ibaresi
“disiplin” olarak değiştirilmiştir.
4201
Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri
kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.
KISIM – IV
Hizmet Şartları ve Şekilleri
BÖLÜM: 1
Atanma
Asli memurluğa atanma:(1)
Madde 58 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/23 md.)
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve
atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.
İstisnai memurluklar:
Madde 59 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
(Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı(17) ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına,(14) (…)(2)(17) (..)(3) Savunma Sanayii
Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir
Avukat kadrolarına,(15) Toplu Konut (…)(4) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı,
Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri
(Uzman)(4), (…)(17) Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık
Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine(5) (…)(17)
Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, (…)(17) Türkiye İstatistik
Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(14) Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına
(İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),(9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri,(10) Gelir İdaresi
Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(17) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında veya kadro açıklamalar
bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine,
Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik
Araştırmalar Merkezi Başkanlığına,(12) dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde
görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri
Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri,(11) Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık
Müşavirliğine,(16) Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,(13) Nükleer Düzenleme Kurumunun
Başkan Yardımcılıklarına ve Daire Başkanlıklarına, (18)(20) bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe
ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece
aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet
Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet
sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler
kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor
müşavirlerinin(6) atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler
uygulanır.(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)
Dikkat: Dipnotlar için 4202 ve 4202-1 numaralı sayfalara bakınız.
4202
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddede yer alan “ve olumlu sicil
alan adaylar sicil amirlerinin teklifi” ibaresi “adaylar disiplin amirlerinin teklifi” olarak
değiştirilmiştir.
(2) Başbakan Başmüşaviri unvanı, 18/5/1987 tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü
maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Bu fıkrada yer alan “Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)” ibaresi
12/5/1989 tarih ve 368 sayılı KHK’nin 7 nci maddesi ile “ve yardımcıları” ibaresi ise 25/1/1990 tarih
ve 402 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş, ancak bu ibare 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı
KHK’nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Bu fıkradaki Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14/1/1988 tarih ve 310 Sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve
metne işlenmiştir,daha sonra; 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile “… ve
Kamu Ortaklığı…” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK gereğince
“Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi, “Savunma Sanayi
Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi, “Savunma Sanayi
Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiştir. 20/3/1991 tarihli ve 3704
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 390 sayılı KHK aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(5) Bu fıkradaki “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri,
Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine” ibaresi, 24/11/1994
tarih ve 4046 sayılı Kanun ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(6) Bu fıkradaki “Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde
birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin” ibaresi,
2/8/2000 tarih ve 608 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. Daha sonra bu
ibare, 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanunla kanunlaştırılmıştır.
(7) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle “Başbakanlık Basın
Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(8) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Başbakanlık Basın
Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(9) Bu fıkraya, 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle “ Türkiye İstatistik Kurumu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Avrupa Birliği Genel
Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(10) Bu fıkraya, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle “Avrupa Birliği Genel
Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk
Müşaviri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(11) Bu fıkraya, 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle “Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyeliklerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet),
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4202-1
(12) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Daimi
Temsilciliklere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(13) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Genel Sekreter
Sekreterliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(14) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet
Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Müşavirliklerine ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresi “Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına
(İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(15) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,
I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına,” şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(16) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiştir.
(17) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve
“Başbakan Başmüşaviri,”, “Başbakan Müşavirliklerine,”, “Başbakanlık ve”, “Başbakanlık Basın
Müşavirliğine,” ve “Bakanlar Kurulu Sekreterliğine,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
(18) 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Anayasa Mahkemesi
Basın Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan
Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına,” ibaresi eklenmiştir.
(19) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu fıkraya “Türk Silahlı Kuvvetleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.
(20) 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Nükleer Düzenleme
Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına” ibaresi “Nükleer Düzenleme
Kurumunun Başkan Yardımcılıklarına ve Daire Başkanlıklarına” şeklinde değiştirilmiştir.
4202-2
Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında
ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu
görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.
(Son fıkra mülga: 11/9/1987 – KHK-276/13 md.; Aynen kabul: 24/2/1988 – 3409/13 md.)
İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar:
Madde 60 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden
atanmalar yapılabilir.
Kuruluş kanunlarındaki veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki özel hükümler
saklıdır.(1)
Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri
Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel
yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.
İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri:
Madde 61 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma,
sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.
Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının
ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki, (…)(2) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere,
elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler,
kazanılmış hak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde
161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.(2)
Bakan müşaviri
Madde 61/A- (Ek: 2/7/2018 – KHK-703/172 md.)
Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere
bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.
Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi
sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın
görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“kanunlarındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki” ibaresi
eklenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başbakanlık ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye
yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış
olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma
veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.
Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden
alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.
Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya
görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro
veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro
veya pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine
eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve
yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.
Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna
bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık
müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye
göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık
müşavirine denk kabul edilir.
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:
Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre
Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.(1)
Yukarıdaki süreler;
1 – Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir
göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 – Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri
için devrin sona ermesi,
3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine
atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4203
(Değişik: 12/2/1982 – 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda
memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca
derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b)
bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte
belirtilir.
İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
(Değişik: 12/5/1982 – 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge
ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların
atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı
aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli
yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine
başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile
isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe
başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
BÖLÜM : 2
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
Kademe ve kademe ilerlemesi: (1)
Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/100 md.)
Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki
ilerlemedir.
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl
çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli
görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu
yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları
tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş
sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları
sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere
iptal edilir.
Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması:
Madde 65 – (Mülga: 13/22011 – 6111/117 md.)
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Kademelerde ilerleme şartları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 100
üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4204
Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci:
Madde 66 – (Mülga: 13/22011 – 6111/117 md.)
Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları:
Madde 67 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/10 md.) (1)
Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (…)(1) kadro olmadığı için derece yükselmesi
yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi
aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.
Derece yükselmesinin usul ve şartları:
Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 – 2595/5 md.)
A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
a) (Değişik: 26/6/1984 – KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
d) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/101 md.)
olması şarttır.
B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece
yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama
yapılabilir.(2)
(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 – 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi
için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim
görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama
Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan
fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası
kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak
çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar
yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,
diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.(3)
––––––––––––––––––
(1) 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile; bu maddede yer alan
“boş” ibaresi, metinden çıkarılmış ve “bir üst derecesine yükseltilebilir” ibaresi, “üst derecelerine
yükseltilir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Eğitim ve öğretim
hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “okul devresi dâhil yedek
subaylıkta” ibaresi “okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta” şeklinde değiştirilmiştir.
4204-1
(Ek fıkra: 26/8/1993 – KHK-501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993
tarihli ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile)
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve
diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her
yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve
emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları
kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
(Ek paragraf: 2/7/2018 – KHK-703/172 md.) Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan
atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe
kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak
atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak
uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık
derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.
C) (Ek: 13/2/2011 – 6111/101 md.) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya
yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili
kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve
emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci
fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık
derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.
İdari görevlere atanma:
Madde 69 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/11 md.)
Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına
dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 – 4 üncü dereceler arasındaki idari
görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş
kadrolara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak
kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve
tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde
fazla olanı ödenir.
İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri:
Madde 70 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/29 md.)
4205
Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme:
Madde 71 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
(Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya
derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin
geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin
eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki
derecelerinde dikkate alınır.(1)
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya
genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden
kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve
kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski
sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre
tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe
ilerlemesi verilmez.
BÖLÜM: 3
Yer Değiştirmeler
Yer değiştirme suretiyle atanma:
Madde 72 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/25 md.)
Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,
Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren
iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.
(Değişik: 9/4/1990 – KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992
tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza
etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de
isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı
yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun
münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile
sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.
(Ek: 9/4/1990 – KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve
E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/5 md.) Bu
suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı
dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının,
eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde
görevli olanlara % 60’ı,
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“veya kuruluş kanunlarında” ibaresi “, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
4206
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50’si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25’i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
(Ek: 9/4/1990 – KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve
E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/5 md.)
Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur.
Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe
ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin
verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay
kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.
(Ek fıkra: 6/2/2014 – 6518/10 md.) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre
kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri
engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin
karşılanması için düzenlemeler yapılır.
(Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu
yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi
kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet
Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak
personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak
suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.
Karşılıklı olarak yer değiştirme:
Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak
yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili
amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.
Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri:
Madde 74 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak
dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle,
bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya
nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise
atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok
olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski
derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri
genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler
(kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini
kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
4207
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu
Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı
kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan
personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde
olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler
arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)
Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri:
Madde 75 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi:
Madde 76 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle
memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha
üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece
altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski
derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri
genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler
(kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini
kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma:
Madde 77 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 13/2/2011 – 6111/102 md.) Yabancı memleketlerin resmî
kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara,
ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince
yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar
aylıksız izin verilebilir.
Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı
memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434
sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.
Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile
ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda
geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece
yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.
––––––––––––––––––
(1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.’nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.’nin ilgili maddesine
yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.’nin 2 nci
maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
4208
Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme:
Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli
memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini
artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:
a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,
İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.
Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri:
Madde 79 – (Değişik: 28/7/1971 – 1449/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 18/5/1994 – KHK-527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar
kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam
eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine
maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme
ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60’ını Kurumlarından alırlar.
Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin
bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine
maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri
tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik
yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
(Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/2 md.) (Değişik birinci cümle: 23/7/2010-6009/60
md.) Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve
usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri
Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu
derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı
tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir. (Değişik son cümle: 17/9/2004-5234/1 md.) Şahsen
özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile
Cumhurbaşkanınca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak
üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca
kendilerine ayrıca ödenir.(1)
(Değişik: 12/2/1982 – 2595/6 md.) Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden
müstesnadır.
Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş
sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan
bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4208-1
Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar
veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı
ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları (1)
Madde 80 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
(Ek birinci fıkra: 17/9/2004-5234/1 md.) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan
istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek
Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.(2)
78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları,
çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle
yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir
yönetmelikle düzenlenir.(3)
MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir
talimatla belirtilir.(4)
Silah altına alınma:
Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet
memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.
Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri:
Madde 82 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah
altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin
yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik:” iken,17/9/2004
tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu maddede geçen “tüzük” kelimesi, 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesi ile
“yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
(4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
26 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4209
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf
askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:
Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/26 md.)
Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün
içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde
ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap
etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin
muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri
ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre
toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede
kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları:
Madde 84 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/37 md.)
Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık
esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra
kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece
yükseltilmesinde de değerlendirilir.
Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin
kademe ve derece intibakları:
Madde 85 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/38 md.)
Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya
seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi
gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri
şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.
Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:
Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden
uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden
veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve
beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu
öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni
(mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2) (3)
Aynı kurumdan (…)(4) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3
aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden
ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları
tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.(4)
––––––––––––––––––
(1) Bu fıkraya, “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere 21/6/2005 tarihli ve 5371 sayılı Kanunun 5 inci
maddesiyle, “köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,” ibaresi eklenmiştir.
(2) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “kadrolara” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile” ibaresi eklenmiş ve
metne işlenmiştir.
(3) 23/8/2011 tarihi ve 653 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “köy ve kasaba
imamlığına” ibaresi “vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa” şeklinde
değiştirilmiştir.
(4) Anayasa Mahkemesinin 5/7/2012 tarihli ve E. 2012/11, K. 2012/104 sayılı kararıyla bu fıkrada yer alan
(…birinci fıkrada sayılan…) ibaresi iptal edilmiştir.
4210
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner
hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık
memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle
atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde
memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının
boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle
memurlar arasından atama yapılabilir.
(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/8 md.) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü
geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla
devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.
İkinci görev yasağı:(1)
Madde 87 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan banka ve kuruluşlarda,(1)
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından
fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan
kurumlarda,
İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar
sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye
memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel
kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde
olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta
– Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan
araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına
katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin
ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.(1)
İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:
Madde 88 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye
dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,(2)
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir
tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri,
diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu
Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek
mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “özel kanunlarla”
ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan
“veya özel kanunların” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların” şeklinde
değiştirilmiştir.
4211
İkinci görev olarak verilebilir.
(Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;
a) (Değişik: 4/7/2012-6354/ 3 md.) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür
yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı,
baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı
uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir.
Ders görevi:
Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri
Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda
öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer
memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.(1)
Birleşemiyecek görevler:
Madde 90 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi
verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok
ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.
Kadroları kaldırılan devlet memurları:
Madde 91 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/103 md.)
Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun
bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre
içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni
bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan
yararlanmaya devam ederler.
Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında
fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait
malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla
olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu
kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir
dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan
aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla
çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir
çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4212
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına
bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum
ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan
Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı
tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna
intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması
zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin
kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:
Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/27 md.)
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu
Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları
sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta
oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine
uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/56 md.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş
olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi
kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Emeklilerin yeniden hizmete alınması:
Madde 93 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun
104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında
yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş
kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.
(Mülga ikinci fıkra: 12/5/1982 – 2670/41 md.)
BÖLÜM: 4
Memurluğun Sona Ermesi
Çekilme:
Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 – 1327/75 md.) Mezuniyetsiz
veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz
10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş
sayılır.
4212-1
Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin
kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine
bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi
değildirler.
Çekilmede devir ve teslim süresi:
Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu
işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri
için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.
Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:
Madde 96 – (Değişik: 15/8/2017 – KHK-694/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/27 md.)
Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan
yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip
işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.
Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/17 md.)
Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı
ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan
görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.
Memurluğun sona ermesi:
Madde 98 – Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malûllük (…)(1) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;(1)
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer.
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle bu bentte yer alan “ve sicil” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
4212-2
BÖLÜM: 5
Çalışma Saatleri, İzinler
Çalışma saatleri:(1)
Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara
dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak
suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.(1)
Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini
Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.(1)
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:(2)
Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi,
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından
tesbit olunur.(2)
(Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet
gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın
başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce
farklı belirlenebilir.(3)
(Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine
göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın
çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:
Madde 101 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/105 md.)
Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının
çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü
haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan
sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği
dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.(4)(5)
——————————
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan “özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük
ve” ibaresi “bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak
çıkarılacak” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan “Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlüler” ve “özür”
ibareleri sırasıyla “engelliler” ve “engel” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlü” ibaresi
“Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doğumdan sonraki bir
yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir.
4213
Yıllık izin:
Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil)
olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere
gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
Yıllık izinlerin kullanılışı:
Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre
kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle:
6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin
hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer
mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten
bir aylık sağlık izni verilir.
Mazeret izni: (1)(2)(3)
Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/106 md.)
A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz
haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta
öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın
memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda,
doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine
eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan
bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek cümle: 29/1/2016 – 6663/6 md.)
Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum
tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave
edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği
üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek cümleler: 29/1/2016 –
6663/6 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine,
çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı
verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin
veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve
kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
––––––––––––––––––
(1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E)
fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.
(2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek
üzere (F) fıkrası eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.
(3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kamu Personeli Genel Tebliği’ne (Seri No: 6) bakınız.
4214
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde
vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin
muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on
gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha
mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.
Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun
tercihi esastır.
E) (Ek: 20/2/2014 – 6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da
süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70
oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya
babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde
on güne kadar mazeret izni verilir.(1)
F) (Ek: 29/1/2016 – 6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur,
isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt
izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay
süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay
ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik
durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir
çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin
münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca
verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır.
Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.(3)(4)
G) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç
malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.(1)(2)(3)
––––––––––––––––––
(1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E)
fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.
(2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sırasında” ibaresinden
sonra gelmek üzere “fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç” ibaresi eklenmiştir.
(3) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek
üzere (F) fıkrası eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.
(4) 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 6663 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 657 sayılı
Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrası, 16/2/2016 tarihli ve 29626 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 15/02/2016 tarihli ve 68244839-160.04-1-108 sayılı yazısına istinaden
söz konusu fıkranın sonuna “Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” cümlesi
eklenerek düzeltilmiştir.
4214-1
Hastalık ve refakat izni:(1)
Madde 105 – (Değişik: 13/2/2011-6111/107 md.)
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde
onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe
başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre
verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır,
bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit
edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde,
niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir
meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından
verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları
ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak
bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza
geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
İyileşme halinde göreve dönüş:
Madde 106 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik:
Madde 107 – (Mülga: 31/5/2006 – 5510/106 md.)
Aylıksız izin:(3)
Madde 108 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/108 md.)
A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren,
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin
verilebilir.
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum
yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin
verilir.(2)
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Hastalık izni:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 107 nci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkraya “analık izni süresinin” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin” ibaresi eklenmiştir.
(3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kamu Personeli Genel Tebliği’ne (Seri No: 6) bakınız.
4215
C) (Değişik birinci cümle: 29/1/2016 – 6663/7 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu
eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit
olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca
verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu
iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen
her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi
geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin
verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay
süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi
olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77
nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız
izin verilebilir.
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış
olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir
yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (…)(1) olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet
hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu
olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü
uygulanmaz.(1)
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması
hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten
çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılır.
BÖLÜM: 6 (2)
Özlük Dosyası
Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:(3)
Madde 109 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/109 md.)
Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak
personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme,
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi
ve belgeler konulur.
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet
gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl
ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) Bu bölüm başlığı “Siciller” iken,13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111
sayılı Kanunun 109 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4216
Sicil dosyası:
Madde 110 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Özlük ve sicil dosyasının önemi:
Madde 111 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Sicil amirleri:
Madde 112 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Sicil raporlarında belirtilecek hususlar:
Madde 113 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Madde 114 – (Mülga: 12/5/1989 – KHK-368/2 md.)
Sicil raporlarının doldurulması:
Madde 115 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Değerlendirme kurulları:
Madde 116 – (Mülga: 29/11/1984 – KHK-243/56 md.)
Memurların uyarılmaları:
Madde 117 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
İtiraz hakkı:
Madde 118 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Olumlu ve olumsuz sicil:
Madde 119 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Olumsuz sicil:
Madde 120 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Sicil yönetmeliği:
Madde 121 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:(1)
Madde 122 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/110 md.)
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev
yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının
önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin
beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut
olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan,
illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. (Ek cümle: 22/5/2012 – 6318/44
md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde (…) (2) görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini
devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.(2)
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun
görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro
mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz.
Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir.(3)
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Takdirname:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu
hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Emniyet Genel
Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4217
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde
bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel
Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.
Ödül:
Madde 123 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
BÖLÜM: 7
Disiplin
Disiplin amiri ve disiplin cezaları:
Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/25 md.) Disiplin amirleri;
kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne
dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.
(Değişik: 12/5/1982 – 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet
memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık
derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.(1)
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/31 md.)
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil
ve haller şunlardır:
A – Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B – Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
4218
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
m) (Ek:17/9/2004 – 5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
C – Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge,
araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)
h) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) (Mülga: 13/2/2011 – 6111/111 md.)
D – Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak,
4219
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz
kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (Mülga:17/9/2004 – 5234/33 md.)
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya
bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve
davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu
ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E – Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere
memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,
boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere
katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya
yardımda bulunmak,(1)
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (…)(2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği
görev veya emirleri yapmamak,
f) (Değişik: 13/2/2011 – 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili
tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin (E) bendinin (a) alt bendinde
yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(2) Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K.-243/26. Md. İle metinden
çıkarılmıştır.
4220
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve
davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
l) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/61 md.) Terör
örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve
kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin
propagandasını yapmak.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı
gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında
bir derece ağır ceza verilir.(1)
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.(1)
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve
ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler
kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil
etmez.
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:
Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/27 md.) Uyarma, kınama
ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,
memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili
amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
(Değişik fıkralar: 12/5/1982 – 2670/32 md):
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı
kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası
vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri
saklıdır.

––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan
“sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil
alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4221
Zamanaşımı:
Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/33 md.)
Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve
hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir
ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Karar süresi:
Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/34 md.)
Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası,
kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu,
dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait
dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami
altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı:(1)
Madde 129 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/35 md.)
Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli
gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.
Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (…)(2) soruşturma evrakını
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.(2)
Savunma hakkı:
Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır.
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“sicil dosyasını” ibaresi “özlük dosyasını” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sicil dosyası hariç,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
4222
Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:
Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.
Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin
cezasının uygulanmasına engel olamaz.
(Ek: 6/10/1983 – 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan
veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya (…)(2)
sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca
yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya
lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu
personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.(1)(2)
Uygulama:
Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/36 md.)
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası
ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(3)
(Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011 – 6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye
edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca
daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il
teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve
üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.
(Mülga beşinci fıkra: 13/2/2011 – 6111/112 md.)
––––––––––––––––––
(1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı K.H.K.’nin 55 nci maddesi uyarınca 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı
kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.’nin ilgili maddesine
yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.’nin 2 nci
maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“askeri savcılar veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 112 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sıralı sicil amirine”
ibaresi “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4223
Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi:(1)
Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/37 md.)
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının
uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire
başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak
nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin
kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:
Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 – 2381/2 md.)
Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum
merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge
merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu
bulunur.(2)
(Değişik: 12/2/1982 – 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi,
görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin
tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar
Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(3)
İtiraz:
Madde 135 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/113 md.)
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
İtiraz süresi ve yapılacak işlem:
Madde 136 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddenin madde başlığında yer alan
“sicilden” ibaresi “özlük dosyasından”, birinci fıkrasında yer alan “siciline” ibaresi “özlük dosyasına”,
“sicil dosyasından” ibaresi “özlük dosyasından”, ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasına” ibaresi
“özlük dosyasına”, üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden silinmesinde” ibaresi “özlük dosyasından
çıkarılmasında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkra için bu kanun sonunda yer alan işlenemiyen hükümler kısmındaki 2/2/1981 tarih ve 2381 sayılı
Kanunun geçici maddesine bakınız.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4224
BÖLÜM: 8
Görevden Uzaklaştırma
Görevden uzaklaştırma:
Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde,
görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir
tedbirdir.
Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
Yetkililer:
Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun
kurumuna derhal bildirilir.
Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:
Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10
iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya
başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan
soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:
Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da
138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:
Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu
gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının
kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki
kademe
ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan
kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle
değerlendirilir.
Tedbirin kaldırılması:
Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir
işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma
tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar
hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü
uygulanır.
4225
Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:
Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak
bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:
Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında
yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu
olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
Süre:
Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu
takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde
memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir
(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin
durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve
ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
KISIM – V
Mali Hükümler
Kapsam:
Madde 146 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret,
ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki
hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere
tabidir.
Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin
ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar
sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)(1)
(Mülga üçüncü fıkra: 2/11/2011 – KHK-659/18 md.)(2)
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’ nin 18 inci maddesiyle, diğer mevzuatta vekalet ücretinin
ödenmesine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine yapılan atıfların 659 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
4226
(Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban
aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde
İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması
halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir. (1)
Deyimler:
Madde 147 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin
karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,
B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen
parayı,
C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen
parayı,
Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,
D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili
mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların
bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen
parayı,
E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim
kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda
öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati
itibariyle ödenen parayı,
F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar
çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati
itibariyle ödenen parayı,
G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde
çalışanlara ödenen parayı,
b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tahlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen
parayı,
––––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada bulunan “ödenekler” ibaresi 21/32006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle
“diğer ödemeler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4227
c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli
yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla
vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,
İfade eder
Gösterge tabloları:
Madde 148 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/51 md.)
Kademe aylığı:
Madde 149 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/52 md.)
Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki
derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
Derece aylığı:
Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/53 md.)
Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki
derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.
Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:
Madde 151 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/54 md.)
Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine
tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine
tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.
Zam ve Tazminatlar(1)
Madde 152 –
I – Zamlar
a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
c) Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu
olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,
d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük
bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,
ödenir
II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 – KHK-570/9 md.)
Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan
ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek
Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,
A – ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:
a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan
personelden;
1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,
2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,
––––––––––––––––––
(1) 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanun ile 213 üncü madde sonuna numarasız “Ek Madde” olarak
eklenen bu madde; 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 152
nci madde olarak teselsül ettirilmiştir.
4228
3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,
4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,
5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip
ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60 ına,
b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,(1)
2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145 ine,
3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına
Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili
olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas
alınır.
Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli
yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90,
diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek köy ve diğer
yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.(2)
c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168’ine,(3)
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz
olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü
derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara
bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30’una,
Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun
belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10’unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar
tama iblağ edilir.)
2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili
olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas
alınır.
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli
yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar
ilave yapılabilir.
(Ek paragraf: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda
bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas
alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla
toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı
verilebilir.
d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,
––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bentteki “klinik şefi, klinik şef yardımcısı”
ibareleri “Eğitim görevlisi,” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu alt bentde yer alan “% 145’ine” ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle
“% 168’ine” şeklinde değiştirilmiştir.
4228-1
e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,
f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi
Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık (…)(31) ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç
Denetçileri ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı(31) merkez denetim elemanları için % 210 una,(17)(31)
g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel
müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcıları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir
Belediyelerine bağlı genel müdürlük,(44) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişi ve
Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları(50) ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda
görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçisi ve
Dernekler Denetçi Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve
Denetçi Yardımcıları(31), (…)(49) Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,(41) Enerji ve Tabii
Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,(43) Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları, için % 195
ine,(1)(2)(3)(10)(11)(17)(19)(31)(34)(41)(43)(44) (48)(49)(50)
ğ) (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/5 md.) Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve
Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık
Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve
Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları,
Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri
Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları
ve Eşitlik Uzmanları,(45) İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma
Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, (…)(51)
Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, (…)(51) Sağlık
Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Seçim Uzmanları,(53)
Sınai Mülkiyet Uzmanları,(51) Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA
Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf
Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,
Göç Uzmanları(46), Helal Akreditasyon Uzmanları(52) ve bunların yardımcıları için % 130 una,(51)
(Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-3 ve devamı sayfalara bakınız.)
4228-2
h) (…)(44) (…)(31)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(27) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(30)
(…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(36)
, (…)(44) (…)(44)
,
(37) (…)(44)
,
(37) (…)(44)
,
(37) (…)(44) (…)(44)
(…)(44) Defterdarlık Uzmanları(36), İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,(44) İl Göç
Uzmanları,(46) Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve
Müfettiş Yardımcıları, (…)(44) (…)(44)(35) Maarif Müfettişleri (34)(49) (…)(44)(41) ile Ürün
Denetmenleri(31)
, (…)(31) ve bunların yardımcıları, (f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler
için % 130 una, (3)(8)(15)(16)(17)(23)(24)(25)(26)(27)(30)(31)(32) (34) (37)(41)(44)(49)
i) (…)(36)
, (…)(36)
, (…)(36)
, (…)(44) (…)(36)
, (…)(36)
, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir
Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, (…)(36)
, (…)(31)
, (…)(31)
, (…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(37)
,
(…)(31)
, (..)(19)
, (…)(35) (…)(44) (…)(44) (…)(31)
, (…)(31)
, (…)(31)
, (…)(19) (…)(44)
, (…)(44) İl
İstihdam Uzmanları,(39) (…)(44) (…)(44)(29) (…)(37) (…)(44) (…)(44)(28) (…)(44)(31) (…)(44)
(…)(44)(31) (…)(44)
,
(38) (…)(44)(31) (…)(44)(31) (…)(44)(31)
, (…)(44)(31) (…)(44)(31) (…)(44)(33) (…)(44)(40)
(…)(44)(43) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,(42) Sosyal Güvenlik Denetmenleri,(47) (…)(28) ile
bunların yardımcıları için % 120 sine,(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(17)(19)(20)(21)(22)(28)(29)(31)(32)(33)(37)(38)
(39)(40)(42)(43)(44)(47)
j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir
Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için % 100 üne,
k) (Mülga: 11/10/2011 – KHK-666/5 md.)
(Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-3 ve devamı sayfalara bakınız.)
4228-3
——————————
(1) “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri”
ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636
sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşmıştır.
(2) Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla,
“Müsteşarlık” ibaresi eklenmiştir.
(3) Bu bentlere 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Başkanlık
Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek
Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri ibareleri sözkonusu KHK’lerin Anayasa
Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
(4) “Özürlüler Uzmanı” ibaresi, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK ile, “Tapu ve Kadastro Denetmenleri”
ibaresi ise 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanun ile eklenmiştir. “Teknik Yardım Uzmanları” ibaresi,
2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.
(5) “Kültür ve Turizm Uzmanları” ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle;
eklenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanuun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; “A.T.” ibaresi,
“A.B.” olarak değiştirilmiştir.
(6) “Çevre Uzmanları” ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 inci maddesiyle, “Çevre ve
Orman Uzmanları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(7) “İstihdam ve Meslek Uzmanları” ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle
eklenmiş ve metne işlenmiştir
(8) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, (h) bendine, “Sosyal Güvenlik Uzmanları,
Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları”; (i)
bendine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları” ibareleri eklenmiştir.
(9) “Bağ-Kur Denetmenleri” ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş
ve metne işlenmiştir.
(10) “Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, 31/7/2003
tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler
Denetçi Yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(11) “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonraki “Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş
Yardımcıları” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20
nci maddesiyle eklenmiştir.
(12) 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen “Marka Uzmanları”, “Patent Uzmanları”
ibareleri daha sonra, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.
(13) Bu alt bende, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü
uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
(14) Bu alt bende, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma
uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
(15) Bu alt bende, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım
Uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
(16) Bu alt bende, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Dış Ticaret Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
4228-4
(17) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (f) bendine “Denetçi Yardımcıları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri,” ibaresi; (g) bendine “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı” ibaresinden önce gelmek üzere “,Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir
Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji
Enstitüleri İç Denetçileri,” ibaresi; (h) bendine “Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler” ibaresi; (i) bendine
“Gelir Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Malî Hizmetler Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve
metne işlenmiştir.
(18) Bu alt bentde yer alan “% 145’ine” ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesiyle “% 168’ine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(19) Bu bendin (g) alt bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve
Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları,” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer
alan “Sosyal Sigorta Uzmanları” ile “Bağ-Kur Denetmenleri” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
(20) Bu alt bende, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle “Kültür ve Turizm
Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzmanları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(21) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; (i) alt bendine “Kültür ve Turizm
Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları” ibaresi eklenmiş
ve metne işlenmiştir.
(22) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,“Tüketici ve Rekabet Uzmanları” ibaresi,
“Sanayi ve Ticaret Uzmanları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(23) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; (h) alt bendine “Devlet Personel
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(24) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; (h) alt bendine “Dış Ticaret Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(25) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle; (h) alt bendine “Avrupa Birliği İşleri
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(26) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “İlköğretim Müfettişleri”
ibaresi “Eğitim Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(27) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, (h) alt bendine “Dış Ticaret Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(28) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (i) alt bendine “Vakıf Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve aynı alt bentte yer
alan “, Tapu ve Kadastro Denetmenleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(29) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, (i) alt bendine “Kültür ve Turizm
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(30) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, (h) alt bendine “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4228-5
(31) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle;
a) (f) bendinde yer alan “, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı
bentte yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
b) (g) bendine “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
c) (h) bendinde yer alan “D.P.T. Planlama Uzmanları” ibaresi “Kalkınma Bakanlığı Planlama
Uzmanları” şeklinde, “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri” ibaresi “Ürün Denetmenleri”
şeklinde değiştirilmiş, “Sosyal Yardım Uzmanları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metne
işlenmiştir.
ç) (i) bendinde yer alan “Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları,” “Gümrük
Uzmanları,” ve “Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü
Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “Tapu ve Kadastro Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik
Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme
Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları” ibaresi
eklenmiş, daha sonra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, “Çevre, Orman
ve Şehircilik Uzmanları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(32) 7/72011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle,bu bölümün (h) bendinde yer alan “Vergi,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (i) bendine “Devlet Muhasebe Uzmanları,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(33) 22/8/2011 tarihli ve 651 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendine “Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(34) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nn 44 üncü maddesiyle, bu bölümün (g) bendine “Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Eğitim
Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi eklenmiş, (h) bendinde yer alan “Eğitim Müfettişleri” ibaresi
“Millî Eğitim Uzmanları ve İl Eğitim Denetmenleri” şeklinde değiştirilmiştir.
(35) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nn 20 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan “Teknik
Yardım Uzmanları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (h) bendine “Milli Eğitim
Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere“, TİKA Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.
(36) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nn 17 nci maddesiyle, bu bölümün (h) bendinde yer alan “Devlet
Bütçe Uzmanları,” ibaresi “Maliye Uzmanları” şeklinde “Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak
Denetmenleri” ibaresi “Defterdarlık Uzmanları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün (i) bendinde
yer alan “Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları
Uzmanları,”, “Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları” ve “Milli Emlak Uzmanları,” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
(37) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nn 44 üncü maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan
“Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,” ve “Denizcilik Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış
ve aynı bölümün (h) bendine “Sosyal Güvenlik Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,” ve “Denizcilik
Uzmanları,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4228-6
(38) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 37 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan
“Orman ve Su İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzmanları,” ibaresi
eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(39) 10/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer “İstihdam ve
Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.
(40) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle (i) bendine “Basın ve Enformasyon
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
(41) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bölümün (g) bendine “Millî Eğitim
Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Denetçi ve Denetçi
Yardımcıları”; (h) bendine “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık
Uzmanları” ibareleri eklenmiştir.
(42) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 inci maddesiyle (i) bendine “Basın ve Enformasyon
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.
(43) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle, bu bölümünün (g) bendine “Millî Eğitim
Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi, (i) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
(44) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu bölümün; (g) bendine “Büyükşehir
Belediyesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Büyükşehir Belediyelerine bağlı genel müdürlük,”
ibaresi eklenmiş, (h) bendinde yer alan “Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama
Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek
Kurulu Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet
Personel Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Maliye Uzmanları, Sosyal Güvenlik
Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,
Denizcilik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanları,”, “Millî Eğitim Uzmanları, TİKA Uzmanları ve”, “Sağlık Uzmanları,” ibareleri ile (i)
bendinde yer alan “Devlet Gelir Uzmanları,”, “Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.B. Uzmanları, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam Uzmanları,”,
“Kültür ve Turizm Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları,
Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları,
Meteoroloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme
Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Basın ve
Enformasyon Uzmanları,”, “Yüksek Kurum Uzmanları,” ve “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,”
ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (h) bendine “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(45) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle (ğ) bendine “İhracatı Geliştirme
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları Uzmanları,” ibaresi eklenmiş olup ,daha
sonra 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “İnsan Hakları Uzmanları” ibaresi
“İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.
(46) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, bu bölümünün (ğ) bendine
“Yükseköğretim Kurulu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanları” ibaresi, (h)
bendine “İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Göç
Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
4228-7
(47) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bölümün (i) bendine “Gümrük ve
Ticaret Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresi
eklenmiştir.
(48) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu bölümün (g) bendine “Enerji ve Tabii
Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.
(49) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bölümün (g) bendinde yer alan “Millî
Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl
Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.
(50) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu bölümün (g) bendinde yer alan
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresi
eklenmiştir.
(51) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan
“Marka Uzmanları,” ve “Patent Uzmanları,” ibareleri metinden çıkarılmış ve aynı bende “Savunma
Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sınai Mülkiyet Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
(52) 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan “Göç
Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.
(53) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan
“Savunma Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanları,” ibaresi
eklenmiştir.
4228-8
l) (Değişik: 7/7/2010-6004/23 md.) Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için (aday
meslek memurları dahil) % 140’ına, konsolosluk ve ihtisas memurları için (aday konsolosluk ve
ihtisas memurları dahil) % 130’una,
m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için % 345 ine,
n) (Ek: 10/9/2014 – 6552/68 md.) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için
%150 sine,
B – EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI(1)(4)(5)
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen
öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür
yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan
öğretmenler dahil (…)(1) olmak üzere)
a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,
b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,
c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(2)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye,
laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil
öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek okul, kurum ve
branşlarda görev yapanlara ayrıca;(4)
a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,
b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 120’sine,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 60’ına,
C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI
a) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve
mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,
b) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda
bulunanlardan;
1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,
2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,
3. Diğerleri için % 89’una,
c) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(3)
d) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz,
başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, uzman vaiz, uzman
imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,
––––––––––––––––––
(1) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümün birinci fıkrasında yer alan
“İlköğretim Müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) Bu bölümün (a) fıkrasında % 82, (b) fıkrasında % 78, (c) fıkrasında % 70 olarak yer alan oranlar,
3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile metne işlendikleri şekliyle değiştirilmiştir.
Oranların uygulanması için, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine bakınız.
(3) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu bentte yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bölümde yer alan “% 40’ına” ibaresi “%
120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi “% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.
4228-9
D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI(1)(2)
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;(5)
1. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Emniyet Genel Müdürü için %419’una,
2. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına
atananlardan;
– Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı,
Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356’sına,
– Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331’ine,
– Diğerleri için %269’una,
3. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına
atananlar için %244’üne,
4. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına
atananlar için %231’ine,
5. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına
atananlar için %219’una,
6. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için
%189’una,
7. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Başkomiser kadrolarına atananlar için %173’üne,
8. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Komiser kadrolarına atananlar için %164’üne,
9. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için
%158’ine,
10. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Diğerlerinden;
– 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerden aylık alanlar için %148’ine,
– 5, 6 ve 7’nci derecelerden aylık alanlar için %139’una,
– 8, 9, 10 ve 11’inci derecelerden aylık alanlar için %128’ine,
11. (Ek: 24/4/2008-5757/3 md.; Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Çarşı ve Mahalle
bekçileri için %90’ına,(2)
12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet
müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca % 5 ine,(2)
b) (Mülga: 24/4/2008-5757/3 md.)
E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
a) Müsteşar için % 345 ine,
b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335
ine,(3)
c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji
Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için % 330’una,(3)(4)
––––––––––––––––––
(1) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendinin (2), (3),(4), (5), (6),
(7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat oranları 25’er puan artırılmak suretiyle,
(b) bendinde yer alan “% 52’sine” ibaresi ise “% 72’sine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendine (11) numaralı alt
bent eklenmiş, takip eden alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
(3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (b) bendinde yer alan “Olağanüstü Hal Bölge
Valisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Valileri ve” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “ve İl
Valileri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bentte yer alan “% 325’ine” ibaresi “% 330’una”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu bende “Genel Müdürler“ ibaresinden
sonra gelmek üzere “Strateji Geliştirme Başkanı“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(5) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bendin (1) ila (11) inci alt bentlerinde
yapılan değişikliklerin, Kanunun yayım tarihi olan 10/2/2016 tarihini izleyen ayın onbeşinde yürürlüğe
gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
4228-10
d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,
e) (Değişik: 1/7/2006-5540/5 md.) Diğerlerinden;
– 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290’ına,
– 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,
– 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,
– Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240’ına,
– Kaymakam adayları için % 175’ine,
– Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30’una,
F) DENETİM TAZMİNATI
Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;
a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:
– Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una,
– Diğerleri için %30 una
b) (ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar için % 20 sine,(1)
G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI
Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli,
İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu
Kanuna tabi personelden;
a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde
bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,
c) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)
d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca
% 10 una,
e) (Ek:24/11/2021-7343/35 md.) İcra başmüdürlerine ayrıca % 50 sine,
H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan
tazminatlardan yararlanmayan personelden;
a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45 ine,
b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için % 50 sine,
kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenecek esas, ölçü ve
nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.(3)
Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken
durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı,
Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve
G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.(4)
––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “(h), (i), (j) ve (k)
sırasında sayılanlar” ibaresi “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” olarak değiştirilmiştir.
(2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu bentte yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “(G bendi (c) sırasında
sayılanlar hariç)” ibaresi “(C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)” şeklinde
değiştirilmiştir.
4228-11
III- Ortak Hükümler:(1)
Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği,
miktarları, ödeme usul ve esasları (…)(1) bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde
uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere
hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.(1)
Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş
riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı
oranları, ödeme usul ve esasları (…)(1) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.(1)(2)
(Değişik: 6/7/1995 – KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve
bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri
tedavi süreleri,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü
aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.
Yurt dışına sürekli görevle görevlendirelenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak
bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini
gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.
Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve
tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline
Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden
ödeyebilirler.(1)
Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi değildir.
Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı:
Madde 153 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Katsayı:
Madde 154 – (Değişik: 13/7/1993 – KHK-486/24 md.)
Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge
rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban
aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle
uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında,
memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde
bulundurulmak suretiyle Cumhurbaşkanı bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık
dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.(3)
Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkranın birinci ve
beşinci paragraflarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, birinci
paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın
birinci paragrafında yer alan “ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü
üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi ile ikinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4228-12
Memurlara ödenecek aylık tutarları:
Madde 155 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/56 md.)
Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların,
genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar,
sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.
Yurt dışında aylıklar:(1)
Madde 156 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/57 md.)
Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının
aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen brüt aylık tutarın, Cumhurbaşkanı tarafından tespit
edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme
miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.(2)
(Mülga ikinci fıkra: 29/6/2012-6338/3 md.)
Dış memleketler aylık katsayısı:
Madde 157 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve
geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle
saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.
Adayların aylıkları:
Madde 158 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki
esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.
Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri:
Madde 159 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta
geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.
Kademe ilerlemesinde verilecek aylık:
Madde 160 – Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül
eden aylığı alır.
(Mülga ikinci fıkra: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Derece değişikliğinde verilecek aylık:
Madde 161 – (Değişik: 12/2/1982 – 2595/10 md.)
Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,
A) (Değişik: 26/6/1984 – KHK-241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere
atanan memur;
a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk
kademe göstergesine,
b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük
ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,
Tekabül eden aylığı alır.
Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur,
kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,
––––––––––––––––––
(1) 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra
(Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın,” ibaresi “brüt aylık tutarın,” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4229
a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,
b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin
göstergesine,
Tekabül eden aylığı alır.
Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık:
Madde 162 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/61 md.)
İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu:
Madde 163 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/62 md.)
İstisnai memuriyetlere:
a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri
takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen
esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık
sayılır.
Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe
terfiinde dikkate alınır.
Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle,
başka bir sınıfa da girebilirler.
b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve
girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine
sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.
Aylığın ödeme zamanı ve Esasları : (1)
Madde 164 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o
aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.
Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri
gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
(Ek: 5/7/1991 – KHK-433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarihli ve E.
1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/7 md.)
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve
diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş
kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm
ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine,
tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya
da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve
ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
(Ek: 5/7/1991 – KHK-433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarihli ve E.
1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/7 md.)
Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli
merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
––––––––––––––––––
(1) Madde başlığı “Aylığın ödeme zamanı” iken 433 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
4230
Açıktan atanmada aylığa hak kazanma :
Madde 165 – (Değişik : 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden
itibaren aylığa hak kazanırlar.
Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.
Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma :
Madde 166 – (Değişik : 12/2/1982 – 2595/11 md.)
Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden
ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.
Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:
Madde 167 – (Değişik: 30/5/1973 – KHK-5/7 md.)
Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya
atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci
maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.
(Ek: 12/2/1982 – 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme
olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından
itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.
Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma:
Madde 168 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:
Madde 169 – (Değişik – 28/3/1988 – KHK-318/3 md.)
Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen
süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla,yer değiştirme suretiyle başka kurumlara
atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev
yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma
yapılmaz.
İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:
Madde 170 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri
değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev
yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları:
Madde 171 – (Değişik : 17/9/2004 – 5234/1 md.)
Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi
gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski
görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.
Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.
Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları:
Madde 172 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak
tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
4231
Vekalet aylığına hak kazanma:
Madde 173 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:
Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.
Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:
Madde 175 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci
kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146
ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.
Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah
Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek : 4/7/2001 – KHK-631/5 md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet
edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
(Değişik: 26/6/1984 – KHK-241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen
memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci
görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro
derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve
baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz
ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak
ödenir.(1)
(Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla
memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının
hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.
Ders ve konferans ücretleri:
Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 – 4359/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre
kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra
başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık
katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç
öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu
öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere
%25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından
görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(2)
––––––––––––––––––
(1) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ancak,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “sağlık grup başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu maddede yeralan 80 ve 90 gösterge rakamları, 4/3/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 1 inci
maddesi gereğince sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100’e, 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110’a
yükseltilerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
4232
Yolluk giderleri ve gündelikleri:
Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için
sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar
hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki
şartlara göre ödenir.
Fazla çalışma ücreti:
Madde 178 – (Değişik: 5/7/1991 – KHK-433/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
5/5/1992 tarihli ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK-527/8 md.)
A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri
dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı
süresince),
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran
kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın
zorunlu bulunması,
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek
ücret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.(1)
B) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14/2/1997 tarihli ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı
Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/1998 – 4359/4)
Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma
ücreti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz
saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı
yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.(2)
Temsil giderleri ve yönetmeliği:
Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının
görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve
şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları:
Madde 180 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten
itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil
kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında
başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün
sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4232-1
Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların
aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre
ödenir.
(Ek: 4/7/2001 – KHK-631/6 md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık
izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı
ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı
tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal
katsayının 1/3’ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.
Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:
Madde 181 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en
çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları:
Madde 182 – Yukardaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta
bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen
atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.
Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi:
Madde 183 – Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah
altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.
Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan
aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni
rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı
tarafından ödenir.
Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi:
Madde 184 – Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına
rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.
4233
A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları
Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.
Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki
fark kurumlarınca ödenir
B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca
ödenir.
Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları:
Madde 185 – Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan
Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 üncü
maddeye göre ödenir.
Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları:
Madde 186 – Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah
altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden
uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:
A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe
aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde
hükümleri uygulanır.
B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının
verilmesine devam olunur.
KISIM – VI
Sosyal Haklar ve Yardımlar
Emeklilik hakları:
Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin,
ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.
Hastalık ve analık sigortası:
Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile
mesleki hastalık,
B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının
hastalık ve analık,
C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar
Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir
veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,
Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve
analık,
D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan
gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık.
Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.
Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.
Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile
kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.
4234
Yeniden işe alıştırma:
Madde 189 – Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün
artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini
sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.
İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir.
Ek sosyal sigorta ve Yardımlaşma:
Madde 190 – (Mülga: 12/2/1982 – 2595/19-a)
Memurların sosyal tesis ihtiyaçları:
Madde 191 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 – KHK-243/29 md.)
Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal
tesisler kurulabilir.
Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.
Devlet memurları için konut kredisi:
Madde 192 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 – KHK-243/30 md.)
Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara,
istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl
ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Devlet memurları için konut:
Madde 193 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/69 md.)
Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları,
Cumhurbaşkanınca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak
ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.(1)
Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.
Bazı devlet memurları için konut tahsisi:
Madde 194 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)
Mahrumiyet yeri ödeneği:
Madde 195 – (Mülga: 2/12/1993 – 3920/2 md.)
Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:
Madde 196 – (Mülga: 2/12/1993 – 3920/2 md.)
Miktarı:
Madde 197 – (Mülga: 2/12/1993 – 3920/2 md.)
Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü:
Madde 198 – (Mülga: 2/12/1993 – 3920/2 md.)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde
değiştirilmiştir.
4235
Öğrenim bursları ve yurtları:
Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde
çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma
hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret
indiriminden faydalanırlar.
Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının
çocukların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet
bütçesinden ödenir.
Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli
Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak
isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.
Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:
Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta
kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının
devamı:
Madde 201 – Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir
göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim,
bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit
dönemi sonuna kadar devam eder.
Aile yardımı ödeneği: (1)
Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik: 27/6/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa
olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan
eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere
0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde
edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011 – 6111/117 md.) Eşlerden
birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük
ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 – KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK-527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya
Cumhurbaşkanı yetkilidir.(2)(3)(4)
––––––––––––––––––
(1) 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle, bu
maddede yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamının
1/7/2011 tarihinden itibaren (2.134) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
(2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “250” rakamı “1500”,
“50” rakamı “250”, “5 katına” ibaresi ise “3 katına” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “50 gösterge rakamının”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için
bir kat artırımlı) ” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4236
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda
verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:
Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte
ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için
haczedilemez.
Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:
Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen
yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.
Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:
Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya
eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı
maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:
Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. (Değişik: 21/4/2005 – 5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği
halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu
raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde
olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar
hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
Doğum yardımı ödeneği:
Madde 207 – (Mülga: 27/3/2015 – 6637/23 md.)
4237/4240-3
Ölüm yardımı ödeneği:
Madde 208 – (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995 – KHK-562/4 md.) Devlet
memurlarından: memur olmayan eşi ile (…)(1) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında
bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve
babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki
katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.(1)
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri
aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez.
Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156
ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.
Tedavi yardımı:
Madde 209 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Cenaze giderleri:
Madde 210 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil)
kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında
bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri,
bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (…)(2) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için
yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.
209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak
yönetmeliğe göre uygulanır.
Giyecek yardımı:
Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından
faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte
hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.
––––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada yer alan “memur olmayan eşi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikiden fazla dahi olsa”
ibaresi 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.’nin 7 nci maddesiyle eklenmiş olup, daha sonra 13/2/2011
tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu aradaki “aile yardımı ödeneğine müstehak” ibaresi, 29/11/1984 tarihli ve 243 Sayılı K.H.K ‘nin 31
inci maddesi ile kaldırılmıştır.
4238/4240-4
Yiyecek yardımı:
Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde
faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık
Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.
Yakacak yardımı:
Madde 213 – (Mülga: 27/6/1989 – KHK-375/32 md.)(1)
(31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız “Ek Madde”
4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde olarak işlenmiş ve yerine
konulmuştur.)
KISIM – VII
Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları:
Madde 214 – (Değişik : 31/7/1970 – 1327/72 md.)
Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki
görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı
tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.
Eğitim birimleri:
Madde 215 – Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve
değerlendirmekle görevli bir “Eğitim birimi” kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda
bunlardan biri “Merkez Eğitim Birimi” adını alır.
Eğitim merkezleri:
Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri
açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla,
kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.(2)
Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Devlet memurları eğitimi genel planı:
Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe
konulur.(3)
––––––––––––––––––
(1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız “Ek Madde”, 4/7/2001 tarih ve 631
sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde numaralandırılmış ve yerine işlenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi
“Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet
Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı
kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
4241
Yurt dışında yetiştirme:
Madde 218 – Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında
veya yetiştirme – eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.
Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir
dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtısas yapma müsaadesi verilebilir.
Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri
uygulanır.
Rapor verme:
Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim
çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık
Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.
Koordinasyon ve denetleme:
Madde 220 – Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı
eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme
faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.
Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi:
Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:
A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.
B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler.
Seçme usulü:
Madde 222 – Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma
sınavı ile seçilirler.
Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler:
Madde 223 – Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul
ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği,
okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi,
çıkarılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri
alınmak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.
Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu
terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur.
Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.
Mecburi hizmet:
Madde 224 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Cumhurbaşkanınca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında
kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan,
a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler
(Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,
Mecburi hizmetle yükümlüdürler.(1)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile
Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4242
(Değişik: 14/1/1988 – KHK-311/2.md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak
veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara
gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet
yüklenir.
Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi
hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.(1)
Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler:
Madde 225 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden
itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.
Bunlardan;
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi
hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi
istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi
kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.
b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de
dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle
ödemek zorundadırlar.
c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza
sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı
tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.
d) Hizmetlerine lüzum olmadığına Cumhurbaşkanınca karar verilenlerin mecburi hizmet
yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.(2)
e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan
parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç
olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya
yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyaci olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi
Gazete’de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.
Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.
Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri
seçildikleri sürece ertelenir.
––––––––––––––––––
(1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı K.H.K.’nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.’nin ilgili maddesine
yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.’nin 2 nci
maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4243
KISIM – VIII
Çeşitli Hükümler
Danışma kurulları:
Madde 226 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Yüksek danışma kurulu:
Madde 227 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü:
Madde 228 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/7 md.)
Devlet memurlurı yüksek kurulu:
Madde 229 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/7 md.)
Diğer personel için kurulacak kurullar:
Madde 230 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/7 md.)
Kamu personeli bilgi sistemi:(1)
Madde 231 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/114 md.)
Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın,
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli
gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları
bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği
ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve
kuruluşları Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)
Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler:
Madde 232 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler
Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer
mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar,
sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;
Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,
Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti
hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,
maddeleri hükümleri uygulanmaz.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Danışma kurulları ile ilgili yönetmelik:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı
Kanunun 114 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4244
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler:
Madde 233 – Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan “Disiplin” e ait 124, 136 ncı
maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve
yevmiyeli personel hakkında uygalanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve
Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer
hükümleri saklıdır.
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak
maddeler:
Madde 234 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar:
Madde 235 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/73 md.)
22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi:
Madde 236 – (22/1/1962 – 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup,
sözkonusu kanun 9/10/1984 – 3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla
hükmü kalmamıştır.)
EK MADDELER
Ek Madde 1 – (29/12/1966 – 819 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek
madde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1974 – 1765/7 Geçici md.)
Ek Madde 2 – (29/12/1966 – 819 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek
madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 3 – (29/12/1966 – 819 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek
madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 4 – (29/12/1966 – 819 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek
madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 5 – (29/12/1966 – 819 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek
madde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1977 – 1765/7 Geçici md.)
Ek Madde 6 – (5/12/1968 – 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 7 – (5/12/1968 – 1069/3 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:(1)
Ek Madde 8 – (31/7/1970 – 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 13/2/2011 – 6111/115 md.)
Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun
izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak
görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun
görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun
bulunması şarttır.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Geçici süreli görevlendirme:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 115 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4245
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri
kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik
görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu
memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam
eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında
görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli
görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri
sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü
alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.
(1)
Geçici süreli görevlendirme şartları :
Ek Madde 9 – (31/7/1970 – 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 15/5/1975 – 1897/1 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117
md.)
Ek Madde 10 – (31/7/1970 – 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak
kanunlarda yer alır.
Ek Madde 11 – (31/7/1970 – 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Ek Madde 12 – (31/7/1970 – 1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun(2) ve diğer personel
kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar
kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve
metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri
ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.
––––––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 215 inci maddesiyle bu fıkranın 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe
girmesi hüküm altına alınmıştır.
(2) “Bu Kanun” deyimi ile 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanun kastedilmektedir.
4246
Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe
uzmanı ve Devlet Personel Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadroları verilir.
Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek
talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.
Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile
düzenlenir.
Ek Madde 13 – (31/7/1970 – 1327 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 14 – (15/5/1975 – 1897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun uygulanması ile ilgili
konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu
dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili
işlemlerin yürütülme usul ve esasları Cumhurbaşkanınca tespit edilir.(1)
Ek Madde 15 – (15/5/1975 – 1897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunda geçen “Devlet
Memuru” deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da
kapsar.
Ek Madde 16 – (15/5/1975 – 1897 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 17 – (15/5/1975 – 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 18 – (20/2/1979 – 2183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Kıyafet mecburiyeti:
Ek Madde 19 – (12/5/1982 – 2670/42 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve
yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.(2)
İkamet mecburiyeti:
Ek Madde 20 – (12/5/1982 – 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Bazı görevlere atamalar:
Ek Madde 21 – (12/5/1982 – 2670/42 md. ile gelen ek 3 üncü md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 22 – (30/12/1982 – 2771 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006 – 5510/106 md.)
Ek Madde 23 – (26/6/1984 – KHK-241/35 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 12/4/1990 – KHK-420/15 md.)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.
4247
Ek Madde 24 – (26/6/1984 – KHK-241/36 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.)
Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben
Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde
yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin
ölümü halinde geri alınmaz.(1)
Ek Madde 25 – (26/6/1984 – KHK-241/38 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 26 – (26/6/1984 – KHK-241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 23/1/1987 – KHK-269/1 md.)
a) (Değişik: 4/9/1990 – KHK-418/9 md.; iptal Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992
tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara
hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu
tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.
b) (Değişik: 18/5/1987 – KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (…)(2) makam tazminatını
almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye
ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi
profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C.
Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine’den tahsil
eder.(3)
926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre
ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin
karşılığı makam tazminatı ödenir.
(Son fıkra mülga: 23/2/1995 – KHK-547/13 md.)
Ek Madde 27 – (29/11/1984 – KHK-243/55 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.)
657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun
dördüncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
Ek Madde 28 – (Mülga: 2/12/1993 – 3920/2 md.)
Ek Madde 29 – (18/5/1987 – KHK-281/7 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.)
Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda, Cumhurbaşkanı onayı ile kadro karşılık
gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.(4)
––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken” ibaresi
“Maliye ve Hazine Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Bu fıkrada yer alan “Valiler için İl Valiliğinde” ibaresi 1/7/1992 tarih ve 3828 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile kaldırılmıştır.
(3) Bu konuda 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK.’nin geçici maddesine bakınız.
(4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibareleri
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
30 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4248
68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal
güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usül ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit
ödemeleri ile diğer hakları Cumhurbaşkanı tarafından tesbit edilir.(1)
Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C.
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır.
Ek Madde 30 – (30/12/1987 – KHK-306/4 md. ile gelen madde hükmü olup, madde
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Madde 31 – (Ek:17/5/1990 – 3649/1 md.)
Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da
beraat edenlerin;
a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,
b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,
Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Ek Madde 32 – (Ek: 9/4/1990 – KHK- 418/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
5/12/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK527/11 md.)(2)(3)
Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli
olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi
okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil
(…)(3) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde
Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek
miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.(4)
Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.
Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK-547/10 md.; Değişik: 21/1/2010 – 5947/10 md.)
Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı
merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi
dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin
kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle
karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere),
aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak
tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle: 2/1/2014 – 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil
servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında
artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer
yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.(5)
––––––––––––––––––
(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun
30 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(2) Ek 31 inci madde numarası, 18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile Ek Madde 32
olarak düzeltilmiştir.
(3) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“İlköğretim Müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine “ağız ve diş
sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri”
ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı
merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi eklenmiştir.
4249
(Değişik tablo: 27/3/2015-6639/10 md.)
Gösterge
a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 150
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre
uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135
c) Diş tabibi ve eczacılar 120
ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 90
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75
e) Diğer personel 55
Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı
tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.(1)
İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen
memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap
nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde
40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. (İptal cümle:Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 tarihli ve E.:
2022/97; K.: 2023/13 sayılı Kararı ile)
Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye
bütçesinden karşılanır.
Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
Ek Madde 34 – (Ek: 1/8/1996 – 4160/2 md.)
İlgili kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre; öğrenim yapmak,
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli
görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli
yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına
gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Yüklenme Senedi ile
Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır.(2)
Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya
tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son
verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü
masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi
hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin
durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı
ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez
Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen
şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri
çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı
esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet
Personel Başkanlığınca hazırlanır.
––––––––––––––––––
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle ek 33 üncü maddenin ikinci fıkrasına “(e)
bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan
ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“İlgili kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi
eklenmiştir.
4250 / 4250-4
30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi
kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca
yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.
Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
Ek Madde 35 – (Ek: 1/8/1996 – 4160/2 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer
alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere
mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan
öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi
hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek
kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce
mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.
Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde
hükmü uygulanmaz.(4)
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme(3)
Ek Madde 36 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/8 md.)
Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk
vatandaşları ile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda
aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından
yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca,
görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden
aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının %60’ını geçmemek üzere
hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek miktarda ödeme
yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer
ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.(1)(3)
Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme
yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre
görevlendirilebilir.
Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri,
seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona
erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Cumhurbaşkanınca
belirlenir.(2)(3)
––––––––––––––––––
(1) Bu fıkraya 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle,“geçmemek üzere” ibaresinden
sonra gelmek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Diyanet İşleri
Başkanlığının” ibaresi “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan
“Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fıkraya “Türk Silahlı Kuvvetleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi
eklenmiştir.
4251
Ek Madde 37 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/8 md.)
36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde
yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci
madde hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.
Yurt dışı eğitim
Ek Madde 38 – (Ek : 17/9/2004 – 5234/1 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora)
eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri,
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim
görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat
öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim
amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları
birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.
Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan
ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir.
Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005 – 5378/21 md.)(1)
Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam
ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile
kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim
ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde,
ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde
kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.
Ek Madde 40- (Ek: 3/6/2011 – KHK-643/9 md.; Değişik: 12/7/2013 – 6495/73 md.)
Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla
kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında
yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak
ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.
(Değişik fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/173 md.) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı
kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe
özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü
uygulanır.
Uzman istihdamı(2)
Ek Madde 41- (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/3 md.)
(Değişik fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/174 md.) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi
kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay
Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı
istihdam edilebilir.(3)
––––––––––––––––––
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlü” ibaresi
“engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“merkez teşkilatlarında” ibaresi “merkez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet
komutanlıklarının merkez karargâhlarında” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/2/2023 tarihli ve 7437 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkraya “Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kalite Kurulunda,” ibaresi eklenmiştir.
4252
Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak,
yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve (…)(1) en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk,
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve
kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi
veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olma şartı aranır.(1)
Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş
sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme
sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre
çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir. Ancak, giriş sınavına
çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav
yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun
dört katından fazla olamaz. Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen
konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek
puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü
sınava çağrılır. Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sınav komisyonu, kurum içinden veya dışından yönetmelikle belirlenen kişilerden
oluşur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş
sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere
komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan
edilir.
––––––––––––––––––
(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Adalet Uzman
Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman
Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık
bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4252-1
Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce
belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul
edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini
sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için
altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına
atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri
Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak
kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları
tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara
atanırlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez
hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet
Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan hükümler, 36 ncı maddenin
“Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman
yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanır.(1)(2)
(Değişik fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/174 md.) Bu madde kapsamında istihdam edilen
uzman ve uzman yardımcıları bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve
uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı
maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul
ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
(Ek fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/174 md.) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman
ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi
kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve
tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği
takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle
görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak
zorundadır. Araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman
ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı
derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve
uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin
görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin
(b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar
Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.
––––––––––––––––––
(1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet
Meclisi uzman ve uzman yardımcıları” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı
yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Üçüncü” ibaresi
“İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.
4252-2
Ek Madde 42 – (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/3 md.)
36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde
belirtilen unvanlı kadrolar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yarışma ve yeterlik sınavıyla atanılan
kadro ve pozisyonlarına alınacak personele ilişkin yapılacak sınavlara; kanunlarında belirtilen
fakülte ve/veya bölümlerin yanısıra ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yürütülen kurumsal hizmet
gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmeliklerinde belirlenen
yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilir.
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
Ek Madde 43- (Ek: 29/1/2016 – 6663/10 md.)
Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası
uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili
mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar
olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin
yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan
memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay
başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden
yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali
haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.
Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya
devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde
çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma
saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat
edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan
eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A)
fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin
kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan
yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte
veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
Taşra teşkilatında uzman istihdamı
Ek Madde 44 – (Ek: 2/7/2018 – KHK-703/175 md.)
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman
yardımcısı istihdam edilebilir.
Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez hazırlama şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer
alan hükümler kıyasen uygulanır.
Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik
sınavları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak
kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya
ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma
yaptırılabilir. Ancak bu şekilde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla
görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman
yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde,
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü
uygulanır. Bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet
Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.
Bu madde kapsamında ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında
bulunanlar, defterdarlık uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak
öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde
yararlanırlar.
4252-3
KISIM – IX
Geçici Hükümler
Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi:
Geçici Madde 1 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/76 md.)
Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına
bildirilmesi:
Geçici Madde 2 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/76 md.)
İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi:
Geçici Madde 3 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci:
Geçici Madde 4 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Memurların intibakında mali esaslar:
Geçici Madde 5 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar:
Geçici Madde 6 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:
Geçici Madde 7 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:
Geçici Madde 8 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:
Geçici Madde 9 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/82 md.)
Belirli sınıflara dönecekler:
Geçici Madde 10 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/82 md.)
Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:
Geçici Madde 11 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/82 md.)
Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş
hizmetlerinin değerlendirilmesi:
Geçici Madde 12 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali
hükümler:
Geçici Madde 13 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:
Geçici Madde 14 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/85 md.)
Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:
Geçici Madde 15 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/85 md.)
Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi:
Geçici Madde 16 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Kademelerde ve kademe içinde intibak:
Geçici Madde 17 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/85 md.)
4252-4
334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi:
Geçici Madde 18 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/85 md.)
İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi:
Geçici Madde 19 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/85 md.)
Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin
hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı:
Geçici Madde 20 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ödemelerin başlangıç tarihi:
Geçici Madde 21 – (Mülga: 31/7/1970 – 1327/87 md.)
İntibak ve uygulama komisyonu:
Geçici Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Geçici Madde 23 – (Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 24 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)
Geçici Madde 25 – (Ek: 19/3/1969 – 1136/196; Mülga: 26/2/1975 – 1238/6 md.)
4253
Geçici Madde 26 – (12/5/1982 – 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 27 – (12/5/1982 – 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 28 – (12/5/1982 – 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 29 – (12/5/1982 – 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup
numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 30 – (12/5/1982 – 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 31 – (16/6/1988 – KHK-331/8 md. ile gelen geçici madde hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Geçici Madde 32(1) – (Ek:12/5/1989 – KHK-368/3 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Geçici Madde 33 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/9 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Geçici Madde 34 – (Ek: 29/6/2006 – 5535/3 md.)
78 inci maddeye göre yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri
kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp
çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden
görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan
çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin
devredilmesine imkân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi
işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları
halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için, imzaladıkları yüklenme
senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere
ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü
masraflar için;
a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe
girdiği 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi
alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımı
tarihinden önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.
b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi
alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit
ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara
sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden
geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu
hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması
halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
––––––––––––––––––
(1) Madde numarası, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile tesellsül ettirilmiştir.
4254
Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî
beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi
hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek
tutardan düşülür.
Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce, borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini
tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun
kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her
türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
Avukatlık vekâlet ücreti
Geçici Madde 35 – (Ek: 1/7/2006 – 5538/6 md.)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri
kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık
vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit
çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel
müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında
bulunan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan
avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı
kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili
idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere
2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretinden
yararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve
1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında
Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekâlet ücreti ödenir.
Geçiş hükümleri:
Geçici Madde 36 – (Ek: 13/2/2011 – 6111/116 md.)
A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu
itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.
4254-1
B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve
daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından
yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci
maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.
C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve
daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının
değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen
64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır.
D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri
gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve
hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 37 – (Ek: 2/6/2011 – KHK-632/1 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle
sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları
taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve
birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon
unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel
pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı
ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
4254-2
4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara
seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden
hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı
Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar
hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası
ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri,
öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık
derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal
haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki
pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam
hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun
olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas
edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili
bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı,
adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük
sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına
bildirilir.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı
ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 38 – (Ek: 3/6/2011 – KHK-643/10 md.)(1)
Bu Kanunun ek 40 ıncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları
hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde, Anayasa Mahkemesi’nin 14/2/2013 tarihli ve E:2011/89, K:2013/29 sayılı kararıyla iptal
edilmiş olup, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 31/12/2013 tarihinden itibaren dokuz ay sonra
yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
4254-3
Geçici Madde 39- (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/4 md.)(1)(2)
Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve
Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcılıkları ile
bakanlıkların 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde belirtilen merkez teşkilatına ait uzman ve uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda
kullanılmak üzere genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli ikibin adet uzman, dokuzuncu
dereceli üçbin adet uzman yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece ve unvan
değişikliği yapmak suretiyle anılan bakanlıklar ve kurumlara tahsis etmeye, Cumhurbaşkanı
yetkilidir. Bu fıkraya göre tahsis edilen kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
Cetvellerin anılan bakanlıklar ile kurumlara ait ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.(2)
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde yer alan kurumların 152 nci
maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer
alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından teknik hizmetler sınıfında bulunanların hizmet
sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir. Bu kadrolarda bulunanlara, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan özel hizmet tazminatı oranının uygulanması
sonucunda bulunacak tutar ile hizmet sınıfının değişmesi sonucu belirlenen özel hizmet tazminatı
oranının uygulanması sonucunda bulunacak tutar arasındaki fark, farklılık giderilinceye kadar
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman yardımcıları ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların uzman yardımcıları kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve
ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. (Ek cümle: 12/7/2013 – 6495/8 md.) Ancak, söz
konusu mevzuatta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerden
daha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hükümleri uygulanır.(3)
Geçici Madde 40- (Ek: 21/2/2013 – 6428/19 md.)
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil personelden bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3
ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları
sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar
söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam ederler.
––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarının
2/11/2011 tarihinde, ikinci fıkrasının ise 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet
Meclisi uzman yardımcıları” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama
uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4254-4
Geçici Madde 41 – (Ek: 12/7/2013 – 6495/9 md.)(1)
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle
sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü
maddesi,
11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi, (1)
12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,
14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci
maddesinin üçüncü fıkrası,
15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü
maddesi,
16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,
––––––––––––––––––
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu maddenin (11) numaralı alt bendinde
yer alan “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve
Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.
4254-5
19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci
fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta
olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler
kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli
olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer
alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından
bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon
unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun
Hükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro
unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken
belirlenen memur kadrolarına,
b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde
25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları
taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak
başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun
50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013
tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye RadyoTelevizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur
kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde
Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe
belirlenecek memur kadrolarına,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.
4254-6
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde
askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına
göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten
itibaren başlar.
25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca
çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden
ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat
hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına
göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve
kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına
göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında
aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde
kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına
nakli yapılamaz.
25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel
pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam
hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı
memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan
ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin
yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar;
unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen
altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların
pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı
Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin
pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler
için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.
Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari
davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına
başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış
oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine
hükmedilmez.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a)
bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci
fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
4254-7
Geçici Madde 42- (Ek: 29/1/2016 – 6663/11 md.)
36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız
izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan
izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.
Geçici Madde 43- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/18 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi
süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu
Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel
pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen
yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.
Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı
ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına
esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet
süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin
pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde
boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017
tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre
yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları
yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen
süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan
sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik
kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel
Başkanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 44- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/18 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre 4 üncü maddenin mülga (C)
fıkrası kapsamında istihdam hakkı bulunan personel, anılan maddenin (B) fıkrası ile tanınan
istihdam hakkından yararlanabilir.
Geçici Madde 45- (Ek: 2/7/2018 – KHK-703/176 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan
taşra teşkilatı uzman yardımcısı alımları hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte taşra teşkilatlarında uzman yardımcısı olarak
istihdam olunanların uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Geçici Madde 46- (Ek:17/1/2019-7161/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde
görev yapan, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve yeterlik sınavında
başarı göstererek uzmanlığa atananlar 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A)
fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
Geçici Madde 47- (Ek:1/7/2022-7417/5 md.)
Bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı”
bölümünün (g) ve (h) bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce ilgili mevzuat hükümleri uyarınca atanmış olanlar ile 30/5/2019 tarihli ve 7176
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ataması yapılacak olanlardan en az üç yıl süreli
yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olanlar hakkında, anılan bentlerde yer
alan diğer şartlar aranmaksızın söz konusu bentlerde öngörülen ek göstergeler uygulanır.
Anılan (g) ve (h) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunmuş olanlardan emekli, adi
malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında da bu
madde hükmü uygulanır.
Bu madde uyarınca geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 48- (Ek:19/1/2023-7433/3 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi
kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje
süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 10/A maddesi,
3) 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
4) 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi,
6) 3238 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
7) 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,
8) 4924 sayılı Kanun,
9) 5000 sayılı Kanunun mülga 26 ncı maddesi,
10) 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,
11) 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,
12) 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesi,
13) 5978 sayılı Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
14) 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,
15) 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı ve ek 26 ncı maddesi,
17) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,
18) 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
19) Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
20) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,
21) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,
22) 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan
arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise Kültür ve Turizm
Bakanlığının taşra teşkilatında, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki
unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı
cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar
bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon
unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer
alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas
cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur
kadrolarına,
b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur
kadrolarına,
c) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında
Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları
aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı
unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde
ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle
Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,
ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde
bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı
unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer
alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin
sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra
hükümleri uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde
askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde
bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar
hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve
atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca
çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar
hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine
göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin
tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları
mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli
personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört
yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme
hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri
değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi,
belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına
nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam
hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet
süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin
atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan sınıf,
unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin
yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur
kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı
ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren
iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c)
bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel
hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin;
(a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan
sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının
değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer değiştirme suretiyle
atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda
herhangi bir şekilde boşalma olması hâlinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal
edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde Kamu Personel Bilgi
Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan
sözleşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında
ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı
yetkilidir.
Geçici Madde 49- (Ek:19/1/2023-7433/4 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan
değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe
konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 50- (Ek:19/1/2023-7433/5 md.)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin (B) fıkrası
kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen
sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde
ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunan;
a) Solist sanatçı ve sanatçılar; ek geçici 12 nci, ek geçici 14 üncü ve ek geçici
16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı
pozisyonlarına,
b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel; ek geçici 12 nci, ek geçici 14 üncü ve ek
geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve
5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları
ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca belirlenecek
pozisyonlara;
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik,
doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan
ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu
madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin
süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlarına atananların 4 üncü maddenin (B) fıkrası
kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları pozisyonlarda
geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklarının tespitinde değerlendirilir. Bunlar,
atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden
aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar
hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kullanılır.
Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması hâlinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas
edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay içinde unvanı, adedi,
teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma
bildirilir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve
Turizm Bakanlığı yetkilidir.
4254-8
EK GEÇİCİ MADDELER
Sınıflara intibak:
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.)
Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun
4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve
fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.
Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak:
Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md; Değişik: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı
yapılmış olanlar ile 30/11/1970’den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu
madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş
olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.
A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36
ncı maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.
B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı
hizmet süreleri değerlendirilir.
C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere
eklenir.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi
komisyon üyeliğinde,
b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma
uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,
c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre
dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri
saklıdır.)
d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı
alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere
atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,
e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında
bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde
kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4’ü),
f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde
görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin
2/3’ü),
g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4’ü),
4254-9
h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik
yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen
gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3’ü,
i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların
vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,
k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk
vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen
hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3’ü),
D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile
aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.
a) Devlet lisan imtihanını vermek,
b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle,
tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya
benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,
d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde
sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,
4255
E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi
öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1/3/1975 tarihinden önce ibraz etmiş
bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve
kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.
F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.
a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı
olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,
b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,
Hizmet süreleri,
G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında
geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,
H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.
İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki
bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir
kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine
intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.
1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle
yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak
yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.
1. – 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,
b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87
nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle
emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),
Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette
yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık
derecelerine yapılır.
Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik
keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet
yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe
ilerlemesi uygulanır.
2. – Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları
lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.
Öğrenim durumları değişenlerin intibakı:
Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
1/3/1970 – 30/11/1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış
olanlarla, 30/11/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan,
değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik da-
4256-4258
hil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya
yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere
intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına
göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden
tespit olunur.
İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar:
Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu:
Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu:
Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek
mensupları:
Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar:
Ek Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 – KHK-12;
Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi
olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel
kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar
uygulanır.
A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin
gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35
inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.
B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge
tablosu esas alınır.
Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe
ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu
kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge
verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların
sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Cumhurbaşkanı tarafından
tespit edilir.(1)
Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek
işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil)
ödeme yapılır.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4259
Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri
hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.
Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 11/11/1983 – 2954/64 md.)
Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli:
Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)
Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar,
uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları
çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10/6/1949 tarihli ve
5441 sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1310 Sayılı
Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:
A) 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/7/1970 tarih ve 1310
Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara
yükseltilmiştir.
Stajyerler 1650
Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 – 3700
Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 – 5000
Sanatkar memurlar 2000 – 7000
Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre
herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak
katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.
B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin
hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
1 – Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanuna ekli
gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;
2 – Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk
kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;
3 – Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret
dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;
4 – Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13
üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;
son kademesine kadar yükselir.
C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve
(B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.
4260
D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle
eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu
görüşüne dayanılarak yapılır.
(Ek: 29/11/1984 – KHK-243/35 md.; Değişik: 4/3/1987 – KHK-272/1 md.) Kültür ve
Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro
ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu
maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların
durumları da buna göre yeniden düzenlenir.
Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:
Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)
Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının
teknik bünyeye dahil olan stajyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar
hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29/7/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu
Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;
A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik
keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri
hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban
ve tavan rakamları uygulanır.
Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ek geçici 12 nci
maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.
B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında
çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile
ilgili hükümleri uygulanır.
(Değişik: 25/6/2009 – 5917/16 md.) Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne
uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı
ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı
bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına
girenler hakkında uygulanmaz.
(Ek: 30/5/1973 – KHK-5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29/7/1960
tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur,
uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü
uygulanır.
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri:
Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna
dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları
yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Ancak;
A – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının
hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.
B – Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin
hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
4261
1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son
kademesine,
2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son
kademesine,
kadar yükselebilirler.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında
kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.
(Ek: 30/5/1973 – KHK-5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası
personeli hakkında da uygulanır.
Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı:
Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90. md.; Değişik: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü
maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından
intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde
yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde
yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve
hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil),
yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat
uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne
uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas
başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri
uygulanır
1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve
yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı
personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri
bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların,
ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden
kazanılmış haklarını ihlal etmez.
Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık
yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan
sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla
4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş
olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde
36 ncı madde hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü
maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.
4262
Devlet sanatçıları ve sanatkarlar:(1)
Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 12/2/1982 – 2595/16 md.)
Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin
uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına
dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı
olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile
Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak
çalıştırılabilirler.(2)
Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık
gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
(Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak
çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak
sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır.(3)
(Değişik: 9/4/1990 – KHK-418/14 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992
tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK527/12 md.) Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek
karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı,
Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I)
sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için
öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile
çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük
olamaz.
Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:
Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; 30/5/1974 – KHK-l2; Aynen
kabul: 15/5/1975 – 1987/2 md.)
Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları
yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.
A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas
alınır.
B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde
bulundurulmak suretiyle;
1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son
kademesine,
2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son
kademesine,
kadar yükselebilirler.
Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.
––––––––––––––––––
(1) 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.’nin 6 ncı maddesi ile getirilen istisna: “657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam
edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.”
(2) Birinci fıkrada yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı
olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları” ibaresi 4/3/1987 tarih ve 272 sayılı K.H.K. ile
getirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4263
Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında
uygulanacak hükümler:
Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 – 6111/117 md.)
657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı:
Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)
Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık
miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı
uygulanır.
Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:
Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 12/2/1982 – 2595/19-a md.)
Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi
memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler:
Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
(Değişik: 22/10/1981 – 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler
kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme
yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30. ve geçici 7 nci
maddesindeki haklar saklıdır.
178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai
ödenmez) hükmü, TRT’nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.
Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders
görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa
açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa
tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer
özlük ve sosyal haklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel
hakkında da uygulanır.
Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309,
1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır, Devlet
Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet
Konservatuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro,
opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün
hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.)
Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler,
Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli
keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden
intıbakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.
4264-4268
Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga 15/5/1975 – 1897/2 md.)
36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük
ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak almış bulunanların durumları:
Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre:
Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga; 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı:
Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)
Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu
Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri
kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci
maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.
Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 31/7/1970 – 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 1/9/1972 – KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarihli ve
7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)
Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademe
ilerlemesi uygulanacağı:
Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı:
Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem:
Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması:
Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde
evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi:
Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı:
Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
İntibak işlemlerini yapacak mercii:
Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler:
Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
4269
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi
Teşkilatında çalıştırılacakların istihdam esasları:
Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)(1)
Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;
a – MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar
hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların
hizmete alınmalarında, Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
b – MİT Mensuplarından Teşkilat’ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca
görülenler, (…)(1) başka bir göreve, Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.(1)
Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı:
Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 30/5/1973 – KHK-5/18 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı:
Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 15/5/1975 – 1897/2 md.)
Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 19/2/1980 – 2261/5 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 55 – (20/2/1979 – 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 56 – (20/2/1979 – 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 57 – (20/2/1979 – 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 58 – (26/6/1984 – KHK-241/15 md. ile gelen ek geçici madde
hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 – 4065/2 md.)
Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta
olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk
vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar
memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit
edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan
zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları
tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, (b)
bendinde yer alan “Başbakanlık Teşkilatında” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “MİT
Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
4270 / 4272
Ek Geçici Madde – (Ek: 9/4/1990 – KHK-418/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemenin
5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile.)
Ek Geçici Madde – (Ek : 22/9/1991 – KHK-458/1 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler :
Madde 237 – Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar
hakkında:
a) 31/3/1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü
fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte;
b) (Değişik: 31/7/1970 – 1327/91 md.) 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/6/1939 tarih ve
3656 sayılı, 28/2/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz
1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna
aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini,atanma ve
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını,
ödenek
lerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe
girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.
c) (Ek: 31/7/1970 – 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin
234 sayılı Kanun hükumleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi
Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası
alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
d) (Ek : 31/7/1970 – 1327 /91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanunu hükümleri saklıdır.
e) (Ek : 31/7/1970 – 1327/91 md.) 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu
maddeleri, 12/10/1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci
maddeleri hükümleri saklıdır.
Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
f) (Ek : 25/6/1973 – 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192,
193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.(1)
Kanunun yürürlüğe girmesi :
Madde 238 – (Mülga : 23/12/1972 – KHK-2/5)
Madde 239 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
––––––––––––––––––
(1) 25/6/1973 tarihli ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976
tarihli ve E. 1973/42, K.1976/48 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
4272-1
I SAYILI CETVEL
(Ek: 9/4/1990-KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve
E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)
(Değişik:1/7/2022-7417/6 md.)
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN
DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
UNVANI Derece Ek
Göstergeler
I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
a) aa) Diyanet İşleri Başkanı
bb) Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
1
9000
8000
b) Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 1 7800
c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,
Toplu Konut İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı, Kentsel Dönüşüm Başkanı(1)
1 7600
d) GAP İdaresi Başkanı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Doğu Karadeniz
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi
Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Diyanet
İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Büyükelçi ve
Daimi Temsilci unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Müdürler, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı, Gelir
İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,
Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve
Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Bakanlık Denetim
Hizmetleri Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu
Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile Sigorta Denetleme
Kurulu Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı,
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Başkanı, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri(1)
1 7000
_____
(1) 7/11/2023 tarihli ve 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Ekli (I) sayılı Ek Gösterge
Cetvelinin; “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) bendine “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kentsel Dönüşüm Başkanı”
ibaresi ve (d) bendine “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan
Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı,” ibaresi
eklenmiştir.

4272-2
e) Başbakan Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek
Müşavirleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları,
Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları
1 5900
f) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları,
Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk
Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü,
Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yükseköğretim
Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri,
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,
GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı
(Ankara, İstanbul, İzmir)
1 5400
4272

3
g) En az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve
yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve
belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü
şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan
sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan
Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük
Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri,
Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Seçim Uzmanları,
Milli Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri
Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri
Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve
Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları,
Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları,
Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme
Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri
Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel
Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir
Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları,
Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma
Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Sınai Mülkiyet Uzmanları,
TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser
Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği
Uzmanları, Göç Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile
Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi
Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları, Sigorta
Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları,
Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez
Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri
Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve
Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık
Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik
Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Milli Eğitim Uzmanları,
12345678
4200
3600
2800
2200
1900
1750
1550
1450
Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettişleri, Aile ve
Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri,
Maliye Uzmanları, Helal Akreditasyon Uzmanları
4272-4
h) En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve
yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve
belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali
Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri
Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün
Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik
Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400
ı) Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü,
daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü,
sayman, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman
yardımcısı, hazine sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri,
enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik
sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter
yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer
müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II)
sayılı Cetvelde sayılan unvanların birinci derece dışındaki
kadrolarında bulunanlar
1
2
3
4
3600
3000
2200
2100
i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlardan,
1. Yükseköğrenim mezunları 1
2
3
4
2800
2200
1700
1400
2. Diğerleri 1
2
3
4
2100
1700
1400
1250
II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli
yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun
olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis,
Mühendis, Yüksek Mimar , Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile
şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
4200
3600
2800
2200
1900
1750
1550
1450
b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli
yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog,
Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi,
Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı,
Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu mezunları
1
2
3
4
5
6
7
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
8 1400
___
(1) 30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “ve
Mimar” ibaresi “, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar” şeklinde değiştirilmiştir.
4272-5
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve
Tekniker unvanını almış olanlar
1
2
3
4
2800
2200
2100
1700
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışında kalanlar
1
2
3
4
2100
1700
1400
1250
III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner
Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık
Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu
dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış
bulunanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
4200
3600
2800
2200
1900
1750
1550
1450
b) Yükseköğrenim mezunları 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışında kalanlardan diğerleri
1
2
3
4
2100
1700
1400
1250
IV- (EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
Öğretmen 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400
V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
1
2
3
3600
3000
2200
45678
2100
1800
1700
1500
1400
4272-6
VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
a) Yükseköğrenim mezunları 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400
b) Diğerleri 1
2
3
4
2100
1700
1400
1250
VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
a) Emniyet Genel Müdürü 1 7600
b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve
Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara, İstanbul, İzmir
İllerinin İl Emniyet Müdürleri
1 6400
c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 1 5400
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını
kazanmış olanlar ile emniyet amirleri
1
2
3
4
4800
4200
3600
3000
e) Başkomiser ile Komiser Yardımcısı rütbesi arasında
olanlar
1
2
3
4
4200
3600
3000
2200
f) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar
dışında kalanlardan;
aa) Yükseköğrenim mezunları 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400
4272-7
bb) Diğerleri 1
2
3
4
2100
1700
1400
1250
VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
a) Müsteşar, Vali 1 7800
b) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek
gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)
1 inci derecenin 4
üncü kademesi 6400
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar
dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar
için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için
belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)
1 inci derecenin 4
üncü kademesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5400
4600
4200
3600
2900
2800
2200
2100
1900
1750
IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan 1-4
dereceler 600
4272-8
II SAYILI CETVEL
(Ek cetvel: 9/4/1990 – KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992
tarihli ve E.1990/22, K.1992/6 sayı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK-527/3 md.) (Değişik:1/7/2022-7417/6 md.)
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ
DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
UNVANI Derece Ek
Göstergeler
1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
a) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim
Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri,
Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Millî
Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı
1 4400
b) Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık
Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Elçi – Müsteşar, I. Sınıf Başkonsolos,
Büyükelçilik I. Müsteşarı, Daire Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi,
Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi, Bakanlık İl
Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri,
Bakanlık Bölge Müdürü, Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı
Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire
Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı
1 4200
2- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
a) Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkan
Yardımcısı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı, Türk Patent
ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı, Atom Enerjisi Kurumu Başkan
Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma
Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı,
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil
Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları,
Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu
Başkanı, Genel Müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı,
I. Hukuk Müşaviri, Vakıflar Meclisi Üyesi, Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı
(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Daire Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Daire
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,
Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik
Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve
Emlak Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversite
Genel Sekreteri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Başkanı
1 4400
4272-9
b) Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Genel Sekreter Müşaviri, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Daire
Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü, Türkiye Yazma
Eserler Başkanlığı Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Daire Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı, Vergi
Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir),
Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Müşavir (Müsteşarlıklarda), Türkiye İstatistik
Kurumu Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı, Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri
Başkanlığı Daire Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri, İl Müftüsü,
Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları
İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları,
Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim
Başkanı
1 4200
3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ
KURULUŞLARDA
Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları 1 4200
4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel
Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı, Saymanlık Müdürü,
Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma
Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Denetimli Serbestlik
Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,
Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze
Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu
Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü, Gemi Sürvey
Kurulu Başkanı, İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil
Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür
Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı –
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve
Turizm Bakanlığı)
1 3600
5- YARGI KURULUŞLARI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
4272
-10
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi,
Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık
Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S. Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil
Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet
İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel
Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî İhtisas Merkezi Müdürü, Diyanet
İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü
Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal
Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl
Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, Savunma Sekreteri, Tapu ve
Kadastro Eğitim Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen
ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare
Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter
Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi
Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü,
Kadastro Müdürü, Kentsel Dönüşüm Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri,
Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müdürü,
Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Bölge
İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür,
Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Başkanı, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü,
Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter
Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü,
Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka
Şubesi Müdürü,(1)
T.C. Ziraat Bankası, T. Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel
Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden; – Ticari Krediler Müdürü, – Sanayi Kredileri Müdürü, – Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü, – Zirai Krediler Müdürü, – Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, – Su Ürünleri Kredileri Müdürü, – Kooperatif Kredileri Müdürü, – Kooperatifler Müdürü, – İpotekli Krediler Müdürü, – Fon Kredileri Müdürü, – Para ve Tahvil Müdürü, – Tahvilat Müdürü, – Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü, – Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, – Banka Hizmetleri Müdürü, – Dış Muameleler Müdürü, – Dış İlişkiler Müdürü, – İstihbarat Müdürü, – Proje Müdürü, – Genel Muhasebe Müdürü, – Muhasebe Müdürü, – Personel Müdürü, – Malzeme ve Satınalma Müdürü, – İnşaat Müdürü, – Emlak Müdürü, – İnşaat ve Proje Müdürü, – Emlak İşleri Müdürü, – Otomasyon Müdürü, – Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,
Özel Tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem
Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim
Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal
Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler
Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P.
Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü,
Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü,
Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi
Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat
1 3600
ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve
Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve
Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış
Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu
Başkanı olanlar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim,
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı, Yazma Eser Kütüphanesi
Müdürü, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlığı Müdürleri
____________
(1) 7/11/2023 tarihli ve 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Ekli (II) sayılı Ek Gösterge
Cetvelinin “5- Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim
Kuruluşlarında” bölümüne “Kadastro Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kentsel
Dönüşüm Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.
4272-11
6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ
KURULUŞLARDA
Daire Başkanı,
Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri,
Belediye Başkan Yardımcısı,
Boğaziçi İmar Müdürü,
İl Afet ve Acil Durum Müdürü,
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü,
Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
1 3600
4272-12
III SAYILI CETVEL
SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI
VE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ EK GÖSTERGELERİ
(Ek: 9/4/1990 – KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6
sayılı Kararı ile;)
IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ:
(Ek: 9/4/1990 – KHK-418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 – KHK-570/10 md.)
Sıra
No Kadro ve Görev Unvanı
Tazminat
Göstergeleri
1 Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı(8) 15.000
2 (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.)
a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000
b) Müsteşar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri (10) (…)(8) 10.000
3 Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla),
Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen
kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, (2)(4) 7.000
4 a) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit
edilen kadrolara atanmış olanlar(5)
b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra
bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen
kadro ve görevlere atananlar
c) (Ek: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri 4.500
5 a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri
Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar
b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek
göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları
c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi
Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları
(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (…)(3), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire
Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji
Geliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi,
Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,(9) Milli
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkan Yardımcısı(2)(4)(7)(9)
d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin
Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)(4)
e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, Vakıflar
Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı(6)
Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-32 numaralı sayfaya bakınız.
4272-13
(1) Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.
(2) Bu ibareler, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. 613 sayılı
KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilerek kanunlaşmıştır.
(3) Bu sıraya, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunla “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire
Başkanları,” ibaresi eklenmiş ve daha sonra 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 18 inci
maddesiyle aynı ibare yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) 3 üncü sırada yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı”, (5/c) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik
Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)”, (5/d) bendinde yer alan “Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi” ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37
nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra 16/5/2006 tarihli ve 5502 saylı Kanunun 42 nci maddesiyle;
(5/c)bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)”
ibareleri çıkartılarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(5) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Planlama
Teşkilatı Genel Sekreteri” ibaresi metinden çıkarılarak yerine “Başbakan Müşavirleri” ibaresi
eklenmiştir.
(6) Bu bendin sonuna, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle “Vakıflar Genel
Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(7) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sosyal Güvenlik
Kurumu Daire Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı,
Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(8) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesiyle, bu cetvelin 1 inci sırasına yer alan
“Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakan Yardımcısı” ibaresi eklenmiş, 2 nci
sırasında yer alan “, Avrupa Birliği Genel Sekreteri”, ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metne
işlenmiştir.
(9) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, 5 inci sıranın (c) bendine “Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vergi Denetim Kurulu
Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(10) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu cetvelin 2 nci sırasının (b) bendine “,
Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4272-14
Sıra
No Kadro ve Görev Unvanı
Tazminat
Göstergeleri
f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl
Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri ve Vali
Yardımcıları(11) 3.000
6 a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;
1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç
kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2. Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak
şartıyla) 3.000
b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,
1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2. Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak
şartıyla) 2.000
7 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık,
Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez
teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire
Başkanı,(16) kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Millî Eğitim
Bakanlığı Grup Başkanı,(15) Gelir İdaresi Grup Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,(21) Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı,(19) Milli
Kütüphane Başkan Yardımcısı,(1) Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), (…)(12) Üniversite
Genel Sekreterleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri(23) Diyanet İşleri
Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü (5)(7)(11)(19)(21) 2.000
8 a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları
bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş,
denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından;
Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri,(14)
Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri
Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri,
Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma
Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal
Politikalar Denetçileri, Bakanlık Maarif Müfettişleri, Sağlık Denetçileri,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri,
(2)(3)(4)(6)(10)(13)(14)(15)(16)(18)(20)(22) 2.000
Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-35 numaralı sayfa ve devamına bakınız.
4272-15
Sıra
No Kadro ve Görev Unvanı
Tazminat
Göstergeleri
b) (Değişik: 20/8/2016-6745/11 md.) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren
fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış
olmak kaydıyla, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel
Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez
teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar 2.000
c) (Ek: 22/12/2005-5436/13 md.) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2.000
d) (Ek: 21/3/2006 – 5473/3 md.) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren
fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek
belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı
olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya
genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir
belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir
belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1.000
9 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl
Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik
İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir) (8)(11) 1.500
b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet
Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (8)(11) 1.000
10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve
görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’
bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 2.000
b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı
ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü
paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 1.000
Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-35 numaralı sayfa ve devamına bakınız.
4272-16
(1) Burada yer alan “Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı” ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.
(2) “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri”
ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile
değiştirilmek suretiyle kanunlaşan ibareler metne işlenmiş, 616 sayılı KHK ile eklenen “Sosyal
Siortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibareleri ise sözkonusu KHK’nin
Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
(3) “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci
maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi, 29/7/2003 tarihli
ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra bu ibare 16/5/2006 tarihli ve 5502
sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(5) Bu sıraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Başbakanlık, Bakanlık,
Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı
kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi
Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(6) Bu bentteki “Müsteşarlık kontrolörleri,” ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesiyle “Müsteşarlık ve Başkanlık kontrolörleri,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(7) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, “(Bütçe Dairesi Başkanı hariç)”
ibaresi, “(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(8) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (9/a) bendine “İl Emniyet Müdürleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)”, (9/b)
bendine “İl Emniyet Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Sosyal Güvenlik İl Müdürleri”
ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(9) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (a) bendinde yer alan “5, 6, 7 ve 8 inci
sıralarda” ibaresi “5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde” şeklinde, (b)
bendinde yer alan “9 uncu sırada” ibaresi ise “8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(10) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle “Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(11) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu cetvelin 5 inci sırasının (f) bendine “İl
Emniyet Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İl Müftüleri” ibaresi eklenmiş, 7 nci sırasında
yer alan “ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları” ibaresi “, Diyanet İşleri Başkanlığı
Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü” olarak değiştirilmiş, 9 uncu sırasının (a) bendine “İl Emniyet
Müdürleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Müftüleri,”, (b) bendine “İl Emniyet Müdürleri,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Müftüleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4272-17
(12) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesiyle bu cetvelin 7 inci sırasında yer alan “Gümrük
Müsteşarlığı Başmüdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(13) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 maddesinin (19) numaralı fıkrasının (5) numaralı bendinde
yer alan hükme istinaden bu cetvelin 8 inci sırasının (a) bendinin sonuna “, Aile ve Sosyal Politikalar
Denetçileri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(14) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu cetvelin 8 inci sırasının (a) bendinde yer
alan “Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları” ibaresi “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri” şeklinde
değiştirilmiştir.
(15) 25/8/2011 tarihli ve 526 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu cetvelin 7 inci sırasına “Gelir İdaresi
Grup Başkanı” ibaresinden önce gelmek üzere “Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibaresi, 8 inci
sırasının (a) bendine “Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî
Eğitim Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.
(16) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nın 20 nci maddesiyle bu bölüme “Daire Başkanı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı” ibaresi eklenmiş olup,
daha sonra bu ibare 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle “Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.
(17) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine
“Millî Eğitim Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.
(18) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle, bu Cetvelin 8 inci sırasının (a) bendine
“Millî Eğitim Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri”
ibaresi eklenmiştir.
(19) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu cetvelin 7 nci sırasına “Gelir İdaresi
Grup Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(20) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.
(21) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu cetvelin 7 nci sırasına “Gelir İdaresi
Grup Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
(22) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 22 ici maddesiyle, bu Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendinde
yer alan “Millî Eğitim Denetçileri” ibaresi “Bakanlık Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.
(23) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 143 üncü maddesiyle bu sırada yer alan
“Üniversite Genel Sekreterleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri”
ibaresi eklenmiştir.
4272-18
4273
14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
KANUN HÜKÜMLERİ
1) 15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin
uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri
uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine
göre devam olunur. 1/3/1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi
işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.
Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.
Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe
kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır.
Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları:
Geçici Madde 2 – Evvelce 1/3/1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu
tarihten sonra göreve alınanların intibakı 1/3/1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun
hükümlerine göre düzenlenir.
Bu Kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden
yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanacağı:
Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak
aylıklarının ödenmesine devam olunur.
Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle
olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle, 1/3/1970
tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde
haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.
Ancak, 1/3/1970 – 30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun
hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.
Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/3/1975
tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri
uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak
aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve
farkları 1/3/1975 tarihinde ödenir.
1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle
memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa
hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (C)
bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi
suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmak
suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma
göre düzeltilir.
Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı
Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı eğişi Hükmünde Kararname
ile değiştirilen Ek madde 1/3/1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi
yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki
güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca 1/7/1974 ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.
4274
Geçici Madde 5 – 1/3/1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet
Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif), mali polis mütehassısı, mali
polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri
sınıfına yapılır.
Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a)
ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.
Geçici Madde 6 – Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu
çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe
kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan
eğişiklikler geçerlidir.
Geçici Madde 7 – 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik
çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme
sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler.
Geçici Madde 8 – İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.
Geçici Madde 9 – 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek
maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti
öngörülen tazminat ve zamların 1975 Mali yılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı
üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.
2) 2/2/1981 tarihli ve 2381 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun
hükümleri uygulanır.(1)
3) 20/8/1981 tarihli ve 2509 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık
Müşavirliği, Bakanlık özel Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği unvanları ve
kadroları kaldırılmıştır.
Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince unvanları ve kadroları kaldırılanların şahıslarına
bağlı ve görevleri süresince geçerli olmak kaydıyla Adalet Bakanlığına aşağıdaki kadrolar ek
olarak tahsis edilmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunla verilen emekli
mükteseplerine uygun kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar ve bunlar atandıkları görevin
unvanını taşırlar.
Derece
Ek Kadrolar
Sınıf Adet
1
2
5
7
9
Genel İdare Hizmetleri
” ” ”
” ” ”
” ” ”
” ” ”
1
4
2
1
2
(1) Bu madde 134 üncü maddenin ilk fıkrası ile ilgilidir.
4275
4) 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik
nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
Geçici Madde 2 – Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge
Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu; bunlar dışında kalan diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme
yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü
derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla
değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek
göstergelerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki
süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun
68 inci maddesinin bu Kanunla yeniden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar
Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde
çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte
bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar.
Geçici Madde 4 – (Değişik: 30/12/1982 – 2771/8 md.) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez
Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir.
Özel hesapta toplanmış olup 1/1/1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan
Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek
usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.
Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının
finansmanında kullanılmış miktarı 8/7/1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu
Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin
Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli
bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut
veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç
ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile
ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa
olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için
ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1/3/1982 tarihinden sonraki süreler
için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden
tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş kesenekleri iade edilir.
1/3/1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve
işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
4276
Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da 657 sayılı
Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat
ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar
üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31/12/1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye
devam olunur.
Aylık Ödenecek
Göstergeler Miktar (TL.)
380 1 650
385 1 550
390 1 450
395 1 350
400 1 250
405 1 150
410 1 050
415 950
420 850
425 750
430 650
435 550
440 450
450 300
460 150
Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren
bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.
Geçici Madde 6 – Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve
Tazminatlar” başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen özel Hizmet
Tazminatı, 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan
ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.
Geçici Madde 7 – 1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar,
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı
maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.
Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20’sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterince tespit olunur.(1)
2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek
ücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.
Geçici Madde 8 – 23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim
Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 inci
maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.
(1) Bu fıkradaki % 20’lik tazminat oranı, 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı K.H.K.’nin 27 nci maddesi
ile % 40’a yükseltilmiştir.
4277
Geçici Madde 9 – Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla
sözleşmeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa
geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı
aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü
maddeleri hükümleri, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan
kuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20/2/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun
hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden
alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
Geçici Madde 10 – (Ek: 30/12/1982 – 2771/9 md.) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla
kazanmamış olmakla birlikte, 1/3/1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri
uygulanır.
5) 24/2/1988 tarihli ve 3409 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 5 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı,
12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı,
14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine
kadar geçerlidir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ
1) 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
Bu kararnameye göre yapılacak intibakların esasları:
Geçici Madde 1 – 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında
1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumlar esas
alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 1/6/1973 tarihinden geçerli olmak
üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.
Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı
hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek
değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni
bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate
alınır.
Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında
yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinden sayılır.
Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda
değerlendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak
aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.
4278
Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların 1/6/1973
den itibaren ödeneceği:
Geçici Madde 2 – (Birinci fıkra ile ikinci fıkra-son cümlesi hariç-iptal: Anayasa
Mahkemesinin 8/10/1974 tarih E. 1974/18 K. 1974/42 sayılı kararı)
Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya
ikramiye farkı ödenmez.
(Üçüncü fıkra İptal: Ana Mah. 8/10/1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararı)
İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve
kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye
kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık
dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.
Şu kadar ki, bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma
isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların
emeklilik işlemleri, bu karaname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki
emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek
farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.
Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında yaş haddi,
maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname
hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu
takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.
2) 30/5/1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen hükümleri:
Geçici Madde 3 – Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1/6/1973
tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli
tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıklarının geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası
uyarınca ödenmesine devam olunur.
İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe
Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar,
intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.
Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.
Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları hakkında intibak
hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri, yurt dışı görevlerine ilişkin kadro
derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı
aylıkları mezkür maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle
bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir
değişiklik yapılmadıkça) 31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.
Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve
kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe
ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.
Geçici Madde 4 – A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması
sonunda Devlet Memuruna;
a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde
olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,
4279
b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu
takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,
aylık ödenir.
Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/5/1973 tarihinde almakta oldukları
aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu
göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya
kadar ödenmeye devam olunur.
B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında
olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.
(A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;
a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,
b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst
derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,
caizdir.
Geçici Madde 5 – Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde
gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi
arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri
derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.
Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede
dikkate alınır.
Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne
suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle
1/3/1970 tarihinden 1/6/1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.
3) 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde 1 – Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen
hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle
değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri
hükümleri de gözönünde bulundurularak ve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli
olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28/2/1974
tarihini geçemez.
4) 15/1/1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15
inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında genel hükümlere göre
kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı
derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar
Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler
sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar
olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye
Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar
iptal edilmiş sayılır.
4280
Geçici Madde 2 – 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit
olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan
memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun
14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.
5) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kararname
Kapsamına giren kuruluşlarda, 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya
400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis
edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa
olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Geçici Madde 2 – Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli
bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece,
yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin
yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin
(j) fıkrasına dahil edilen “Başbakanlık Uzmanı” ünvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında
yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun
hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan
yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 5 – İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık
merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık
Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve
Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8/6/1984 gün ve
203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda
sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68
inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda
kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki
hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
6) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet
Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında
uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.
4281
7) 23/1/1987 tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde – Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran
% 25 olarak uygulanır.(1)
8) 18/5/1987 tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde (yöneticiler
dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel
statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla
ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları
üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılık öderler.
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı
miktarda artırılır.
9) 30/12/1987 tarihli ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde – Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda
uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.
10) 28/3/1988 tarihli ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak
Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada
belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir
defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul
edilmek suretiyle işlem yapılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen
kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 2 – İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu
teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede
bulunulur.
11) 23/12/1988 tarihli ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde – Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup,
13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli
olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında
öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.
(1) Bu geçici maddede sözü edilen 2 nci madde, 23/1/1987 tarih ve 269 sayılı K.H.K.’nin 2 nci maddesi olup
14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra zam ve tazminatlar bölümü olarak
eklenen ek maddenin (d) fıkrasına işlenmiştir.
4282-(4282-2)
12) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmü:
Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Genelkurmay Başkanı, 4500
b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandar-
ma Genel Komutanı, 4200
c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başka-
nı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000
d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay
Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 3800
e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller,
Anayasa Mahkemesi,Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay
Cumhriyet Başsavcı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar,
M ü s t e ş a r l a r , T a –
l i m v e T e r b i y e K u r u l u
Başkanı 3500
f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600
g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 2400
Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek
gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
30.6.1989 itibariyle 15.7.1989 tarihinden
uygulanmakta olan itibaren uygulanacak
Ek Göstergeler Ek Göstergeler
————————— —————————
3300 3800
3000 3500
2700 3200
2400 2900
1950 2400
1800 2150
1650 2000
1500 1800
1200 1500
900 1100
600 750
450 550
300 400
150 200
13) 27/12/1991 tarihli ve 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
Geçici Madde 4 – 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu
maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından
önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığna atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere
atanırlar.

4283-4285
657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

657 Sayılı Kanunun 191 inci ve 192 nci maddeleri; 31/7/1970 1327 68
657 Sayılı Kanunun geçici 14,15,17,18 ve 19 uncu maddeleri; 31/7/1970 1327 85
657 Sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi; 31/7/1970 1327 87
657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153, 168, 173, 234
ve 238 inci maddeleri ile geçici 3, 4, 7,16, 22 ve 24 üncü
maddeleri ve bu Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesi ile getirilen ek 4 üncü maddesi; 23/12/1972 KHK-2 5
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ve 1589 sayılı
Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler ile eklenen Ek Geçici maddelerden 27, 29,
3 6 ,
39, 45, 53 ve Ek Geçici 5 inci madde; 30/5/1974 KHK-12 2
15/5/1975 1897 2

657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229, 230 uncu
maddeleri ile 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
geçici
maddesi;
30/5/1974 KHK-12 7
15/5/1975 1897 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4 üncü
maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki “bu
Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen
m a h r u m i y e t y e r l e r i n –
de” ibaresi; 2/2/1982 2595 19
154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Emekli Kanunu hükümleri dışında” ibaresi; 12/2/1982 2595 19
190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi; 12/2/1982 2595 19
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrası; 12/2/1982 2595 19
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 24/12/1980
tarih ve 2363 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri; 12/2/1982 2595 19
4286

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19
13/6/1968 tarih ve 1046 sayılı Kadro Dolayısıyla Açıkta
Kalanların Açıkta geçirdikleri Sürelerin Kıdem ve
Emekliliklerine sayılmasına Dair Kanunun tümü; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinin
ikinci fıkrası ve diğer Kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri 12/5/1982 2670 41
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7
inci maddesinin son fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemelerinin Kuruluş ve
İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 inci maddesinin birinci
fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1933 tarihinde) 18/12/1986 KHK-266 2
657 sayılı Kanunun değişik 92 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 116 ncı maddesi 29/11/1984 KHK-243 56
6245 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesinin ikinci
fıkrası 23/1/1987 KHK-269 4
26/6/1984 tarih ve 241 Sayılı KHK’nin 37.maddesinin
( e ) f ı k r a s ı 3 0 / 1 2 / 1 9 8 7 K H K – 3 0 6 1 8
a) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21
inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,
c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti
Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek ve
değişiklikleri,
d) (Değişik: 12/4/1990-KHK-420/15 md.) 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi
ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun Ek 9 uncu maddesi,
f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat
Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45
4286-1

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;
1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun
22/9/1988 tarihli 343 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5
inci fıkrası,
2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun
5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik
10 uncu maddesi,
3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik
31 inci maddesi,
4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin son fıkrası ile geçici 1 inci
maddesinin ikinci fıkrası,
5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun
14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunla
değişik
16 ncı maddesinin son fıkrası,
6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7
nci maddesi,
7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin
son fıkrasının son cümlesi,
8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine
13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile eklenen (d) bendi,
9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun
15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla
değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son
fıkrası,
11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna
29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunla
eklenen ek 2 nci maddesi,
b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı
Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü
maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990 tarihli
ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,
c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci
maddesi,
4286-2

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile
Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve
Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
altıncı fıkrasında yer alan “Bu hesaba yatırılan
paraların % 10’u her ayın ilk haftası içinde
Ankara’da bir kamu bankasında açtırılan Adalet
Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli
hesapta toplanan paraların arta kalanı o yargı
çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile
adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi,
mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile
diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli
hariç) ayda bir eşit miktarda ödenir.” cümleleri ile 7
ve 8 inci fıkraları,
e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,
f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih ve
270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3
üncü maddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik
Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip
yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin
h ü k ü m l e r i i l e 2 0 n c i
maddesi,
5 / 7 / 1 9 9 1 K H K / 4 3 3 1 6
a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında
geçen “Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının
müsteşarları ve yardımcıları (MİT hariç) …” ibaresi,
b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen
fıkra,
c) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesinin (a) bendi, 27/12/1991 KHK/475 11
657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (b) fıkrasın
da yer alan (Valiler için İl Valiliğinde) ibaresi, 1/7/1992 3828 1
657 sayılı Kanunun 195, 196, 197, 198 ve Ek 28 nci
maddeleri 2/12/1993 3920 2
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin VIII yardımcı
Hizmetler Sınıfı bendine 527 sayılı KHK ile eklenen
fıkra; 28/2/1995 4081 3
4287
657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
819
(1069 sayılı Kanunla
değişik)
(657 sayılı Kanuna Ek Kanun)
1/3/1966
tarihinden
geçerli olmak
üzere
1/1/1967
1127 (657 sayılı Kanunun 237 nci maddesi ile 238 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının
uygulanmasına dair Kanun) 28/2/1969
1136 Ek Madde 1, Geçici Madde 25 7/7/1969
1327
1, 3, 4, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 61, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 99, 102, 108, 125, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 158,
159, 161, 162, 163, 173, 175, 176, 178, 190, 191, 192, 193, 196, Ek Madde,
214, 232, 235, 237, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4,
Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici
Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10,
Geçici Madde 11, Geçici Madde 12, Geçici Madde 13, Geçici Madde 14,
Geçici Madde 15, Geçici Madde 17, Geçici Madde 18, Geçici Madde 19,
Geçici Madde 20, Geçici Madde 21, Geçici Madde 22, Geçici Madde 23, Ek
Geçici Madde 1, Ek Geçici Madde 2, Ek Geçici Madde 3, Ek Geçici Madde 4,
Ek Geçici Madde 5, Ek Geçici Madde 6, Ek Geçici Madde 7, Ek Geçici Madde
8, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 10, Ek Geçici Madde 11, Ek Geçici
Madde 12, Ek Geçici Madde 13, Ek Geçici Madde 14, Ek Geçici Madde 15, Ek
Geçici Madde 16, Ek Geçici Madde 17, Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde
19, Ek Geçici Madde 20, Ek Geçici Madde 21, Ek Geçici Madde 22, Ek Geçici
Madde 23, Ek Geçici Madde 24, Ek Geçici Madde 25, Ek Geçici Madde 26, Ek
Geçici Madde 27, Ek Geçici Madde 28, Ek Geçici Madde 29, Ek Geçici Madde
30, Ek Geçici Madde 31, Ek Geçici Madde 32, Ek Geçici Madde 33, Ek Geçici
Madde 34, Ek Geçici Madde 35, Ek Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 37
14/8/1970
1449 79 30/11/1970
KHK/1 Ek Geçici Madde 37 12/9/1972
KHK/2
1, 2, 4, 5, 22, 33, 36, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 74,
75, 76, 80, 82, 86, 90, 97, 125, 126, 127, 132, 134, 135, 136, 139, 141, 146,
147, 152, 153, 157, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 180,
210, 224, 225, 232, 234, 238, Ek Madde 4, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4,
Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici
Madde 13, Geçici Madde 16, Geçici Madde 20, Geçici Madde 22, Geçici
Madde 24, Ek Geçici Madde 2, Ek Geçici Madde 3, Ek Geçici Madde 4, Ek
Geçici Madde 5, Ek Geçici Madde 6, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 12,
Ek Geçici Madde 13, Ek Geçici Madde 14, Ek Geçici Madde 15, Ek Geçici
Madde 16, Ek Geçici Madde 17, Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde 19, Ek
Geçici Madde 20, Ek Geçici Madde 21, Ek Geçici Madde 27, Ek Geçici Madde
28, Ek Geçici Madde 29, Ek Geçici Madde 31, Ek Geçici Madde 36, Ek Geçici
Madde 39, Ek Geçici Madde 40, Ek Geçici Madde 41, Ek Geçici Madde 42, Ek
Geçici Madde 43, Ek Geçici Madde 44, Ek Geçici Madde 45, Ek Geçici Madde
46, Ek Geçici Madde 47, Ek Geçici Madde 48
30/12/1972
87, 88, 89 1/6/1973
KHK/3 89 7/4/1973
KHK/4 224 9/4/1973
4288
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
KHK/5 Ek Geçici Madde 49 31/5/1973
KHK/6 178 16/6/1973
1757 237 19/7/1973
KHK/7 4, Ek Geçici Madde 21 15/9/1973
KHK/8
36, 74, 80, 93, 121, 134, 146, 147, Ek Madde, Ek Madde 2, Ek Geçici
Madde 2, Ek Geçici Madde 3, Ek Geçici Madde 15, Ek Geçici Madde 17,
Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde 27, Ek Geçici Madde 29, Ek
Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 39, Ek Geçici Madde 40, Ek Geçici
Madde 49, Ek Geçici Madde 50, Ek Geçici Madde 51, Ek Geçici Madde
52, Ek Geçici Madde 53
18/10/1973
126 1/12/1973
KHK/9
36, 43, Ek Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 40, Ek Geçici Madde 50 1/2/1974
178 1/3/1974
KHK/10 Ek Geçici Madde 10 30/1/1974
KHK/11 Ek Geçici Madde 10 15/2/1974
KHK/12
1, 4, 28, 32, 33, 36, 41, 43, 45, 59, 61, 66, 68 nci maddenin (A) bendi
haricindeki kısmı, 71, 73, 74, 76, 77, 83, 86, 87, 89, 92, 93, 105, 129, 132,
141, 146, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, Ek Madde 2, Ek Geçici Madde 2, Ek Geçici Madde 3,
Ek Geçici Madde 4, Ek Geçici Madde 5, Ek Geçici Madde 6, Ek Geçici
Madde 8, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 10, Ek Geçici Madde 15,
Ek Geçici Madde 17, Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde 20, Ek
Geçici Madde 21, Ek Geçici Madde 28, Ek Geçici Madde 30, Ek Geçici
Madde 41, Geçici Madde 49, Ek Geçici Madde 50, Ek Geçici Madde 53
31/5/1974
99 1/7/1974
65, 68 nci maddenin (A) bendi, Ek Madde 1/3/1975
1897
1, 4, 28, 32, 33, 36, 41, 43, 45, 61, 65, 66, 68 nci maddenin (B) bendi
haricindeki kısmı, 71, 73, 76, 83, 86, 87, 89, 92, 93, 99, 105, 129, 132,
146, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, Ek Madde 2, Ek Geçici Madde 2, Ek Geçici Madde 3, Ek
Geçici Madde 4, Ek Geçici Madde 5, Ek Geçici Madde 6, Ek Geçici
Madde 8, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 10, Ek Geçici Madde 15,
Ek Geçici Madde 17, Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde 20, Ek
Geçici Madde 21, Ek Geçici Madde 28, Ek Geçici Madde 30, Ek Geçici
Madde 36, Ek Geçici Madde 39, Ek Geçici Madde 41, Ek Geçici Madde
45, Geçici Madde 49, Ek Geçici Madde 50, Ek Geçici Madde 53
1/3/1975
59, 68 nci maddenin (B) bendi, 74, 77 26/5/1975
2156 Ek Geçici Madde 4
1/3/1975
tarihinden geçerli
olmak üzere
29/6/1978
KHK/14 43, Ek Geçici Madde 20 1/11/1978
2182 Ek Geçici Madde 1, Ek Geçici Madde 2, Ek Geçici Madde 3 1/3/1979
2183 43 28/2/1979
4289
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
2228 Ek Geçici Madde 8
28/2/1979
tarihinden geçerli
olmak üzere
25/4/1979
2261 1, Ek Geçici Madde 54 23/2/1980
2381 126, 134 5/2/1981
2509 59 1/9/1981
2543 Ek Geçici Madde 21 24/10/1981
2595
4, 43, 45, 53, 62, 68, 105, 146, 154, 161, 166, 167, 190, Ek Madde, Ek
Geçici Madde 7, Ek Geçici Madde 10, Ek Geçici Madde 16, Ek Geçici
Madde 20
1/3/1982
2670
(2906 Sayılı Kanunla
değişik)
6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 26, 31, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 63, 72, 83, 92, 93, 97, 108, 133, 134, Ek Madde 1, Ek Madde 2,
Ek Madde 3, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici
Madde 4, Geçici Madde 5
16/5/1982
124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 136 16/8/1982
50 1/1/1985
2771
108 16/5/1982
43, 146, Ek Geçici Madde 10 1/1/1983
209 1/4/1983
2902 Ek Madde 2 29/9/1983
2910 131 8/10/1983
2946 194 11/11/1983
2954 Ek Geçici Madde 10 1/1/1984
KHK/199 68 21/5/1984
KHK/241 43, 65, 66, 68, 123, 146, 154, 161, 175, 202, 207, Ek Madde, Ek Geçici
Madde 7, Ek Geçici Madde 8, Ek Geçici Madde
1/7/1984
tarihinden geçerli
olmak üzere
29/6/1984
KHK/243
36, 37, 43, 48, 49, 50, 51, 59, 64, 67, 69, 71, 72, 77, 88, 96, 97, 105,
112, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 178, 191, 192, 209, 210, Ek
Madde, Ek Geçici Madde 7, Ek Geçici Madde 8, Ek Geçici Madde 12
31/12/1984
KHK/244 43 28/12/1984
KHK/269 Ek Madde 2/2/1987
KHK/281 59, Ek Madde, Ek Geçici Madde 7 1/7/1987
KHK/276 48 29/9/1987
KHK/306 Ek Madde, Ek Geçici Madde 7, Ek Geçici Madde 8 1/1/1988
KHK/309 112 13/1/1988
KHK/310 59 5/2/1988
KHK/311 146, 224 29/2/1988
KHK/318
36, 169 31/3/1988
43 1/4/1988
4290
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
KHK/331 Geçici Madde 30/6/1988
KHK/351
36, Ek Madde, 15/1/1989
77, Ek Geçici Madde 4 30/12/1988
3520
Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek
Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8, Ek Madde 9, Ek Madde 10, Ek
Madde 11, Ek Madde 12, Ek Madde 13, Ek Madde 14, Ek Madde 15,
Ek Madde 16, Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 19, Ek Madde
20, Ek Madde 21, Ek Madde 22, Ek Madde 23, Ek Madde 24, Ek
Madde 25, Ek Madde 26, Ek Madde 27, Ek Madde 28, Ek Madde 29,
Ek Madde 30, Geçici Madde 26, Geçici Madde 27, Geçici Madde 28,
Geçici Madde 29, Geçici Madde 30, Geçici Madde 31, Ek Geçici
Madde 55, Ek Geçici Madde 56, Ek Geçici Madde 57, Ek Geçici
Madde 58
10/2/1989
KHK/366 43 15/4/1989
KHK/368 59, 108, Geçici Madde 14/6/1989
KHK/375
36, 68, 79, 146, 213 1/7/1989
43, 202, Ek Madde, Ek Madde 23, Ek Geçici Madde 7 15/7/1989
KHK/378 79, 154, 175, Ek Geçici Madde 16 8/11/1989
KHK/386 Ek Madde 2/11/1989
KHK/402 59 15/2/1990
KHK/418
36, Ek Madde 31, Ek Geçici Madde 11/4/1990
64, 72, Ek Madde 28’in 5 inci fıkrası 1/5/1990
43, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel, 79, 202, Ek
Madde, Ek Madde 26, (IV) Sayılı Cetvel, Ek Geçici Madde 8, Ek
Geçici Madde 16, Ek Madde 28’in 2 nci ve 3 üncü fıkraları
1/1/1991
3649 Ek Madde 31 25/5/1990
3657 13 20/6/1990
3697 48 18/1/1991
3698 Ek Madde 1/1/1991
KHK/433
4, 178
1/1/1992 tarihinden
geçerli olmak üzere
8/7/1991
164, Ek Madde, (IV) Sayılı Cetvel
15/7/1991 tarihinden
geçerli olmak üzere
8/7/1991
KHK/450 Ek Madde, Ek Geçici Madde 7
15/9/1991 tarihinden
geçerli olmak üzere
13/9/1991
KHK/449 Ek Madde 15/10/1991
KHK/461 Ek Geçici Madde 7 8/11/1991
KHK/475
59 10/1/1992
(I) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 15/1/1992
3803 176 1/11/1992
4290-1
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
3814
(I) Sayılı Cetvel, Ek Madde 1/1/1992
36 3/7/1992
3828 Ek Madde 26, (IV) Sayılı Cetvel 11/7/1992
3872 Ek Madde 1/1/1993 tarihinden geçerli
olmak üzere 23/3/1993
KHK/486 36, 154, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 15/7/1993
KHK/494 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel 9/9/1993
KHK/495 Ek Madde 1/9/1993
KHK/501 68 8/9/1993
KHK/508 36, (I) Sayılı Cetvel 16/9/1993
KHK/514 36, Ek Madde 13/9/1993
KHK/516 36, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, Ek Madde 16/9/1993
3920 195, 196, 197, 198 15/1/1994 tarihinden geçerli
olmak üzere 10/12/1993
KHK/527
36, 43, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel,
64, 72, 79, 164, 178, 202, Ek Madde 26, Ek Madde 32 (Ek
Madde 31), Ek Geçici Madde 16
20/5/1994
KHK/535 36 Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 3/6/1994
4003 Ek Madde 15/11/1994
4046 59 27/11/1994
4048 (IV) Sayılı Cetvel 15/1/1995
4049 36 6/12/1994
4065 Ek Geçici Madde 59 30/12/1994
KHK/547 43, 88, 146, Ek Madde, (IV) Sayılı Cetvel, Ek Madde 33 15/4/1995 tarihinden geçerli
olmak üzere 9/3/1995
KHK/562
36, 103, 108, 208, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel 25/7/1995
(IV) Sayılı Cetvel 15/8/1995 tarihinden geçerli
olmak üzere 25/7/1995
4160
Ek Madde 35 19/7/1996
Ek Madde 34 5/8/1996
KHK/569 Ek Madde 25/1/1997
KHK/570 146, Ek Madde, (IV) Sayılı Cetvel 15/4/1997 tarihinden geçerli
olmak üzere 3/4/1997
KHK/571 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 30/5/1997
KHK/572
(4382 sayılı Kanunla
değişik)
50, 53 üncü maddenin 3 üncü fıkrası, 209 6/6/1997
53 üncü maddenin 2 nci fıkrası, 209 1/1/1999
4275 22 17/6/1997
4290-2
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal
Kararının Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
4359
36 ncı maddenin 1 inci fıkrası, 176, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel IVEĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI Bölümü 1/1/1998
36 ncı maddenin A fıkrası, (I) Sayılı Cetvel IV-TEKNİK HİZMETLER
SINIFI Bölümü, 178 4/4/1998
4375 209 2/8/1998
4576 Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel 13/6/2000
4587 (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 4/7/2000
KHK/608 59 25/8/2000
KHK/613 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 4/10/2000
KHK/616 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 4/10/2000
KHK/617 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel 4/10/2000
KHK/618 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 4/10/2000
KHK/619 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel 4/10/2000
4636 36, Ek Madde, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel
4/10/2000 tarihinden
geçerli olmak üzere
13/4/2001
KHK/631
152 (Ek Madde), 208 13/7/2001
67, 175, 180, Ek Madde 36, Ek Madde 37, Geçici Madde 32 (Geçici
Madde), Geçici Madde 33 1/1/2002
4748 13 9/4/2002
4848 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 29/4/2003
4856
(I) Sayılı Cetvelin II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI Bölümü 21/10/2001
36, 152, (I) Sayılı Cetvelin I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
Bölümü 8/5/2003
4904 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 5/7/2003
4905 209 1/7/2003
4924 36, (I) Sayılı Cetvel 24/7/2003
4947 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 24/7/2003
4969
(I) Sayılı Cetvelin III- Sağlık HİZMETLERİ SINIFI Bölümü
24/7/2003 tarihinden
geçerli olmak üzere
12/8/2003
(I) Sayılı Cetvelin I/e, I/e bentleri, (IV) Sayılı Cetvel 12/8/2003
5176 29 8/6/2004
5204 152 1/1/2005
5223 104, 108 21/7/2004
5234
36
16/7/2004 tarihinden
geçerli olmak üzere
21/9/2004
79, 80, 125, 209, Ek Madde 36, (I) Sayılı Cetvel 21/9/2004
171, Ek Madde 34, Ek Madde 38 1/1/2005
5251 36,152, (I) Sayılı Cetvel 8/11/2004
4290-3
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal
Kararının Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
5256 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 13/11/2004
5263 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 9/12/2004
5335
202
15/1/2005 tarihinden
geçerli olmak üzere
27/4/2005
4, 36, 48, 206, 207 27/4/2005
5345 36, 59, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 16/5/2005
5371 86, Ek Madde 33 5/7/2005
5378 53, Ek Madde 39 7/7/2005
5429 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 18/11/2005
5436 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 24/12/2005
5473
4, 86, 146, 176, 202 31/3/2006
152, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 31/3/2006 tarihini
izleyen aybaşı
5502 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 20/5/2006
5528 88, 175 4/7/2006
5540 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Makam Tazminatı Cetveli 5/7/2006
5535 Geçici Madde 34 8/7/2006
5538
108
1/6/2006 tarihinden
geçerli olmak üzere
12/7/2006
152, Geçici Madde 35, (IV) Makam Tazminatı Cetveli, (I) Sayılı Cetvel 12/7/2006
5548 36, Ortak Hükümler Bölümü 1/10/2006
5620 4 21/4/2007
5655 209, Ek Madde 22 20/5/2007
5670 (I) Sayılı Cetvel 1/11/2007
5728 48 8/2/2008
5737 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Makam Tazminatı
Cetveli 27/2/2008
5757 36, 152 8/5/2008
5793 Ek Madde 33 6/8/2008
5797 (II) Sayılı Cetvel 19/8/2008
5510
(5754 sayılı Kanunla
değişik)
107, 209, Ek Madde 22 1/10/2008
5809 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 10/11/2008
5830 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 16/1/2009
5902 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 17/6/2009
5916 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 9/7/2009
4290-4
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal
Kararının Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
5917
Ek Geçici Madde 13, (I) Sayılı Cetvel 10/7/2009
4 1/1/2010
5947 Ek Madde 33 30/1/2010
5952 (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 4/3/2010
5953 (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 9/3/2010
5978 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 6/4/2010
5984 36, 152, Ek Madde 32, (I) Sayılı Cetvel 13/6/2010
6002 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 13/7/2010
6004 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel 13/7/2010 tarihinden
otuz gün sonra
6009 79
1/1/2010 tarihinden
geçerli olmak üzere
1/8/2010
6083 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 10/12/2010
6085 (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 19/12/2010
6093 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 30/12/2010
6111
2, 26, 37, 38, 50, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 68, 77, 91, 98, 100, 101, 104,
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 125, 129, 132, 133, 135, 136, 160, 202, 208, 226, 227, 231,
Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 6, Ek Madde 7,
Ek Madde 8’in son fıkrası haricindeki kısmı, Ek Madde 9, Ek Madde 13,
Ek Madde 16, Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 20, Ek Madde 21,
Ek Madde 25, Ek Madde 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6,
Geçici Madde 8, Geçici Madde 12, Geçici Madde 13, Geçici Madde 20,
Geçici Madde 23, Geçici Madde 26, Geçici Madde 27, Geçici Madde 28,
Geçici Madde 29, Geçici Madde 30, Geçici Madde 31, Geçici Madde 32,
Geçici Madde 33, Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 4,
Ek Geçici Madde 6, Ek Geçici Madde 7, Ek Geçici Madde 8,
Ek Geçici Madde 11, Ek Geçici Madde 18, Ek Geçici Madde 22,
Ek Geçici Madde 23, Ek Geçici Madde 24, Ek Geçici Madde 26,
Ek Geçici Madde 28, Ek Geçici Madde 30, Ek Geçici Madde 32,
Ek Geçici Madde 33, Ek Geçici Madde 34, Ek Geçici Madde 35,
Ek Geçici Madde 37, Ek Geçici Madde 40, Ek Geçici Madde 41,
Ek Geçici Madde 42, Ek Geçici Madde 43, Ek Geçici Madde 44,
Ek Geçici Madde 46, Ek Geçici Madde 47, Ek Geçici Madde 49,
Ek Geçici Madde 50, Ek Geçici Madde 51, Ek Geçici Madde 52,
Ek Geçici Madde 54, Ek Geçici Madde 55, Ek Geçici Madde 56,
Ek Geçici Madde 57, Ek Geçici Madde 58, Ek Geçici Madde
25/2/2011
Ek Madde 8’in son fıkrası 1/1/2012
6114 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 3/3/2011
6191 1 22/3/2011
6216 59, (II) Sayılı Cetvel 3/4/2011
KHK/632 Geçici Madde 37 4/6/2011
4290-5
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
KHK/643
Ek Madde 40, Geçici Madde 38 8/6/2011
36, 59, 152, (I), (II) ve (IV) Sayılı Cetvel
12/6/2011 tarihinde
yapılan milletvekili
seçiminden sonra
kurulan ilk Bakanlar
Kurulu üyelerinin
atandığı tarihte
KHK/644 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel
12/6/2011 tarihinde
yapılan milletvekili
seçiminden sonra
kurulan ilk Bakanlar
Kurulu üyelerinin
atandığı tarihte
KHK/646 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 10/7/2011
KHK/649 36, 59, (I) Sayılı Cetvel 17/8/2011
KHK/650 28 26/8/2011
KHK/651 36, 152, (1) Sayılı Ek Gösterge Cetveli 27/8/2011
KHK/652 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 14/9/2011
KHK/653 86, (I) Sayılı Cetvel 17/9/2011
KHK/655 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 1/11/2011
KHK/656 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/657 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/659 36, 146, 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/661 36, 152, Ek Madde 36, (I) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/662 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/663 36, 152, Ek Madde 33, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV)
Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/664 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/665 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 2/11/2011
KHK/666
36, 104, Geçici Madde 39’un birinci ve üçüncü fıkraları 2/11/2011
152
31/12/2011 tarihinden
geçerli olmak üzere
2/11/2011
Ek Madde 41, Ek Madde 42, Geçici Madde 39’un diğer fıkraları,
152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Sayılı Cetvel 15/1/2012
6253 36, Ek Madde 41, Geçici madde 39 18/12/2011
6291 II Sayılı cetvel 11/4/2012
6318 36, 122 3/6/2012
6328 36 29/6/2012
6331 II Sayılı cetvel 30/6/2012
6332 36, 152, I Sayılı cetvel 30/6/2012
6353 59 12/7/2012
4290-6
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin veya
İptal Kararının Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten Kaldırılan veya
İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
6354 88 12/7/2012
6338 156 1/1/2013
6428 68, Geçici Madde 40 9/3/2013
6458 36, 152, (I) sayılı cetvel, 11/4/2013
6462 53, 100, 101, Ek Madde 39 3/5/2013
6487 II Sayılı cetvel 11/6/2013
Anayasa Mahkemesinin
18/7/2012 tarihli ve
E.: 2011/113, K.: 2012/108
sayılı Kararı
28 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası
1/1/2013
tarihinden altı
ay sonra
(1/7/2013)
6495 36, 86, 101, 152, Ek Madde 40, 41, Geçici Madde 39, 41, I sayılı
Cetvel, IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli 2/8/2013
Anayasa Mahkemesinin
22/11/2012 tarihli ve
E.: 2011/148, K.: 2012/186
sayılı Kararı
(II) sayılı Ek Gösterge cetveli
8/10/2013
tarihinden altı
ay sonra
(8/4/2014)
Anayasa Mahkemesinin
27/12/2012 tarihli ve
E.: 2011/139, K.: 2012/205
sayılı Kararı
152 10/10/2013
Anayasa Mahkemesinin
14/2/2013 tarihli ve
E.: 2011/89, K.: 2013/29
sayılı Kararı
Geçici Madde 38
31/12/2013
tarihinden
dokuz ay sonra
(30/9/2014)
6514 28, Ek Madde 33 18/1/2014
6518 72 19/2/2014
6519 Ek Madde 41 22/2/2014
6525 36, 104, 152, I sayılı Cetvel, IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli 27/2/2014
Anayasa Mahkemesinin
14/11/2013 tarihli ve
E.: 2013/15, K.: 2013/131
sayılı Kararı
57 28/2/2014
6528 36, 152, I sayılı Cetvel 14/3/2014
Anayasa Mahkemesinin
27/3/2014 tarihli ve
E.: 2013/101, K.: 2014/63
sayılı Kararı
36 22/7/2014
6552 4, 57, 152, Ek Madde 33, II sayılı Cetvel, 11/9/2014
6639 176, Ek Madde 33 15/4/2015
6645 II sayılı Cetvel, IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli 23/4/2015
6637 207 15/5/2015
6663
36, 104, 108, Ek Madde 43, Geçici Madde 42 10/2/2016
152, (I) sayılı Ek Gösterge cetveli
10/2/2016
tarihini izleyen
ayın onbeşinde
4290-7
Değiştiren
Kanunun /KHK’nin
veya İptal Kararının
Numarası
657 sayılı Kanunun Değişen, Yürürlükten
Kaldırılan veya İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
6701 36,152, (I) sayılı Ek Gösterge cetveli 20/4/2016
Anayasa Mahkemesinin
5/5/2016 tarihli ve
E.: 2016/34, K.: 2016/30
sayılı Kararı
(IV) sayılı cetvel
24/5/2016 tarihinden
başlayarak bir yıl
sonra
(24/5/2017)
KHK/668 36 27/7/2016
6745 IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli 7/9/2016
KHK/676 48, 125 29/10/2016
6755 36 24/11/2016
6764 36,152, (I) sayılı Ek Gösterge cetveli,
(IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli 9/12/2016
KHK/680 122 6/1/2017
6769
36, 152, Geçici Madde 41, (I) sayılı Ek Gösterge
cetveli,
(II) sayılı Ek Gösterge cetveli
10/1/2017
KHK/682 122 23/1/2017
KHK/694 36, 43, 80, 96, 152, 178, Ek Madde 29 25/8/2017
7060 36, 152, (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli 18/11/2017
7062 36, 152, (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli 12/12/2017
KHK/696 4, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44 2/1/2018
7068 122 8/3/2018
7070 48, 125 8/3/2018
7072 122 8/3/2018
7078 36, 43, 80, 96, 152, 178, Ek Madde 29 8/3/2018
7079 4, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44 2/1/2018
KHK/702 59
24/6/2018 tarihinde
birlikte yapılan
Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve
başladığı tarihte
(9/7/2018)
KHK/703
2, 4, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 28, 33, 34, 35, 36, 41, 43,
55, 59, 60, 61, 61/A, 62, 68, 71, 79, 80, 87, 88, 89, 99,
100, 108, 124, 131, 134, 146, 152, 154, 156, 178, 193,
202, 216, 217, 224, 225, 231, Ek Madde 14, Ek
Madde 19, Ek Madde 24, Ek Madde 32, Ek Madde
34, Ek Madde 36, Ek Madde 40, Ek Madde 41, Ek
Madde 43, Ek Madde 44, Geçici Madde 39, Geçici
Madde 45, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 16,
Ek Geçici Madde 48, (II) sayılı Ek Gösterge Cetveli,
IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli
24/6/2018 tarihinde
birlikte yapılan
Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve
başladığı tarihte
(9/7/2018)
7161 36, Geçici Madde 46 18/1/2019
7179 68 26/6/2019
Anayasa Mahkemesinin
24/7/2019 tarihli ve
E.:2018/73; K.:2019/65
sayılı Kararı
48 29/11/2019
7196 59, Ek Madde 35 24/12/2019
7245 36 18/6/2020
7343 152 30/11/2021
7354 152, (I) sayılı Cetvel 15/1/2023
7381 59 8/3/2022
7383 (I) sayılı Cetvel, (II) sayılı Cetvel 24/3/2022
7417 Geçici Madde 47, (I) sayılı Cetvel, (II) sayılı Cetvel 15/1/2023
7433 4, Geçici Madde 48, Geçici Madde 49, Geçici Madde
50 26/1/2023
7437 Ek Madde 41 9/2/2023
7418 47 1/4/2023
7446 (II) sayılı Ek Gösterge Cetveli 5/4/2023
Anayasa Mahkemesinin
25/1/2023 tarihli ve E:
2022/97, K: 2023/13
sayılı Kararı
Ek Madde 33
Kararın Resmî
Gazete’de
yayımlanmasından
başlayarak altı ay
sonra (5/11/2023)
7471 (I) sayılı Cetvel 9/11/2023