Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim merkezlerinin iaşe edilmeleri ile günlük iaşe miktarlarının hesaplanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, tutuklu ve görevli personel ile eğitim merkezlerinde eğitim görenleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 ve 30 uncu, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 2 nci, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 14 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Adalet Bakanını,

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli  kapalı,  kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile çocuk eğitimevlerini,

Eğitim Merkezleri: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin yapıldığı 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunla kurulan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim   Merkezi ile Bölge Eğitim Merkezlerini,

Kurum: Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitim Merkezlerini,

Günlük İaşe Miktarı: Kalori ve gramaj esasına göre tespit edilen sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeklerinin günlük tutarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İaşeyle İlgili Esaslar

Devlet tarafından iaşe edilecek kişiler

Madde 4 — Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarında görevi başında bulunan personel, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 2 nci, eğitim merkezlerinde eğitim görenler, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 14 üncü maddeleri gereğince iaşe edilir.

İzinli veya doktor raporu ile istirahatli bulunan kurum personeli iaşe haklarından yararlanamaz.

 (Değişik fıkra:RG-28/3/2012-28247) Görevi başında bulunan personel, hükümlü ve tutuklu ile aynı şekilde iaşe edilir. Personel için özel yemek veya tabldot çıkarılmaz. Günlük olarak mahkeme veya hastaneye sevk olan hükümlü ve tutuklular ile sevkte görevli memurların, kurumda bulunmadığı öğünler için kumanya verilir.

 (Değişik fıkra:RG-28/3/2012-28247) Görev başında bulunan personel, kurumlara staj için gelenler, eğitim-öğretim, kültürel ve sportif faaliyetler ile görevlendirilen görevliler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilen personel, eğitim merkezlerinde eğitim görenler ya da ceza infaz kurumunda mevcut olan hükümlü ve tutuklular, hangi öğünlerde kurumda hazırsa o öğüne ait iaşe miktarından yararlanır. (Ek cümle:RG-27/11/2012-28480) Ancak, günlük iaşe miktarının içinde kalmak koşulu ile gece vardiyasında görev yapan personele kumanya verilir.

Başka bir kurumda veya eğitim merkezlerinde geçici olarak görevlendirilen kurum personeli, görevlendirildikleri kurumlarca iaşe edilir.

İaşe miktarlarından istifade eden kurum personeline, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz.

(Değişik fıkra:RG-28/3/2012-28247) Çocuk hükümlü ve tutuklular ile kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara, süt emziren anneler ve hamilelere durumlarına uygun ve Bakanlıkça belirlenen tutarda gıda verilir.

Günlük iaşe miktarı

Madde 5 — Günlük iaşe miktarı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlenen günlük kalori ihtiyacı ve bütçe imkânları da değerlendirilerek saptanan tutardır.

İaşe miktarlarının öğünlere dağıtımı

Madde 6 — Yönetmeliğe göre iaşe edilenlerin günlük gıdası, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki iaşe miktarı, çeşit ve gramajı üzerinden üç öğün olarak verilir. Öğünlerin gramaj ve kalori miktarları 5 inci maddeye göre belirlenmiş esaslara bağlı kalınarak kurum müdürlüklerince tespit edilir.

Çiğ gıda verilecek kurumlar

Madde 7 — Mutfak teşkilâtı olmayan ve hazır yemek ihalesi şeklinde karşılanamayan ceza infaz kurumlarında hükümlü, tutuklu ve personele, 5 inci maddede belirtilen miktarlar karşılığı çiğ gıda verilir.

İaşe bedelinin yemek olarak verilmesi gereken ceza infaz kurumları 

Madde 8 — Mutfak teşkilâtı bulunan kurumlarda, belirlenen günlük iaşe tutarına denk olacak şekilde yemek verilir.

Mutfak teşkilâtı bulunan ya da bulunmayan kurum ve eğitim merkezlerinde, iaşe 5 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde hazır yemek ihalesi şeklinde de karşılanabilir.

Hastaların iaşe edilmesi

Madde 9 — (Değişik:RG-28/3/2012-28247) 

Hasta hükümlü ve tutukluya, diyetisyen veya hekimlerin belirleyeceği besinler verilir.

İnancı gereği veya vegan, vejeteryan türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların talepleri, iaşe miktarı ile sınırlı kalmak üzere karşılanır.

Eğitim merkezlerinde de bu uygulama yapılır.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Gıda Maddelerinin Satın Alınması, Muhafazası, Dağıtımı ve

Kayıtlarının Tutulması, Sayım ve Denetimi

Gıda maddelerinin satın alınması:

Madde 10 — Gıda maddeleri, Bakanlıkça gönderilen ödenekle mahallerinde 4/1/2002 tarihli  ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlar uyarınca çıkarılacak yönetmelikler çerçevesinde satın alınır.

Hasta hükümlü ve tutuklulara, kurum hekiminin belirleyeceği besin maddelerinin alımına olanak sağlayacak hükümler ihale şartnamesine konulur.

Gıda maddelerinin muayene ve kabulü

Madde 11 — Satın alınan maddelerin cins, evsaf ve miktar itibariyle şartnameye ve satın alma kararına uygun olup olmadığı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine dayanılarak çıkarılan Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliklere göre oluşturulan muayene ve kabul komisyonu tarafından  tespit edilir. (Mülga cümle:RG-28/3/2012-28247) (…)

Gıda maddelerinin muhafazası 

Madde 12 — Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerine göre satın alınan gıda maddeleri, kurum ambar memuru tarafından imza karşılığı teslim alınır ve “Ambar Defterine” kaydedilir.

Ambar memuru; teslim aldığı gıda maddelerinin ambar muamelelerini yapmak, kayıtlarını tutmak, bu husustaki belge ve dosyaları düzenlemek, bu maddeleri sağlık şartlarında uygun ve düzenli bir şekilde ambarda muhafaza etmekle görevlidir.

Ambar sayım ve denetimi

Madde 13 — Ambar mevcudu; müdür veya görevlendireceği  ikinci müdürün başkanlığında ambar memuru ile infaz ve koruma memurundan oluşacak bir heyet marifetiyle en az ayda bir defa sayılır. Müdür veya ikinci müdürün bulunmaması hâlinde bu görev idare memuru başkanlığında oluşturulacak heyet tarafından yerine getirilir.

Sayımlar sırasında noksanlık bulunması durumunda, sorumlularından tazmin etmesi istenir ve haklarında gerekli işlemlerin yaptırılması sağlanır.

Sayım ve denetimle ilgili olarak düzenlenecek cetvel ve tutanaklar, teftişe hazır vaziyette özel bir dosyada saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Günlük Yemek Tabelasının Hazırlanması,

Gıda Maddelerinin Kontrolü ve Yemeklerin Dağıtımı

Yemek tabela ve listelerinin hazırlanması

Madde 14 — (Değişik:RG-28/3/2012-28247)

Günlük yemek tabelaları, hükümlü, tutuklu, görevli personel ile eğitim merkezlerinde eğitim görenlerin sayısı dikkate alınarak günlük olarak hazırlanır. Yemek tabelaları gerektiğinde değiştirilebilir.

Haftalık yemek listeleri 6 ncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, haftalık olarak hazırlanır ve kurumda herkesin göreceği yerlere asılır. Günlük yemek tabelaları ile haftalık yemek listeleri bu işle görevli ikinci müdür tarafından imzalandıktan sonra kurum müdürünce onaylanır ve dosyada saklanır.

Gıda maddelerinin ambardan çıkarılması

Madde 15 — Günlük yemek tabelasına göre ambardan çıkarılacak gıda maddeleri için “ihtiyaç yazısı” aşçının istemi ve müdür veya bu işle görevli ikinci müdürün oluru ile imzalandıktan sonra ambar memuruna verilir.

Gıda maddelerinin kurum mutfağına teslim edilmesi

Madde 16 — Ambar memuru, “ihtiyaç yazısı”nda cinsi, çeşidi ve miktarı yazılı maddeleri, müdür veya görevlendirilen  ikinci müdür tarafından imzalanan bir “çıkış belgesi”ne dayanarak, ambar defterinin çıkış sütununa düzenli bir şekilde kaydettikten sonra, ikinci müdür veya idare memuru ya da infaz ve koruma başmemurunun kontrolü altında tartı veya sayım işlemleri yapılarak, kurum mutfağında görevli aşçı ile yardımcıları ve emniyetli hükümlülerden oluşan bir heyete imza karşılığında teslim eder.

 (Değişik fıkra:RG-28/3/2012-28247) Çıkış belgesi, cezaevi müdürü veya bu işle görevlendireceği kurum personeli tarafından imzalanmadıkça ambardan hiçbir madde çıkarılamaz.

Gıda maddelerinin kontrolü

Madde 17 — Ambardan kurum mutfağına teslim edilen gıda maddelerinin eksiksiz olarak iaşeye dahil edilmesi, pişirilmesi ve dağıtılması, ikinci müdür veya görevlendirilen bir yetkili ile varsa kurum hekimi tarafından müştereken sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Bu işlemin yerine getirilip getirilmediği zaman zaman  müdür tarafından denetlenir.

Yemeklerin dağıtımı

Madde 18 — Pişirilen yemekler, tabelada gösterilen hükümlü, tutuklu ve personelin sayısı dikkate alınarak soğutulmadan hak sahiplerine dağıtılır.

 (Değişik fıkra:RG-28/3/2012-28247) Müdür veya bu işle görevlendireceği kurum personeli pişirilen yemeklerin hak sahiplerine düzenli ve eşit bir şekilde dağıtılmasından sorumludur.

Eğitim merkezleri

Madde 19 — Yönetmeliğin dördüncü bölümündeki hükümler, eğitim merkezlerinde de uygulanır.

Elektronik ortamda kayıt

Madde 20 — Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlanılan ceza infaz kurumlarında, defterlerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda tutulan kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti halinde, yazılı olarak kayıtlarının tutulması  uygulamasından vazgeçilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 21 — 22/7/1998 tarihli ve 23410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 22 — Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.