Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — (Değişik:RG-7/6/2014-29023)

Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik:RG-7/6/2014-29023)

Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — (Değişik:RG-7/6/2014-29023)

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

Kurum: Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile eğitim merkezlerini,

Eğitim merkezi: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerini,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar için, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı (Mülga ibare:RG-19/1/2017-29953) (…),

Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan (Değişik ibare:RG-19/1/2017-29953) kurulu veya kurulları,

Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki görevlerin yer aldığı grupları,

Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan (Değişik ibare:RG-19/1/2017-29953) yazılı ve sözlü sınavı,

Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi hizmet grupları

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) (Değişik:RG-7/6/2014-29023) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı,

2) (Değişik:RG-7/6/2014-29023) İdare memuru, şef,

3) İnfaz ve koruma başmemuru.

b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim uzmanı,

2) Eğitim rehberi.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Sayman,

2) (Değişik:RG-7/6/2014-29023) Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Öğretmen, kütüphaneci, programcı, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru, gemi adamı.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-17/9/2011-28057) 

Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

c) (Değişik:RG-7/6/2014-29023) Görevde yükselme sınavlarında başarılı olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (Değişik:RG-7/6/2014-29023)  

Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

b) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Şef olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

c) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) ,hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

g) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (Mülga:RG-7/6/2014-29023)

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (Değişik:RG-17/9/2011-28057)

Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğretmen, kütüphaneci, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, eczacı, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

2) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölümlerden mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) İki programlama dilini bilmek,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru unvanlarını veren fakülte, yüksek okul veya ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Kaptanlık unvanı veren bir yüksek okul mezunu olmak ya da kaptan veya gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-7/6/2014-29023)

Görevde Yükselme Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

Madde 10 – (Değişik:RG-19/1/2017-29953)

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

Madde 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023)

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir

Yazılı sınav

Madde 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023)

Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az (Değişik ibare:RG-19/1/2017-29953) altmış puan almak gerekir.

Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur;

a) Alan bilgisi,

b) T.C. Anayasası,

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

ç) İnsan hakları ve demokrasi,

d) Türk dil bilgisi ve yazışma kuralları,

e) Etik davranış ilkeleri,

f) Genel kültür ve genel yetenek,

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca personel hakkında adli ve idari yönden işlem yapılır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca personel hakkında adli ve idari yönden işlem yapılır.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir.

(Değişik fıkra:RG-19/1/2017-29953) Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde sınav kurulu yazılı sınava ilişkin itirazları, sınavı yapan kuruma iletir. Kurum on gün içinde gerekli incelemeyi yaparak sonucunu sınav kuruluna bildirir. Yazılı sınavın Genel Müdürlükçe yapılması durumunda itirazlar sınav kurulunca değerlendirilir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Sözlü sınav

Madde 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023)

(Mülga ibare:RG-19/1/2017-29953) (…) yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

Madde 14 – (Değişik:RG-19/1/2017-29953)

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Görevde yükselme suretiyle atama işlemleri

Madde 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023)

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre atanır.

(Değişik fıkra:RG-24/5/2019-30783) Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re’sen atama yapılabilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.

Sınav kurulları ve görevleri

Madde 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/1/2017-29953)

Sınav kurulları Genel Müdür tarafından belirlenir. Yazılı sınav kurulu, en az biri personel biriminde görevli beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı yapar. Yazılı sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sözlü sınav kurulu, en az biri personel biriminde görevli, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdürün belirleyeceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanı yapar. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. İhtiyaç halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulu üyeleri eşlerinin, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarının sınavlarında görev alamaz. Bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

Yazılı sınav kurulu, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlarının sonuçlandırılması ile yazılı sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Adayların sırf sözlü sınava ilişkin itirazları sözlü sınavı yapan sınav kurulunca değerlendirilir. Adayın hem nihai başarı listesine hem de sözlü sınava ilişkin itirazı bulunması halinde itirazının sözlü sınavına ilişkin kısmı sözlü sınav kurulunca incelenerek yazılı sınav kuruluna bildirilir. Yazılı sınav kurulu adayın nihai başarı listesine ilişkin itirazını da sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder.

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav kurullarının görevleri

Madde 17 –  (Mülga:RG-7/6/2014-29023)

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

Madde 18 — (Mülga:RG-7/6/2014-29023)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (Mülga:RG-7/6/2014-29023)

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 20 – Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük (Mülga ibare:RG-17/9/2011-28057) (…) dosyalarında süresiz olarak; sınavda başarısız olanlara ait belgeler ile sınavla ilgili diğer belgeler, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla, sınav kurullarınca bir sonraki sınava kadar saklanır. (Mülga cümle:RG-7/6/2014-29023) (…)

Sınavı kazananların atanması

MADDE 21 – (Mülga:RG-7/6/2014-29023)  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (2)

Unvan Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

Madde 22 — (Değişik:RG-7/6/2014-29023)

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları (Mülga ibare:RG-19/1/2017-29953) (…) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavındaki başarı sırasına göre yapılır.

Unvan değişikliği (Ek ibare:RG-19/1/2017-29953) yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda (Mülga ibare:RG-19/1/2017-29953) (…) yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(Mülga fıkra:RG-19/1/2017-29953)

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

Madde 22/A – (Ek:RG-7/6/2014-29023)

Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) (Ek:RG-17/9/2011-28057) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

e) (Ek:RG-17/9/2011-28057) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen Atamalar

Madde 24 — Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü dikkate alınarak belirlenir.

Kazanılmış haklar

Madde 25 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atananların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 26 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 27 — 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ilanları yapılan ve devam eden görevde yükselme eğitimleri için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 28 — Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

__________

(1)         Bu Yönetmeliğin adı “CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ” iken 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2)         7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 22 nci maddeden önce gelmek üzere “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Unvan Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” ibaresi eklenmiştir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.